Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-MNA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PC, eduk. i terapia osób z zab. ze spektrum autyzmu, (5-l) stacj. jedn. mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. PC, terapia i eduk. osób ze spektrum autyzmu, (5-l) nstacj. jedn. mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. PC, terapia i eduk. osób ze spektrum autyzmu, (5-l) stacj. jedn. mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

- Prezentacja modeli niedyrektywnych:

- Growth through Play;

- Son rise-Metoda Opcji;

- Model DIR/Floortime;

- Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji;

- Terapia Handle;

- Attention Autism;

- Podejście i model pracy H. Olechnowicz;

- Metoda 3i.

- Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego.

- Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia działań terapeutycznych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

Potrafi projektować oraz prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć oraz generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów terapeutycznych.

Analizować własne działania terapeutyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i resocjalizacyjną, w tym:

- przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, prowadzone działania i ich skutki;

- wykazywania cech refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin końcowy z treści realizowanych w trakcie wykładów,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykłady

Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii.

Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice), doniesienia z badań międzynarodowych.

Miejsce metod niedyrektywnych w polskim systemie oświaty, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Łączenie czy wykluczanie się wątków dyrektywności i niedyrektywności? Stanowiska badaczy.

Analiza wybranych podejść: Attention Autism.

Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego: za podejściem H. Olechnowicz.

Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Ćwiczenia

1)Prezentacja modeli niedyrektywnych:

• Growth through Play,

• Son Rise-Metoda Opcji,

• Model DIR/Floortime,

• Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji,

• Terapia Handle,

• podejście i model pracy H. Olechnowicz.

2)Planowanie pracy z dzieckiem;

a)wgląd w zagadnienia prowadzenia terapii wybraną metodą niedyrektywną; dokumentacja procesu terapeutycznego,

b) założenia prowadzenie obserwacji, nagrywanie próbek zdarzeń oraz interpretacja, wnioski.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bluestone, J. (2010). Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Gardziel, A., Ozaist, P., Sitnik, E. (2015). Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego. Psychoterapia 1 (172), s. 37-45.

Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gutstein, S.E. (2012). Księga RDI. Wytyczne nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Kaufman, R.K. (2016). Autyzm przełom w podejściu. program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Białystok: Wydawnictwo Vivante.

Kosecka, C. (2019). Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki. Autyzm (19), s. 13-19.

Michałowska, K., Motyl-Słowicka, P. (2018). Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji. Autyzm (18), s. 37-40.

Olechnowicz, H. Krawczyk, F. (2012). Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ozaist, P. (2014). Metoda 3i i intensywny program pomocy terapeutycznej. W: A. Prokopiak, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, s. 45-59.

Rogers, S.J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K., Odom, S. L. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria, 53(4): 753–770.

LITERATURA UZUPEŁNIJĄCA:

Kosecka, C. Kosewska, B. (2019). Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism. Szkoła Specjalna. (80), 1, s. 48-56.

Rogers, S.J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 45 godz. (15 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 20 godz.

Przygotowanie prac cząstkowych: 20 godz.

---------------------------------------------------------------

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin końcowy z treści realizowanych w trakcie wykładów oraz ćwiczeń,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykłady

Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii.

Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice), doniesienia z badań międzynarodowych.

Miejsce metod niedyrektywnych w polskim systemie oświaty, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Łączenie czy wykluczanie się wątków dyrektywności i niedyrektywności? Stanowiska badaczy.

Analiza wybranych podejść: Attention Autism.

Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego: za podejściem H. Olechnowicz.

Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Ćwiczenia

1)Prezentacja modeli niedyrektywnych:

• Growth through Play,

• Son Rise-Metoda Opcji,

• Model DIR/Floortime,

• Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji,

• Terapia Handle,

• podejście i model pracy H. Olechnowicz.

