Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

- Specjalne potrzeby edukacyjne.

- Wymiar postulatywny edukacji włączającej.

- Filozoficzne, w tym aksjonormatywne podstawy procesu inkluzji.

- Kulturowe uwarunkowania procesu inkluzji.

- Inkluzja, a podstawowe prawa osoby.

- Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej.

- Postawy społeczne. Stereotyp, stygmat, piętno.

- Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

- Teoretyczne podstawy edukacji włączającej.

- Koncepcja wspólnych i swoistych potrzeb uczniów i jej konsekwencje dla procesu edukacji.

- Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

- Rozwój edukacji włączającej w międzynarodowym ujęciu porównawczym.

- Prawny wymiar edukacji włączającej. Międzynarodowe akty prawne związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających.

- System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

- Orzekanie o potrzebach kształcenia specjalnego w Polsce – procedury i rozmiary orzecznictwa.

- Finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce.

- Organizacja wsparcia edukacji włączającej.

- Kształcenie kadr dla edukacji włączającej.

- Efektywność edukacji włączającej: sposoby rozumienia efektywności i uwarunkowania efektywności edukacji włączającej. Badania efektywności modelu edukacji włączającej. Metody i wyniki, w świetle badań empirycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna teoretyczne podstawy edukacji włączającej; psychologiczny i prawny wymiar edukacji włączającej, genezę edukacji włączającej w Polsce i na świecie; rozwój edukacji włączającej w międzynarodowym ujęciu porównawczym; społeczny, psychologiczny i prawny wymiar edukacji włączającej.

Zna strukturę i funkcję systemu edukacji włączającej w Polsce.

Zna koncepcję wspólnych i swoistych potrzeb uczniów i jej konsekwencje dla procesu edukacji.

Zna podstawy prawne dotyczące działań włączających w Polsce i na świecie, w tym system edukacji włączającej w Polsce; typy szkół i ich charakterystykę; organizację wsparcia edukacji włączającej; zasady finansowania edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce.

Zna zasady orzekania o potrzebach kształcenia specjalnego w Polsce.

Umiejętności

Potrafi wyjaśnić filozoficzne, społeczne, psychologiczne uwarunkowania edukacji włączającej.

Potrafi dokonać charakterystyki rozwoju edukacji włączającej w Polsce w odniesieniu do rzeczywistości międzynarodowej.

Potrafi wskazać elementy systemu orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego w Polsce.

Potrafi wskazać i wyjaśnić uwarunkowania efektywności edukacji włączającej.

Potrafi zaprojektować badania efektywności modelu edukacji włączającej.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

Wykazuje gotowość do krytycznej oceny systemu edukacji włączającej w Polsce w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Wykazuje gotowość do świadomego podejmowania zobowiązań społecznych związanych z realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Zuzanna Narkun-Jakubińska, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin pisemny w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams, w sytuacji przeniesienia zajęć w tryb stacjonarny, egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi odbędzie się na uczelni. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji nt. wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w procesie edukacyjnym, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na świecie,

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

6. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia.

7. Rozwój edukacji włączającej w międzynarodowym ujęciu porównawczym. – przykłady rozwiązań praktycznych.

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Dylematy kształcenia integracyjnego/włączającego: złożoność sytuacji dydaktycznej w klasie integracyjnej/ogólnodostępnej w perspektywie celów i procedur ich realizacji.

6. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających (Index for inclusion; Profil nauczyciela edukacji włączającej)

7. Czy włączanie ma sens? - konsekwencje wprowadzenia kształcenia integracyjnego i włączającego oraz rola szkół specjalnych w niesegregacyjnym modelu kształcenia.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Linki/Kody do zespołów na platformie teams znajdują się w zakładkach dla poszczególnych grup, a dla wykładu w zakładce wykład, w sekcji UWAGI.

-------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15; ćwiczenia 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji nt. wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w procesie edukacyjnym.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 9; ćwiczenia 12;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji nt. wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w procesie edukacyjnym, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na świecie,

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

6. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia.

7. Rozwój edukacji włączającej w międzynarodowym ujęciu porównawczym. – przykłady rozwiązań praktycznych.

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Dylematy kształcenia integracyjnego/włączającego: złożoność sytuacji dydaktycznej w klasie integracyjnej/ogólnodostępnej w perspektywie celów i procedur ich realizacji.

6. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających (Index for inclusion; Profil nauczyciela edukacji włączającej)

7. Czy włączanie ma sens? - konsekwencje wprowadzenia kształcenia integracyjnego i włączającego oraz rola szkół specjalnych w niesegregacyjnym modelu kształcenia.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15; ćwiczenia 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji nt. wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w procesie edukacyjnym.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 9; ćwiczenia 12;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia:

- przygotowanie mikrolekcji z użyciem metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w proces edukacyjny;

- przygotowanie prezentacji nt. wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w procesie edukacyjnym, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

6. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce; Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia.

7. Rozwój edukacji włączającej w międzynarodowym ujęciu porównawczym. – przykłady rozwiązań praktycznych.

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Dylematy kształcenia integracyjnego/włączającego: złożoność sytuacji dydaktycznej w klasie integracyjnej/ogólnodostępnej w perspektywie celów i procedur ich realizacji.

6. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających (Index for inclusion; Profil nauczyciela edukacji włączającej)

7. Czy włączanie ma sens? - konsekwencje wprowadzenia kształcenia integracyjnego i włączającego oraz rola szkół specjalnych w niesegregacyjnym modelu kształcenia.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15; ćwiczenia 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

WYKŁAD:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin w formie pisemnej/test z pytaniami otwartymi. Umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość pracy z uczniem w grupie integracyjnej i włączającej

----------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie mikrolekcji z użyciem wybranych metod pracy mających na celu włączanie osób z różnymi potrzebami w proces edukacyjny.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Inkluzja a podstawowe prawa osoby. Wymiar społeczny i psychologiczny edukacji włączającej. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej.

2. Geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie.

3. System edukacji włączającej w Polsce. Typy szkół i ich charakterystyka.

4. Podstawy prawne edukacji inkluzyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe związane z problematyką inkluzji społecznej w tym edukacyjnej. Polskie podstawy prawne działań włączających. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i inkluzyjnego/integracyjnego kształcenia;

5. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA:

1.Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – krótkie wprowadzenie teoretyczne. Edukacja włączająca, integracyjna i ogólnodostępna – wyjaśnienie pojęć.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne. Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. Finansowanie nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Postawy społeczne: nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego wobec edukacji włączającej. Stereotyp, stygmat, piętno. Strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym.

4. Narzędzia na rzecz rozwoju edukacji włączającej. Przygotowanie kadr do pracy w szkołach włączających.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób

z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), s. 133-157.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ĆWICZENIA:

Literatura

Al-Khamisy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Avramidis, E., Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17, 129-14.

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” (rozdział: Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji-między segregacją a włączaniem).

de Boer, A., Pijl, J.S., Minnaert, A. (2011). Regular primary school teacher attitudes towards inclusive Education: a review of the literature International. Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.

Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gajdzica, Z., Wyczesany, J. (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączającej. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Szumski, G. (2000). Funkcja szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia-analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t.11.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL., Kraków : Impuls

Zamkowska, A. (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

https://www.european-agency.org/

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład/Ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 9; ćwiczenia 12;

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)