Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-POW2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wych. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie, ale każdy dokument oddzielnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praktyka asystencka obejmuje obserwację, uczestnictwo i samodzielne wykonywanie zadań, w różnych formach działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej realizowanych przez opiekunów, psychologów, oraz inny personel zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami.

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej, z jej strukturą organizacyjną, planem działań opiekuńczo – wychowawczych, planami szczegółowymi oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, m.in. wychowawców, opiekunów, asystentów i innych specjalistów współpracujących z placówką.

3. Poznanie form i metod działań oraz środków stosowanych procesie pracy z dzieckiem.

4. Opisanie działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej jako struktury społecznej (misja, wizja placówki, założenia statutowe, współpraca z rodziną dziecka i ze społecznością lokalną)

5. Poznanie wybranej grupy dzieci poprzez obserwacje dzieci w różnych obszarach aktywności oraz przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, opiekunem.

6. Analiza dokumentacji wybranego dziecka pod kątem funkcjonowania w każdej sferze rozwoju. Wykonanie anonimowej charakterystyki dziecka na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji nauczyciela, rozmowy z dzieckiem i innymi specjalistami zaangażowanymi w pomoc oraz na podstawie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji wychowawczo – opiekuńczych w postaci protokołów hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

8. Student jako asystent wychowawcy hospituje oraz wykazuje gotowość do podejmowania działań opiekuńczo - wychowawczych pod kierunkiem i nadzorem opiekuna praktyk w placówce.

9. Samodzielne prowadzenie zajęć z dzieckiem bądź z grupą w oparciu o wcześniej przygotowany i zaakceptowany przez opiekuna praktyk w placówce plan zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Uwagi:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

3 Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) program praktyki /sylabus

b) Kartę praktykanta APS

c) dokumentację przebiegu praktyk:

- Rejestr Zrealizowanych Zadań Praktyki Studenckiej

- Charakterystyka Miejsca Realizacji Praktyk

- Karta Oceny Przebiegu Praktyki

- Anonimowa charakterystyka Dziecka/Gru Dzieci

- Protokół Hospitacji Zajęć

- Scenariusze Realizowanych Zajęć

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 80

Przygotowanie się do zajęć - 30

Przygotowanie się do zaliczenia- uporządkowanie i przygotowanie dokumentacji praktyk -10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier, Edyta Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.