2)Planowanie pracy z dzieckiem;

a)wgląd w zagadnienia prowadzenia terapii wybraną metodą niedyrektywną; dokumentacja procesu terapeutycznego,

b) założenia prowadzenie obserwacji, nagrywanie próbek zdarzeń oraz interpretacja, wnioski.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bluestone, J. (2010). Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Gardziel, A., Ozaist, P., Sitnik, E. (2015). Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego. Psychoterapia 1 (172), s. 37-45.

Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gutstein, S.E. (2012). Księga RDI. Wytyczne nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Kaufman, R.K. (2016). Autyzm przełom w podejściu. program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Białystok: Wydawnictwo Vivante.

Kosecka, C. (2019). Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki. Autyzm (19), s. 13-19.

Michałowska, K., Motyl-Słowicka, P. (2018). Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji. Autyzm (18), s. 37-40.

Olechnowicz, H. Krawczyk, F. (2012). Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ozaist, P. (2014). Metoda 3i i intensywny program pomocy terapeutycznej. W: A. Prokopiak, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, s. 45-59.

Rogers, S.J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K., Odom, S. L. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria, 53(4): 753–770.

LITERATURA UZUPEŁNIJĄCA:

Kosecka, C. Kosewska, B. (2019). Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism. Szkoła Specjalna. (80), 1, s. 48-56.

Rogers, S.J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Uwagi:

Kod zespołu w aplikacji Teams:

8xupj74

Metody kształcenia: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 45 godz. (15 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 20 godz.

Przygotowanie prac cząstkowych: 20 godz.

---------------------------------------------------------------

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin końcowy z treści realizowanych w trakcie wykładów oraz ćwiczeń,

- przygotowanie prac cząstkowych (prezentacja, nagranie, algorytm postępowania) ,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykłady

Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii.

Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice), doniesienia z badań międzynarodowych.

Miejsce metod niedyrektywnych w polskim systemie oświaty, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Łączenie czy wykluczanie się wątków dyrektywności i niedyrektywności? Stanowiska badaczy.

Analiza wybranych podejść: Attention Autism.

Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego: za podejściem H. Olechnowicz.

Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Ćwiczenia

1)Prezentacja modeli niedyrektywnych:

• Growth through Play,

• Son Rise-Metoda Opcji,

• Model DIR/Floortime,

• Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji,

• Terapia Handle,

• podejście i model pracy H. Olechnowicz.

2)Planowanie pracy z dzieckiem;

a)wgląd w zagadnienia prowadzenia terapii wybraną metodą niedyrektywną; dokumentacja procesu terapeutycznego,

b) założenia prowadzenie obserwacji, nagrywanie próbek zdarzeń oraz interpretacja, wnioski.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bluestone, J. (2010). Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Gardziel, A., Ozaist, P., Sitnik, E. (2015). Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego. Psychoterapia 1 (172), s. 37-45.

Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gutstein, S.E. (2012). Księga RDI. Wytyczne nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Kaufman, R.K. (2016). Autyzm przełom w podejściu. program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Białystok: Wydawnictwo Vivante.

Kosecka, C. (2019). Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki. Autyzm (19), s. 13-19.

Michałowska, K., Motyl-Słowicka, P. (2018). Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji. Autyzm (18), s. 37-40.

Olechnowicz, H. Krawczyk, F. (2012). Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ozaist, P. (2014). Metoda 3i i intensywny program pomocy terapeutycznej. W: A. Prokopiak, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, s. 45-59.

Rogers, S.J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K., Odom, S. L. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria, 53(4): 753–770.

LITERATURA UZUPEŁNIJĄCA:

Kosecka, C. Kosewska, B. (2019). Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism. Szkoła Specjalna. (80), 1, s. 48-56.

Rogers, S.J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Uwagi:

Link do zespołu w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AG0uV0cqw9PTt9ie5O2diH2sFjjybV8yb0FuDuMVLtUM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9f90221-9a02-4221-a67a-e962f9a6e414&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 45 godz. (15 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 20 godz.

Przygotowanie prac cząstkowych: 20 godz.

---------------------------------------------------------------

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)