Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 2 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie egzaminu zawierającego następujące treści:

wychowanie, edukacja, kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym,

rola i zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego

typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym,

podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi.

modele i koncepcje pedagogiczne

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Terminologia używana w pedagogice przedszkolnej, jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych. Miejsce pedagogiki przedszkolnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauki. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej (wybrane modele i koncepcje pedagogiczne) oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Karwowska-Struczyk (2012), Edukacja przedszkolna, Wyd. UW, Warszawa (libra ibuk)

M. Kotarba-Kańczugowska (2013), Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wyd. APS, Warszawa (libra ibuk)

I. Sikorska (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Wyd. UJ, Kraków (libra ibuk)

Literatura uzupełniająca:

Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.

Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod red. Edyty Skoczylas-Krotli, Izabeli Sochackiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; miejsce pedagogiki przedszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela wychowania przedszkolnego w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym; cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi; modele, funkcje, szanse, zagrożenia współpracy; sposoby radzenia sobie z problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i otoczeniem dziecka lub ucznia, a także sposoby budowania swojego autorytetu w relacjach zawodowych i we współpracy z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania i kształcenia.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu oraz tworzyć właściwy klimat w grupie przedszkolnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: - dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywnie zdany test w aplikacji Forms

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru założonych efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny przy użyciu aplikacji Teams w sesji letniej.

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pozwalającej na zrozumienie istoty współczesnych celów i zadań edukacji przedszkolnej oraz ich realizację.

Informacje o sposobie realizacji zajęć z mgr Zuzanną Jastrzębską - Krajewską dostępne są po kliknięciu „więcej informacji” w

zakładce ćwiczenia. E-mail prowadzącej: zjastrzebska@aps.edu.pl

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1.Obszar programowy programowej wychowania przedszkolnego.

1.Wychowanie przedszkolne w zreformowanym systemie edukacji narodowej; rys historyczny, współczesne tendencje.

2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (biopsychiczne podstawy):

-fizyczny, motoryczny, psychiczny, emocjonalno-społeczny;

3. Procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym;

- Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego

- Dziecko jako praktykant : Wygotskiego społeczno-poznawcza teoria rozwoju

4. Zabawa jako podstawowa forma działalności dzieci w tym wieku

-zabawy dowolne (spontaniczne),

-zabawy tematyczne,

-różne sposoby wzbogacania i wydłużania czasu trwania dziecięcych zabaw.

5. Poznawanie uczniów jako ważny element indywidualizacji pracy.

6. Podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania przedszkola:

- założenie,

- organizacja pracy

7. Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

8. Współpraca środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

Literatura:

1. Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

2. Brzezińska M., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, wyd. UAM, Poznań 1992.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

6. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

7. Kotarba-Kańczugowska M. (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.

8. Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

9. Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

10. Waloszek Danuta, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Od 13.03.2020

Swianewicz P (2012).,Edukacja przedszkolna, Biblioteczka Oświaty Samorządowej dostępna on - line, udostępniony przez wykładowcę;

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków. dostępna on - line, udostępniona przez wykładowcę,

Kwaśniewska M., Lendzion J., Żaba-Żabińska W., (2018) Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, MAC Edukacja- dostępny on-line, udostępniony przez prowadzącego.

Wykładowca w razie potrzeby może udostępnić studentom poprzez pocztę elektroniczną bądź platformę edukacyjną skany dokumentów (artykułów, książek, nie dostępnych on - line)

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia: 30h + wykłady 30h

Liczba godzin na napisanie pracy zaliczeniowej: 10h

Liczba godzin na przygotowanie się do egzaminu: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru założonych efektów kształcenia:

Wykład:

Egzamin ustny przy użyciu aplikacji Teams w sesji letniej.

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pozwalającej na zrozumienie istoty współczesnych celów i zadań edukacji przedszkolnej oraz ich realizację.

Grupy realizujące ćwiczenia z mgr Emilią Gogacz:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail Wykładowcy: egogacz@aps.edu.pl

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej w małych podgrupach,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnej na wskazany temat

podczas edukacji zdalnej

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1. Historyczno-epistemologiczne podstawy pedagogiki przedszkolnej

2. Biopsychiczne podstawy wychowania przedszkolnego

1. Podstawy funkcjonowania przedszkola

2. Organizacja środowiska przedszkolnego

3. Działalność pedagogiczna przedszkola

4. Zabawa, jako problem pedagogiczny

5. Wybrane teorie człowieka, jako podstawa pedagogiki i edukacji w dzieciństwie

6. Treści programowe wychowania w przedszkolu

7. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

8. Nauczyciel wychowania przedszkolnego

9. Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej

Grupy realizujące ćwiczenia z mgr Emilią Gogacz:

Studenci w ramach zajęć opracowują zagadnienia (w formie prezentacji). Listę zagadnień wraz z literaturą podstawową i terminem realizacji Studenci uzyskali na początku semestru.

