Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wczesnej edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wczesnej edukacji
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zdrowie – modele, uwarunkowania i zagrożenia. Umiejętności życiowe (life skills) i zachowania prozdrowotne. Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka. Możliwości wspomagania dziecka w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowanie stanów zagrażających zdrowiu. Możliwości zmian w otoczeniu dziecka. Wiedza o procesach uczenia się mózgu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia u dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

Student /studentka zna istotę umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych u dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

Student /studentka zna podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka.

Student /studentka zna sposoby wspomagania dziecka i ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu; możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia; procesy uczenia się mózgu.

Umiejętności

Student /studentka potrafi rozpoznać sytuację zagrożenia dla zdrowia dzieci w przedszkolu i klasach I-III i odpowiednio zareagować.

Student /studentka potrafi skutecznie promować zachowania prozdrowotne u dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

Kompetencje społeczne

Student/studentka jest gotowy/gotowa do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska u dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Falkowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wczesnej edukacji to możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia edukacji nakierowanej na dobrostan człowieka.

Wskazanie etapów edukacji zdrowotnej realizowanej w dzieciństwie i młodości, pozwala na włączenie dziecka w aktywny rozwój świadomości promocji zdrowia.

Pełny opis:

Dokonanie weryfikacji metod aktywizujących w edukacji zdrowotnej według potrzeb odbiorców.

Ukazanie roli podmiotowego traktowania ucznia.

Poznanie edukacji zdrowotnej w wymiarze globalnej odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, realizujące cele zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019.

B. Eoynarowska (red.), Orgnizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. ORE, Warszaw 2011.

K. Pujer (red.) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wyd. Exante, Wrocław 2016.

Lektury uzupełniające:

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków: Impuls. 5 Woynarowska, B., (1995). Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. W: Lider. nr 1. Woynarowska, B., Sokołowska, M. (2001). Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa: KOWEZ. Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN. Woynarowska Barbara (red.): „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej, ORE, Warszawa 2019. (https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/)

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej. Przedszkole. Szkoła podstawowa: klasy: 1-3. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII

Literatura uzupełniająca:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/promocja-zdrowego-stylu-zycia-w-swietle-przepisow-prawa.pdf

https://padlet.com/wianami/z3cdxrnixhwl4g0x

Uwagi:

3 pkt ECTS - 80-90h

5h- wykłady, 15h ćwiczenia - godziny kontaktowe

30 h praca z literaturą przedmiotu

30 h praca w zespole i indywidualnie nad przygotowaniem części materiału do wspólnej prezentacji tematu; indywidualne opracowanie przydzielonych zagadnień

Metody pracy: aktywizujące: praca w grupach, praca projektowa, burza mózgów, debata, podające (prezentacja, film)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena końcowa jest wypracowywana przez wykonanie przydzielonych zadań indywidualnych i zespołowych i zaprezentowanie efektów tej pracy na forum grupy.

Pełny opis:

Zdrowie – modele, uwarunkowania i zagrożenia.

Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne.

Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej dzieci (dbałość o zdrowie, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, zdrowie psychospołeczne).

Umiejętności życiowe (life skills) i zachowania prozdrowotne.

Możliwości wspomagania dziecka w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowanie stanów zagrażających zdrowiu.

Rola środowiska w prowadzeniu działań prozdrowotnych.

Literatura:

- Antoszczuk, G. 2004, Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław

• Bondarowicz, M., Staniszewski, T. 2006, Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa

- Brzezińska A. I., (red.), 2014 Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

- Charzewska J., (red.), 2011, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

• Charzewska, J., Chwojnowska, Z., Wajszczyk, B., (red.). 2011, Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

- Harton A., 2013, Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce, [w]: J. Szymborski, W. Zatoński W, (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym, Zdrowie Publiczne Monografie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa

- Jarosz, M., 2019, Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży. Centrum Dietetyczne

- Jarosz, M., Bułhak-Jachymczyk, B., 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób zakaźnych. PZWL, Warszawa

- Matejczuk J., 2014, Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, [w:] Brzezińska A. I., Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

- Przylipiak, M., 2007, Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 roku życia, GWP, Gdańsk

- Riahi A., (red.), 2012, Poradnik żywienia dziecka, Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

