Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W związku ze zdalnym sposobem kształcenia, zaliczenie na podstawie prac przesłanych we wskazanym terminie w korespondencji mailowej do prowadzącego oraz przygotowania prezentacji na wybrany temat.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Teoria spostrzegania społecznego i komunikacji. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacje interpersonalne. Zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Reguły współdziałania. Procesy i role grupowe. Bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem. Mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów. Przebieg i uwarunkowania procesów społecznych, mechanizmy kształtowania postaw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wojciszke B. (2013), Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Pratkanis A. (2013), Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują?. Gdańsk: GWP.

Mika, S., (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną; zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów; reguły współdziałania; procesy i role grupowe; bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem, mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów.

Umiejętności

Student potrafi obserwować procesy uczenia się dzieci lub uczniów i ich konteksty mając na uwadze ustalenia psychologiczne;

Student potrafi skutecznie i świadomie komunikować się z użyciem właściwej terminologii psychologicznej.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, kolokwium końcowe

Od 12.03.2020 r. zajęcia prowadzone są poprzez kontakt mailowy:

studenci otrzymują teksty (wraz z pytaniami), prezentacje, filmy dokumentalne. Prace pisemne są dowodem aktywności studenta. Podstawą zaliczenia jest przygotowanie i przesłanie prezentacji oraz prace pisemne.

Studenci wysyłają prace na adres: adciazela@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Od 12.03.2020 r. zajęcia prowadzone są poprzez kontakt mailowy:

studenci otrzymują teksty (wraz z pytaniami), prezentacje, filmy dokumentalne. Prace pisemne są dowodem aktywności studenta. Podstawą zaliczenia jest przygotowanie i przesłanie prezentacji oraz prace pisemne.

Studenci wysyłają prace na adres: adciazela@aps.edu.pl

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Teoria spostrzegania społecznego i komunikacji. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacje interpersonalne. Zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Reguły współdziałania. Procesy i role grupowe. Bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem. Mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów. Przebieg i uwarunkowania procesów społecznych, mechanizmy kształtowania postaw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wojciszke B. (2013), Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Pratkanis A. (2013), Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują?. Gdańsk: GWP.

Mika, S., (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Nakład pracy studenta 30 godzin (1 punkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail Wykładowcy: egogacz@aps.edu.pl

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej w małych podgrupach,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnej na wskazany temat podczas edukacji zdalnej

- ocena jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć opracowują zagadnienia (w formie prezentacji). Listę zagadnień wraz z literaturą podstawową i terminem realizacji Studenci uzyskali drogą mailową.

Wobec zaleceń Rektora Uczelni do podjęcia edukacji na odległość Studenci opracowane zagadnienia przesyłają na adres mailowy Wykładowcy, Starosty grupy i całej grupy ćwiczeniowej z zachowaniem domeny aps.edu.pl

Wykładowca po zapoznaniu się z prezentacjami podkreśla i rozszerza najważniejsze elementy zawarte w prezentacjach - istotne z punktu widzenia realizowanego tematu. Podaje wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem (w formie rozszerzonego komentarza do prezentacji lub dodatkowego dokumentu word). W razie potrzeby Wykładowca przesyła: dodatkową literaturę, prezentację, materiał filmowy i ćwiczenia do pracy własnej.

Zakres tematyczny ćwiczeń

1. Komunikacja interpersonalna - wprowadzenie

2. Komunikacja w duchu empatii - jako płaszczyzna do budowania dialogu w pracy nauczyciela

3. Stereotypy i uprzedzenia

4. Socjalizacja i wpływ społeczny

5. Empatia i prospołeczność

Literatura:

Literatura podstawowa:

Studenci w czasie edukacji na odległość korzystają ze zbiorów biblioteki APS – IBUK libra – książki elektroniczne.

Literatura, która nie jest dostępna w zbiorach elektronicznych i w zbiorach własnych Studentów, a jest niezbędna do podjęcia pracy zdalnej zostanie przesłana w formie elektronicznej (skany):

Rosenberg, M.R (2009). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Jacek Santorski&Agencja Wydawnicza

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wojciszke B. (2013), Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schaffer H., R. (2005). Psychologia dziecka: Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Schaffer H., R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: WUJ

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2011). Psychologia akademicka. Podręcznik. Tom 2. Gdańsk: GWP

Literatura i materiały w wersji elektronicznej:

Mowa ciała – klucz do ludzkich emocji

https://www.youtube.com/watch?v=1O3I-46Lg_8

Wykład M.Rozenberga dot. komunikacji w duchu empatii

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Si2l8-jxo

Eksperyment Jane Elliott pt. Niebieskoocy dot. stereotypów i uprzedzeń

https://dokumentalne.net/niebieskoocy-film-online/

Uwagi:

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach, mają możliwość zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości lub niejasności względem realizowanych treści, a także zgłaszania potrzeb wynikających z podjęcia pracy zdalnej.

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach, metody aktywizujące

Nakłąd pracy Studenta:

Godziny kontaktowe: 15 h ćwiczenia

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 5 godzin

Przygotowanie prezentacji: 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ćwiczenia ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.