Wobec zaleceń Rektora Uczelni do podjęcia edukacji na odległość Studenci opracowane zagadnienia przesyłają na adres mailowy Wykładowcy, Starosty grupy i całej grupy ćwiczeniowej z zachowaniem domeny aps.edu.pl

Wykładowca po zapoznaniu się z prezentacjami podkreśla i rozszerza najważniejsze elementy zawarte w prezentacjach - istotne z punktu widzenia realizowanego tematu. Podaje wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem (w formie rozszerzonego komentarza do prezentacji lub dodatkowego dokumentu word). W razie potrzeby Wykładowca przesyła: dodatkową literaturę, prezentację, materiał filmowy i ćwiczenia do pracy własnej.

Zakres tematyczny ćwiczeń

1.Wychowanie przedszkolne we współczesnym systemie oświaty

2. Rozwój psychoruchowy dziecka – wybrane zagadnienia

3. Proces uczenia się dzieci

4. Organizacja procesu uczenia się starszych przedszkolaków

5. Organizacja procesu uczenia się w przedszkolach rodzinkowych

Literatura:

1. Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

2. Brzezińska M., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, wyd. UAM, Poznań 1992.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

6. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

7. Kotarba-Kańczugowska M. (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.

8. Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

9. Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

10. Waloszek Danuta, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Od 13.03.2020

Swianewicz P (2012).,Edukacja przedszkolna, Biblioteczka Oświaty Samorządowej dostępna on - line, udostępniony przez wykładowcę;

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków. dostępna on - line, udostępniona przez wykładowcę,

Kwaśniewska M., Lendzion J., Żaba-Żabińska W., (2018) Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, MAC Edukacja- dostępny on-line, udostępniony przez prowadzącego.

Wykładowca w razie potrzeby może udostępnić studentom poprzez pocztę elektroniczną bądź platformę edukacyjną skany dokumentów (artykułów, książek, nie dostępnych on - line)

Grupy realizujące ćwiczenia z mgr Emilią Gogacz:

Literatura, która nie jest dostępna w zbiorach elektronicznych i w zbiorach własnych Studentów, a jest niezbędna do podjęcia pracy zdalnej zostanie przesłana w formie elektronicznej (skany):

Cieszyńska, J. i Korendo, M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Florek, A (2010). Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo. Warszawa: Wydawnictwo Pedagog

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej przedszkola

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (2019). Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. Kraków: Bliżej przedszkola

Skarbek, K. i Wrońska, I. (2013). Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

Literatura w wersji elektronicznej:

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/podstawy_pedagogiki_przedszkolnej.pdf

Literatura uzupełniająca:

Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat. Sopot: GWP.

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Schaffer H., R. (2005). Psychologia dziecka: Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Uwagi:

Student samodzielnie zapoznaje się z zalecaną literaturą.

Nakład pracy studentów:

Liczba godzin kontaktowych: wykład 15 h + 15h ćwiczeń

Liczba godzin na zapoznanie się z literaturą: 25h

Przygotowanie prezentacji: 20 h

Liczba godzin na przygotowanie się do egzaminu: 10h

Sumaryczna liczna punktów ECTS 4

Wykład:

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Osoby realizujące ćwiczenia z mgr Emilią Gogacz :

Dodatkowe zadania do wykonania w ramach realizowanych bloków tematycznych zostaną przesłane grupie drogą mailową

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach, metody aktywizujące

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę obejmującą podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji przedszkolnej oraz cech rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Sposobem pomiaru efektów kształcenia będzie egzamin przeprowadzony w formie testowej.

Pełny opis:

Podstawowe bloki tematyczne:

1) wychowanie, edukacja, kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym

2) rola i zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego

3) typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

4) cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi

5) modele i koncepcje pedagogiczne

Zaliczenie przedmiotu (na ocenę): egzamin będzie przeprowadzony w formie zdalnej (test). Będzie obejmował treści przedmiotu oraz literaturę przedmiotu (publikacje obowiązkowe oraz informacje zapisane w dokumentach dotyczących edukacji przedszkolnej wymienionych oraz dokumenty prawne, w zakładce "literatura").

Literatura:

Publikacje obowiązkowe

1) M. Karwowska-Struczyk (2012), Edukacja przedszkolna, Wyd. UW, Warszawa (libra ibuk, publikacja dostępna: http://www.aps.edu.pl/biblioteka/e-zasoby/)

Publikacje uzupełniające

Publikacje dostępne na stronie Libra Ibuk (http://www.aps.edu.pl/biblioteka/e-zasoby/):

2) M. Kotarba-Kańczugowska (2013), Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wyd. APS, Warszawa (libra ibuk)

3) I. Sikorska (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Wyd. UJ, Kraków (libra ibuk)

Dokumenty do pracy na zajęciach:

Dostępne on-line (do znalezienia przez studenta samodzielnie w Internecie):

Dokumenty dotyczące edukacji przedszkolnej:

- Podstawa programowa (aktualna)

- Programy wychowania przedszkolnego

- Statuty przedszkola

- Regulaminy rad pedagogicznych/rodzicielskich

- Plany pracy przedszkola (w tym rozkłady dnia)

- Regulaminy bhp i wycieczek

Dokumenty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkola:

- Ustawy (prawo oświatowe, kodeks pracy)

- Rozporządzenia (np. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w sprawie nadzoru pedagogicznego, w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji )

Uwagi:

Zdalne metody kształcenia on-line, zajęcia prowadzone za pomocą aplikacji MS Teams.

