Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w szkołach (60 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2P-TPE2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w szkołach (60 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami wynikającymi z działań diagnostyczno-terapeutycznych oraz sposobami ich realizacji.

- Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu diagnostycznoterapeutycznego wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga, psychologa, logopedy, innych specjalistów.

- Zapoznanie z rodzajami dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych i prowadzonych zajęć, ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

- Poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży (dokonywanie klasyfikacji symptomów zaburzeń, ich rodzaju, stopnia i zakresu; ustalanie źródła i złożoności problemu; interpretacja wpływu specyfiki funkcjonowania dziecka, związanej z jego dysfunkcjami lub szczególnymi uzdolnieniami na szkolne powodzenia i niepowodzenia).

- Poznanie form działań terapeutycznych w zależności od rozpoznanych potrzeb dzieci i młodzieży, organizowanych w ramach zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego dziecka/ucznia. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej oraz diagnozie a następnie sporządzenie anonimowego opisu funkcjonowania dziecka/ucznia.

- Obserwacja diagnozy dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). W trakcie obserwacji student powinien poznać organizację, przebieg działań diagnostycznych oraz sposób ich dokumentowania.

- Student pod kontrolą opiekuna samodzielnie przeprowadza diagnozę/elementy diagnozy dziecka/ucznia, w tym wywiad z rodzicami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

- Obserwacja zajęć terapeutycznych (w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), zgodnie z planami kształcenia dla specjalności. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację pracy terapeutycznej oraz przebieg procesu terapii umożliwiający planowanie działań wspierających ucznia.

- Realizacja zajęć terapeutycznych przez studenta z zakresu terapii pedagogicznej (w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), zgodnie z rodzajem zajęć określonych w programach kształcenia dla danej specjalności.

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia na poziomie rozszerzonym koncepcje edukacji, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Opisuje na poziomie rozszerzonym system wsparcia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, potrafi wyjaśnić ich specyfikę i zachodzące procesy

Wykazuje się poszerzoną wiedzą o uczestnikach diagnozy, edukacji i terapii oraz o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług

Umiejętności

Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy i terapii w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych i terapeutycznych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi

Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu terapii pedagogicznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i terapeutycznych

Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych

Analizuje, rozpoznaje możliwości rozwojowe, obserwuje, diagnozuje, racjonalnie oceniać złożone sytuacje podczas diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania diagnostyczne i terapeutyczne oraz ich skutki

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiazywaniem problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.