• Sosnowska Bielicz E., Wrótniak J., 2013, Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Lubelski Rocznik Pedagogiczny

- Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

- Woynarowska B. (2017a), Modele zdrowia, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, PWN, Warszawa

• Woynarowska B. (2017b), Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, PWN, Warszawa

Uwagi:

3 pkt ECTS - 80-90h

5h- wykłady, 15h ćwiczenia - godziny kontaktowe

30 h praca z literaturą przedmiotu

30 h praca w zespole i indywidualnie nad przygotowaniem części materiału do wspólnej prezentacji tematu; indywidualne opracowanie przydzielonych zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Falkowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza – na podstawie egzaminu przeprowadzonego za pośrednictwem Ms. Forms (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru) weryfikacja znajomości i rozumienia modeli, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia u dzieci w przedszkolu i klasach I-III oraz zagadnienia dotyczące rozwoju biologicznego człowieka.

Umiejętności – rozpoznanie sytuacji zagrożenia dla zdrowia dzieci w przedszkolu i klasach I-III i odpowiednio zareagować na podstawie refleksji podczas ogólnych rozmów na wykładzie z Wykładowcą

Promowanie zachowania prozdrowotnego u dzieci w przedszkolu i klasach I-III na podstawie zapoznania się z przytoczonymi na wykładzie Strategiami i Programami przygotowanymi przez MEN i inne instytucje

Kompetencje społeczne – uczestniczenie w wykładzie jako gotowość do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska u dzieci w przedszkolu i klasach I – III na podstawie

Pełny opis:

1. Ustalenia terminologii edukacji zdrowotnej

2. Paradygmaty i podejścia edukacji zdrowotnej

3. Formy i modele edukacji zdrowotnej

4. Umiejętności życiowe (life skills) w rozwoju biologicznym człowieka

5. Ogólne warunki społeczno-ekonomiczne, kulturowe i środowiskowe wpływające na stan zdrowia i zagrożenia zdrowiu, Czynniki w otoczeniu dziecka warunkujące zdrowie

6. PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY

7. Promocja zdrowia w szkole

Literatura:

B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019.

B. Eoynarowska (red.), Orgnizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. ORE, Warszaw 2011.

K. Pujer (red.) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wyd. Exante, Wrocław 2016.

Lektury uzupełniające:

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków: Impuls. 5 Woynarowska, B., (1995). Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. W: Lider. nr 1. Woynarowska, B., Sokołowska, M. (2001). Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa: KOWEZ. Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN. Woynarowska Barbara (red.): „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej, ORE, Warszawa 2019. (https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/)

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej. Przedszkole. Szkoła podstawowa: klasy: 1-3. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII

Literatura uzupełniająca:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/promocja-zdrowego-stylu-zycia-w-swietle-przepisow-prawa.pdf

https://padlet.com/wianami/z3cdxrnixhwl4g0x

Uwagi:

3 pkt ECTS - 80-90h

5h- wykłady, 15h ćwiczenia - godziny kontaktowe

30 h praca z literaturą przedmiotu

30 h praca w zespole i indywidualnie nad przygotowaniem części materiału do wspólnej prezentacji tematu; indywidualne opracowanie przydzielonych zagadnień

Wiedza – na podstawie egzaminu przeprowadzonego za pośrednictwem Ms. Forms (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru) weryfikacja znajomości i rozumienia modeli, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia u dzieci w przedszkolu i klasach I-III oraz zagadnienia dotyczące rozwoju biologicznego człowieka.

Umiejętności – rozpoznanie sytuacji zagrożenia dla zdrowia dzieci w przedszkolu i klasach I-III i odpowiednio zareagować na podstawie refleksji podczas ogólnych rozmów na wykładzie z Wykładowcą

Promowanie zachowania prozdrowotnego u dzieci w przedszkolu i klasach I-III na podstawie zapoznania się z przytoczonymi na wykładzie Strategiami i Programami przygotowanymi przez MEN i inne instytucje

Kompetencje społeczne – uczestniczenie w wykładzie jako gotowość do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska u dzieci w przedszkolu i klasach I – III na podstawie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Falkowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza – na podstawie egzaminu przeprowadzonego za pośrednictwem Ms. Forms (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru) weryfikacja znajomości i rozumienia modeli, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia u dzieci w przedszkolu i klasach I-III oraz zagadnienia dotyczące rozwoju biologicznego człowieka.

