Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szkoły wyższej - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-DYS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szkoły wyższej - 1
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I roku DD-SD-1
Obowiązkowe dla I roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza

Zna główne współczesne teorie uczenia się i nauczania.

Ma wiedzę na temat specyfiki edukacji dorosłych i specyfiki kształcenia w szkole wyższej.

Umiejętności

Potrafi do określonego celu kształcenia dopasować odpowiednie treści, formę zajęć, metody kształcenia, sposób oceny, z uwzględnieniem różnorodnych czynników.

Projektuje i realizuje aktywności dydaktyczne z wykorzystaniem różnych metod kształcenia.

Udziela wartościowej informacji zwrotnej (ustnie i na piśmie).

Projektuje i przeprowadza ewaluację swojej pracy nauczycielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć, realizacji zadań w ramach pracy własnej, aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceny: adekwatność wobec stawianych wymagań, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, terminowość wykonywanych zadań w ramach pracy własnej.

Pełny opis:

1. „Uczenie się” jako zjawisko psychospołeczne i umiejętność (style uczenia się, czynniki efektywnego uczenie się). Identyfikacja własnego stylu uczenia się

2. Rola nauczyciela akademickiego w kontekście osobistych doświadczeń edukacyjnych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium z elementami wykładu, rozmowy w parach, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga, Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Danuta Uryga, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć, realizacji zadań w ramach pracy własnej, aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceny: adekwatność wobec stawianych wymagań, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, terminowość wykonywanych zadań w ramach pracy własnej.

Pełny opis:

1. „Uczenie się” jako zjawisko psychospołeczne i umiejętność (style uczenia się, czynniki efektywnego uczenie się). Identyfikacja własnego stylu uczenia się

2. Rola nauczyciela akademickiego w kontekście osobistych doświadczeń edukacyjnych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium z elementami wykładu, rozmowy w parach, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć, realizacji zadań w ramach pracy własnej, aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceny: adekwatność wobec stawianych wymagań, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, terminowość wykonywanych zadań w ramach pracy własnej.

Pełny opis:

„Uczenie się” jako zjawisko psychospołeczne i umiejętność (style uczenia się, czynniki efektywnego uczenie się). Identyfikacja własnego stylu uczenia się

Rola nauczyciela akademickiego w kontekście osobistych doświadczeń edukacyjnych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium z elementami wykładu, rozmowy w parach, praca zespołowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Bieżąca ocena realizacji zadań w ramach pracy własnej (lektury, esej) i aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceny: adekwatność wobec stawianych wymagań, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, terminowość wykonywanych zadań w ramach pracy własnej.

Pełny opis:

Uczenie się - eksploracja doświadczeń

Osoba ucząca się, osoba nauczająca – role modelowe

Uczenie się, nauczanie, edukacja – spojrzenie krytyczne

Studiowanie – eksploracja doświadczeń

Kształcenie akademickie – pole działania i refleksji

Literatura:

1. Biesta, G. (2013). Uczący się, Student, Mówiący – o znaczeniu nazywania tych, których nauczamy. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 63(3), 7–22.

2. Czerepaniak-Walczak. (2020). Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację. W Utopia a edukacja: T. IV (s. 127–142).

3. Giroux, H. A. (2010). Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: Przemyśleć edukację wyższą jako praktykę wolności. W Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej (s. 281–298). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Kwieciński, Z. (2005). Wolność czy równość? : Spory o sprawiedliwość w oświacie. Debata Edukacyjna, 1.

5. Szostek. (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium z elementami wykładu.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Bieżąca ocena realizacji zadań w ramach pracy własnej (lektury, esej) i aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceny: adekwatność wobec stawianych wymagań, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, terminowość wykonywanych zadań w ramach pracy własnej.

Pełny opis:

Uczenie się - eksploracja doświadczeń

Osoba ucząca się, osoba nauczająca – role modelowe

Uczenie się, nauczanie, edukacja – spojrzenie krytyczne

Studiowanie – eksploracja doświadczeń

Kształcenie akademickie – pole działania i refleksji

Literatura:

1. Biesta, G. (2013). Uczący się, Student, Mówiący – o znaczeniu nazywania tych, których nauczamy. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 63(3), 7–22.

2. Czerepaniak-Walczak. (2020). Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację. W Utopia a edukacja: T. IV (s. 127–142).

3. Kwieciński, Z. (2005). Wolność czy równość? : Spory o sprawiedliwość w oświacie. Debata Edukacyjna, 1.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium z elementami wykładu.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)