Godziny kontaktowe: Wykład 30h + Ćwiczeń 30h = 60h

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć - wykłady i ćwiczenia) 40h (w tym zapoznanie się z literaturą obowiązkową oraz poszukiwanie dokumentów w Internecie i zapoznanie się z ich treścią)

Sumaryczna liczba punktów 4 ECTS = 100h

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af99a5b96dd4a4bd7815564643279523b%40thread.tacv2/conversations?groupId=22fc138c-935c-400d-bcf4-2794131ac861&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do ćwiczeń:

Gr 1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a516e048a4f6e47c584d702bef353e339%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa8c1cef-efb3-464f-a480-8b844d45cab4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr 2

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a39cbefd217dd4443a2b6ed4e4bf2173d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a0598814-377d-4eb8-b399-8f1795e2e6f7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr 3

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2561d4fedc424a7b9888dfb042c7827e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=54135fd0-7ae6-44ba-accd-461909e156b3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr 4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0d83317146ec40fd88f7af449acc95e2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bba985f0-661d-4465-a1ba-c38298626fd4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie egzaminu zawierającego następujące treści:

wychowanie, edukacja, kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym,

rola i zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego

typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi.

modele i koncepcje pedagogiczne

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci.

Typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi.

Wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Karwowska-Struczyk (2012), Edukacja przedszkolna, Wyd. UW, Warszawa (libra ibuk)

M. Kotarba-Kańczugowska (2013), Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wyd. APS, Warszawa (libra ibuk)

I. Sikorska (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Wyd. UJ, Kraków (libra ibuk)

Literatura uzupełniająca:

Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.

Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod red. Edyty Skoczylas-Krotli, Izabeli Sochackiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 15 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

Praca własna studenta 35

Przygotowanie do egzaminu 20

Link umożliwiający wejście do grupy zostanie wysłany przez pocztę USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce

2. Podstawy wychowania przedszkolnego

3. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce

4. Funkcje i zadania wychowania przedszkolnego

5. Programy wychowania przedszkolnego

6. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu

7. Nauczyciel wychowania przedszkolnego

8. Zabawa

9. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka

10. Alternatywne systemy pedagogiczne

11. Adaptacja dziecka do przedszkola

12. Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 30 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

Praca własna studenta 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu 25 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Podstawowe bloki tematyczne:

1) wychowanie, edukacja, kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym

2) rola i zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego

3) typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

4) cele i zasady współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi

5) modele i koncepcje pedagogiczne

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 15 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Praca własna studenta 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu 40 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, przygotowanie wymaganych prac.

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce

2. Podstawy wychowania przedszkolnego

3. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce

4. Funkcje i zadania wychowania przedszkolnego

5. Programy wychowania przedszkolnego

6. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu

7. Nauczyciel wychowania przedszkolnego

8. Zabawa

9. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka

ĆWICZENIA:

1. Polskie koncepcje wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym

2. Adaptacja dziecka do przedszkola

3. Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym

4. Wychowanie

5. Alternatywne systemy pedagogiczne

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 30 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

Praca własna studenta 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu 25 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, przygotowanie wymaganych prac.

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce

2. Podstawy wychowania przedszkolnego

3. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce

4. Funkcje i zadania wychowania przedszkolnego

5. Programy wychowania przedszkolnego

6. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu

7. Zabawa

8. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka

ĆWICZENIA:

1. Polskie koncepcje wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym

2. Adaptacja dziecka do przedszkola

3. Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym

4. Wychowanie

5. Alternatywne systemy pedagogiczne

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 15 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Praca własna studenta 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu 40 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, przygotowanie wymaganych prac.

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce

2. Podstawy wychowania przedszkolnego

3. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce

4. Funkcje i zadania wychowania przedszkolnego

5. Programy wychowania przedszkolnego

6. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu

7. Zabawa

8. Nauczyciel wychowania przedszkolnego

9. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka

ĆWICZENIA:

1. Polskie koncepcje wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym

2. Adaptacja dziecka do przedszkola

3. Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym

4. Wychowanie

5. Alternatywne systemy pedagogiczne

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 30 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

Praca własna studenta 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu 25 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, przygotowanie wymaganych prac.

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce

2. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce

3. Funkcje i zadania wychowania przedszkolnego

4. Programy wychowania przedszkolnego

5. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu

6. Zabawa

7. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka

ĆWICZENIA:

1. Adaptacja dziecka do przedszkola

2. Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym

3. Wychowanie

4. Alternatywne systemy pedagogiczne

Literatura:

Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

Skarbek, K. i Wrońska, I. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, 2013

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

Uwagi:

ECTS 4

Wykład: 15 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Praca własna studenta 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu 40 godzin

METODY KSZTAŁCENIA

- podająca (wykład informacyjny)

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)