Umiejętności – rozpoznanie sytuacji zagrożenia dla zdrowia dzieci w przedszkolu i klasach I-III i odpowiednio zareagowanie na podstawie refleksji podczas ogólnych rozmów na wykładzie z Wykładowcą

Promowanie zachowania prozdrowotnego u dzieci w przedszkolu i klasach I-III na podstawie zapoznania się z przytoczonymi na wykładzie Strategiami i Programami przygotowanymi przez MEN i inne instytucje

Kompetencje społeczne – uczestniczenie w wykładzie jako gotowość do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska u dzieci w przedszkolu i klasach I – III na podstawie

Pełny opis:

1. Ustalenia terminologii edukacji zdrowotnej

2. Paradygmaty i podejścia edukacji zdrowotnej

3. Formy i modele edukacji zdrowotnej

4. Umiejętności życiowe (life skills) w rozwoju biologicznym człowieka

5. Ogólne warunki społeczno-ekonomiczne, kulturowe i środowiskowe wpływające na stan zdrowia i zagrożenia zdrowiu, Czynniki w otoczeniu dziecka warunkujące zdrowie

6. PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY

7. Promocja zdrowia w szkole

Literatura:

B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019.

B. Woynarowska (red.), Orgnizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. ORE, Warszaw 2011.

K. Pujer (red.) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wyd. Exante, Wrocław 2016.

Lektury uzupełniające:

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków: Impuls. 5 Woynarowska, B., (1995). Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. W: Lider. nr 1. Woynarowska, B., Sokołowska, M. (2001). Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa: KOWEZ. Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN. Woynarowska Barbara (red.): „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej, ORE, Warszawa 2019. (https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/)

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej. Przedszkole. Szkoła podstawowa: klasy: 1-3. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/promocja-zdrowego-stylu-zycia-w-swietle-przepisow-prawa.pdf

https://padlet.com/wianami/z3cdxrnixhwl4g0x

Uwagi:

3 pkt ECTS - 80-90h

5h- wykłady, 15h ćwiczenia - godziny kontaktowe

30 h praca z literaturą przedmiotu

30 h praca w zespole i indywidualnie nad przygotowaniem części materiału do wspólnej prezentacji tematu; indywidualne opracowanie przydzielonych zagadnień

Metody aktywizujące: burza mózgów, praca grupowa, praca indywidualna

Metoda podająca: wprowadzenie – część uzupełniająca wykład, niezbędna do realizowania ćwiczeń, które utrwalają wiedzę w postaci zdobytych umiejętności i kompetencji pedagoga.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne 1 nieobecności

• Aktywny udział w zajęciach w czasie grupowych i indywidualnych prac.

• Przygotowanie projektu edukacji zdrowotnej w przedszkolu

• Przygotowanie projektu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

wykonanie projektu z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczniów klas 1-3 promujący rozwój biologiczny człowieka.

Każdy projekt powinien zawierać: cel ogólny, 3 cele szczegółowe, opis 3 ćwiczeń aktywizujących.

Forma: prezentacja multimedialna przekazana do Wykładowcy przez Starostę grupy.

Ćwiczenia będzie trzeba zaprezentować na zajęciach w APS.

Ocena będzie indywidualna i uzależniona od poziomu kreatywności pomysłów Studentów oraz spełnienia poszczególnych wytycznych.

Sposób realizacji: wykonanie projektu z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wskazujący zależność zdrowia od przyrody.

Każdy projekt powinien zawierać: cel ogólny, 3 cele szczegółowe, opis 3 ćwiczeń aktywizujących wraz z przygotowaniem środków dydaktycznych.

Forma: prezentacja multimedialna przekazana do Wykładowcy przez Starostę grupy.

Kryteria oceniania:

Forma zaprezentowania ćwiczeń na zajęciach w APS w ramach angażującej symulacji wszystkich Studentów w grupie.

Ocena z 2 projektów będzie indywidualna i uzależniona od poziomu diagnozy przeprowadzonej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz spełnienia wytycznych wskazanych w konspekcie scenariusza, zapisanych na kanale Ms. Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)