Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami i definicjami z zakresu kształcenia polonistycznego małego dziecka oraz nabycie przez studenta kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych i literackich w przedszkolu

TREŚCI PROGRAMOWE

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy o języku. Orientacja w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci oraz w kulturze dla dziecięcego odbiorcy. Umiejętność analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych. Umiejętność wyróżniania wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy o języku. Orientacja w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci oraz w kulturze dla dziecięcego odbiorcy. Umiejętność analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych. Umiejętność wyróżniania wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w wieku przedszkolnym.

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie

określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1_U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania

sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Filipiak E., Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 2002.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Kuszak K., Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne - badania - implikacje praktyczne, Poznań 2014.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2010.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2011.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Badyda E., Rzedzicka S., Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach, Gdańsk 2009.

Bernstain B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji. Uwagi dotyczące podatności na oddziaływanie szkoły, przeł. Z. Babska, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G. W. Shugar, M. Smoczyńska, Warszawa 1980, s. 557-596.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1997.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka funkcjonalnie posługuje się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku polskim.

Student /studentka zna i rozumie podstawy i zakres doboru treści nauczania dzieci w zakresie języka polskiego; pojęcia z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku; orientację w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w kulturze dla dziecięcego odbiorcy.

Umiejętności

Student /studentka potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku mając na uwadze pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Student /studentka potrafi dokonać analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych.

Student /studentka potrafi wyróżniać wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w wieku przedszkolnym.

Student /studentka potrafi wypowiadać się w mowie i w piśmie w sposób klarowny, spójny i precyzyjny, konstruując rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia na zadane tematy.

Student /studentka potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji edukacji polonistycznej w przedszkolu.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi do wspierania dzieci w zakresie rozwoju języka polskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy i aktywności studenta podczas zajęć, ocena przygotowanych prac zaliczeniowych, ocena współpracy w grupie (zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów, prezentacja, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do opracowywanego tematu), ocena wypowiedzi ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami i definicjami z zakresu kształcenia polonistycznego małego dziecka oraz nabycie przez studenta kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych i literackich w przedszkolu

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy o języku. Orientacja w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci oraz w kulturze dla dziecięcego odbiorcy. Umiejętność analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych. Umiejętność wyróżniania wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w wieku przedszkolnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami i definicjami z zakresu kształcenia polonistycznego małego dziecka oraz nabycie przez studenta kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych i literackich w przedszkolu

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy o języku. Orientacja w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci oraz w kulturze dla dziecięcego odbiorcy. Umiejętność analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych. Umiejętność wyróżniania wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Filipiak E., Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 2002.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Kuszak K., Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne - badania - implikacje praktyczne, Poznań 2014.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2010.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2011.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Badyda E., Rzedzicka S., Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach, Gdańsk 2009.

Bernstain B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji. Uwagi dotyczące podatności na oddziaływanie szkoły, przeł. Z. Babska, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G. W. Shugar, M. Smoczyńska, Warszawa 1980, s. 557-596.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1997.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piechowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.