Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-TYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu strukturę i funkcję systemu kształcenia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w odniesieniu do prawa oświatowego.

Zna w pogłębionym stopniu prawne podstawy oddziaływań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych.

Umiejętności

Potrafi analizować procesy i zjawiska oraz złożone i nietypowe problemy rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu prawnych podstaw edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; właściwie dobierać źródła wiedzy, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji.

Kompetencje społeczne

. Odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z podejmowaną działalnością

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Orzecznictwo.

2. Ubezwłasnowolnienie.

3. Ulgi i udogodnienia.

4. Standardy prawne organizacji edukacji i wsparcia społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Prawo do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r., Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

6. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Realizacja prawa do edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

a. obowiązki organów prowadzących szkoły;

b. obowiązki szkoły;

c. indywidualizacja procesu kształcenia;

d. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Współpraca z rodziną dziecka z autyzmem w świetle prawa oświatowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Orzecznictwo.

3. Ulgi i udogodnienia.

4. Standardy prawne organizacji edukacji i wsparcia społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Prawo do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r., Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

6. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Realizacja prawa do edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

a. obowiązki organów prowadzących szkoły;

b. obowiązki szkoły;

c. indywidualizacja procesu kształcenia;

d. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Współpraca z rodziną dziecka z autyzmem w świetle prawa oświatowego.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Powszechna Deklaracji Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; Konwencja o Prawach Dziecka; Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Wybrane Rozporządzenia MEN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Orzecznictwo.

3. Ulgi i udogodnienia.

4. Standardy prawne organizacji edukacji i wsparcia społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Prawo do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r., Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

6. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Realizacja prawa do edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

a. obowiązki organów prowadzących szkoły;

b. obowiązki szkoły;

c. indywidualizacja procesu kształcenia;

d. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Współpraca z rodziną dziecka z autyzmem w świetle prawa oświatowego.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Powszechna Deklaracji Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; Konwencja o Prawach Dziecka; Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Wybrane Rozporządzenia MEN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)