Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-AUT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

(symbol efektu) Wiedza

E.1A.W1. Zna w pogłębionym stopniu przejawy zaburzonego rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, odnoszące się do kryteriów diagnostycznych oraz intra i interindywidualnych różnic pomiędzy osobami z ASD.

E.1A.W2. Zna merytoryczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

E.1A.U2. Potrafi dokonać pogłębionej diagnozy oraz oceny złożonej sytuacji edukacyjnej oraz terapeutycznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kompetencje społeczne

E.1A.K1. Dokonuje krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz korzysta z niej w procesie rozwiązywania złożonych procesów rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Autyzm – rys historyczny, ustalenie terminologiczne. Kontrowersje wokół terminologii i klasyfikacji.

2. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu: koncepcje psychoanalityczne, koncepcje etologiczne, koncepcje biologiczne, zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a szczepienia ochronne. Etiologia wieloczynnikowa.

3. Badania epidemiologiczne w Polsce i wybranych krajach.

4. Typologia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Intraindywidualne i interindywidualne zróżnicowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Uczeń z autyzmem w placówce oświatowej – wybór formy organizacyjnej kształcenia, statystyki, sposoby organizacji otoczenia w procesie terapii i edukacji.

6. Różne podejścia do edukacji i terapii dzieci (uczniów) z ASD – modele edukacyjno-terapeutyczne Podejście behawioralne i rozwojowe w edukacji i terapii osób z autyzmem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Autyzm – rys historyczny, ustalenie terminologiczne. Kontrowersje wokół terminologii i klasyfikacji.

2. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu: koncepcje psychoanalityczne, koncepcje etologiczne, koncepcje biologiczne, zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a szczepienia ochronne. Etiologia wieloczynnikowa.

3. Badania epidemiologiczne w Polsce i wybranych krajach.

4. Typologia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Intraindywidualne i interindywidualne zróżnicowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Uczeń z autyzmem w placówce oświatowej – wybór formy organizacyjnej kształcenia, statystyki, sposoby organizacji otoczenia w procesie terapii i edukacji.

6. Różne podejścia do edukacji i terapii dzieci (uczniów) z ASD – modele edukacyjno-terapeutyczne Podejście behawioralne i rozwojowe w edukacji i terapii osób z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Goldstein, S., Naglieri, J., A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaczmarek, B.B., Wojciechowska, A. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (2009). Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Barłóg, K. (red.) (2017). Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bobkowicz-Lewartowska, L. ((2000). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP

Prokopiak, A. (2017). Uczeń z autyzmem. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Marcus, L., M. (1995). Profil Psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA.

Schopler, E., Reichler, R., Lansing, M. (1995). Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. Gdańsk: SPOA.

Schopler, E., Lansing, M., Waters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Autyzm – rys historyczny, ustalenie terminologiczne. Kontrowersje wokół terminologii i klasyfikacji.

2. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu: koncepcje psychoanalityczne, koncepcje etologiczne, koncepcje biologiczne, zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a szczepienia ochronne. Etiologia wieloczynnikowa.

3. Badania epidemiologiczne w Polsce i wybranych krajach.

4. Typologia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Intraindywidualne i interindywidualne zróżnicowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Uczeń z autyzmem w placówce oświatowej – wybór formy organizacyjnej kształcenia, statystyki, sposoby organizacji otoczenia w procesie terapii i edukacji.

6. Różne podejścia do edukacji i terapii dzieci (uczniów) z ASD – modele edukacyjno-terapeutyczne Podejście behawioralne i rozwojowe w edukacji i terapii osób z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Goldstein, S., Naglieri, J., A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kaczmarek, B.B., Wojciechowska, A. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (2009). Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Barłóg, K. (red.) (2017). Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bobkowicz-Lewartowska, L. ((2000). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP

Prokopiak, A. (2017). Uczeń z autyzmem. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Marcus, L., M. (1995). Profil Psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA.

Schopler, E., Reichler, R., Lansing, M. (1995). Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. Gdańsk: SPOA.

Schopler, E., Lansing, M., Waters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)