Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PPH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego:

• prawo do nauki jako prawo człowieka;

• obowiązek szkolny i obowiązek nauki;

• podmioty systemu oświaty i ich zadania;

• organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych;

• społeczne organy systemu oświaty.

- Wybrane zagadnienia z zakresu resocjalizacji:

• postępowanie w sprawach nieletnich;

• rodzaje placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich;

• regulacje karnoprawne w zakresie resocjalizacji dorosłych.

- Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami:

• definicja i modele niepełnosprawności

• rodzaje i stopnie niepełnosprawności - procedura orzekania o niepełnosprawności;

• rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami i jej formy;

• rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę o aktach prawnych regulujących prawa osób, którymi zajmuje się pedagogika specjalna, zwłaszcza osób niepełnosprawnych

Student zna prawa osób niepełnosprawnych

Student zna formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Student ma wiedzę o aktach prawnych regulujących prawa osób, którymi zajmuje się pedagogika

Umiejętności

Student potrafi wskazać obowiązujące akty prawne odnoszące się do osób niepełnosprawnych oraz innych, którymi zajmuje się pedagogika specjalna

Student potrafi wskazać organy lub instytucje, które w zakresie swojej kompetencji oferują pomoc w rozwiązywaniu spraw osób niepełnosprawnych oraz innych, którymi zajmuje się pedagogika specjalna

Student potrafi określić uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz innym, którymi zajmuje się pedagogika specjalna oraz formy pomocy, z której te osoby mogą korzystać w świetle obowiązującego prawa

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia uregulowań prawnych odnoszących się do osób niepełnosprawnych

Rozumie zasady przeciwdziałające dyskryminowaniu osób potrzebujących wsparcia z uwagi na niepełnosprawność lub niesamodzielność spowodowaną innymi niż stan zdrowia czynnikami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego).

2. Wybrane zagadnienia z zakresu resocjalizacji:

- Podstawy prawa karnego. Pojęcie przestępstwa i kary. Rodzaje kar. Środki probacyjne.

- Regulacje karnoprawne w zakresie resocjalizacji.

- Rodzaje i typy zakładów karnych. Systemy wykonywania kar.

3. Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami:

- Pojęcie niepełnosprawności

- Stopnie i rodzaje niepełnosprawności. Określenie stopnia niepełnosprawności.

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami - społeczna i zawodowa.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego:

- Prawa dziecka.

- Obowiązek szkolny i obowiązek nauki;

- Podmioty systemu oświaty i ich zadania;

- Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych;

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1600;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz.U. 2018, poz. 652

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, t.j. 2018, poz. 969

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 511

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, t.j. Dz.U. 2018, poz. 996.

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta:

15 godz. kontaktowych,

20 godz. przygotowanie się do zajęć,

20 godz. przygotowanie się do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego).

2. Wybrane zagadnienia z zakresu resocjalizacji:

- Podstawy prawa karnego. Pojęcie przestępstwa i kary. Rodzaje kar. Środki probacyjne.

- Regulacje karnoprawne w zakresie resocjalizacji.

- Rodzaje i typy zakładów karnych. Systemy wykonywania kar.

3. Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami:

- Pojęcie niepełnosprawności

- Stopnie i rodzaje niepełnosprawności. Określenie stopnia niepełnosprawności.

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami - społeczna i zawodowa.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego:

- Prawa dziecka.

- Obowiązek szkolny i obowiązek nauki;

- Podmioty systemu oświaty i ich zadania;

- Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych;

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1600;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz.U. 2018, poz. 652

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, t.j. 2018, poz. 969

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 511

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, t.j. Dz.U. 2018, poz. 996.

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta:

15 godz. kontaktowych,

20 godz. przygotowanie się do zajęć,

20 godz. przygotowanie się do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.