Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-ZOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test wyboru (ok. 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Podstawy teoretyczne nauki o zachowaniach organizacyjnych

1. Historyczne ujęcie nauki o zachowaniach organizacyjnych

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

3. Metody badań zachowań pracowników w organizacji

4. Ewolucja teorii zarządzania pracownikami w organizacjach

5. Charakterystyka organizacji współczesnych

II. Rekrutacja i selekcja pracowników

1. Kontekst teoretyczny rekrutacji i selekcji pracowników

2. Analiza pracy

3. Marketing stanowiska pracy

4. Selekcja kandydatów

5. Derekrutacja pracowników

III. Ocenianie pracowników

1. Cele i formy systemu ocen okresowych

2. Wprowadzanie systemu ocen okresowych

3. Metody oceny pracowników

4. Błędy związane z ocenianiem

IV. Stresory w pracy a zdrowie i postawy w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Modele stresu zawodowego

3. Typologia stresorów w pracy

4. Zdrowotne konsekwencje stresu w pracy – dolegliwości fizyczne,

dolegliwości psychiczne

5. Organizacyjne konsekwencje stresu w pracy – postawy wobec pracy,

absencja, fluktuacja

V. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy

1. Rys historyczny – zmiany w ujęciu wypalenia zawodowego

2. Modele wypalenia zawodowego

3. Korelaty wypalenia zawodowego

4. Wypalenie zawodowe a zaangażowanie w pracy

5. Wybrane narzędzia do pomiaru wypalenia zawodowego

VI. Pozytywna psychologia pracy

1. Rola zasobów organizacyjnych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

2. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

3. Satysfakcja z pracy

4. Zaangażowanie w pracy (a pracoholizm)

5. Wybrane narzędzia do pomiaru postaw wobec pracy

VII. Zachowania kontrproduktywne w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań kontrproduktywnych w pracy

3. Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy

4. Rola stresorów w pracy i emocji negatywnych w rozwoju zachowań kontrproduktywnych

5. Problemy pomiaru zachowań kontrproduktywnych

VIII. Zachowania obywatelskie w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań obywatelskich

3. Rola zasobów i rola emocji pozytywnych w rozwoju zachowań obywatelskich

4. Osobowość a zachowania obywatelskie

5. Problemy pomiaru zachowań obywatelskich

IX. Motywowanie pracowników

1. Wprowadzenie do problematyki motywacji

2. Funkcje kar i nagród w motywowaniu

3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

4. Systemy wynagradzania pracowników

5. Teorie związane z wynagradzaniem pracowników

X. Kultura organizacyjna

1. Pojęcie i funkcje kultury organizacyjnej,

2. Trzy poziomy kultury organizacyjnej wg. Edgara Scheina: artefakty, normy i wartości, podstawowe załoeznia

3. Typologia kultury organizacyjnej: kultura władzy, kultura roli, kultura osiągnięć, kultura wsparcia

4. Japońska versus europejska kultura organizacyjna

5. Czynniki kształtujące kulturę organizacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Rożnowski, B., Fortuna, P. (2020). Psychologia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

Chmiel, N. (red.) Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 2010.

Schultz D. P. & Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.

LITERATURA DODATKOWA:

Baka, Ł. Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? Warszawa: Scholar, 2017.

Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Kraków: PWE, 1999.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Kierowanie ludźmi w pracy, Warszawa 2000.

Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1999.

Sedlak K., (red.) Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków, 1998.

Sedlak K., (red.) Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Kraków 1997.

Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN.

Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Kraków: ABC.

Stoner J.A.F.(red.), Kierowanie, Warszawa 2001.

Witkowski T., (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w psychologii organizacji.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zachowań organizacyjnych.

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachowań organizacyjnych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze psychologii organizacyjnej; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, wykłady, zamieszczanie materiałów do wykładów oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test wyboru (ok. 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Podstawy teoretyczne nauki o zachowaniach organizacyjnych

1. Historyczne ujęcie nauki o zachowaniach organizacyjnych

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

3. Metody badań zachowań pracowników w organizacji

4. Ewolucja teorii zarządzania pracownikami w organizacjach

5. Charakterystyka organizacji współczesnych

II. Rekrutacja i selekcja pracowników

1. Kontekst teoretyczny rekrutacji i selekcji pracowników

2. Analiza pracy

3. Marketing stanowiska pracy

4. Selekcja kandydatów

5. Derekrutacja pracowników

III. Ocenianie pracowników

1. Cele i formy systemu ocen okresowych

2. Wprowadzanie systemu ocen okresowych

3. Metody oceny pracowników

4. Błędy związane z ocenianiem

IV. Stresory w pracy a zdrowie i postawy w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Modele stresu zawodowego

3. Typologia stresorów w pracy

4. Zdrowotne konsekwencje stresu w pracy – dolegliwości fizyczne,

dolegliwości psychiczne

5. Organizacyjne konsekwencje stresu w pracy – postawy wobec pracy,

absencja, fluktuacja

V. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy

1. Rys historyczny – zmiany w ujęciu wypalenia zawodowego

2. Modele wypalenia zawodowego

3. Korelaty wypalenia zawodowego

4. Wypalenie zawodowe a zaangażowanie w pracy

5. Wybrane narzędzia do pomiaru wypalenia zawodowego

VI. Pozytywna psychologia pracy

1. Rola zasobów organizacyjnych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

2. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

3. Satysfakcja z pracy

4. Zaangażowanie w pracy (a pracoholizm)

5. Wybrane narzędzia do pomiaru postaw wobec pracy

VII. Zachowania kontrproduktywne w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań kontrproduktywnych w pracy

3. Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy

4. Rola stresorów w pracy i emocji negatywnych w rozwoju zachowań kontrproduktywnych

5. Problemy pomiaru zachowań kontrproduktywnych

VIII. Zachowania obywatelskie w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań obywatelskich

3. Rola zasobów i rola emocji pozytywnych w rozwoju zachowań obywatelskich

4. Osobowość a zachowania obywatelskie

5. Problemy pomiaru zachowań obywatelskich

IX. Motywowanie pracowników

1. Wprowadzenie do problematyki motywacji

2. Funkcje kar i nagród w motywowaniu

3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

4. Systemy wynagradzania pracowników

5. Teorie związane z wynagradzaniem pracowników

X. Kultura organizacyjna

1. Pojęcie i funkcje kultury organizacyjnej,

2. Trzy poziomy kultury organizacyjnej wg. Edgara Scheina: artefakty, normy i wartości, podstawowe załoeznia

3. Typologia kultury organizacyjnej: kultura władzy, kultura roli, kultura osiągnięć, kultura wsparcia

4. Japońska versus europejska kultura organizacyjna

5. Czynniki kształtujące kulturę organizacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Rożnowski, B., Fortuna, P. (2020). Psychologia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

Chmiel, N. (red.) Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 2010.

Schultz D. P. & Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.

LITERATURA DODATKOWA:

Baka, Ł. Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? Warszawa: Scholar, 2017.

Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Kraków: PWE, 1999.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Kierowanie ludźmi w pracy, Warszawa 2000.

Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1999.

Sedlak K., (red.) Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków, 1998.

Sedlak K., (red.) Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Kraków 1997.

Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN.

Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Kraków: ABC.

Stoner J.A.F.(red.), Kierowanie, Warszawa 2001.

Witkowski T., (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, wykłady, zamieszczanie materiałów do wykładów oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

Ogólny - ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE <7422b90f.aps.edu.pl@emea.teams.ms>

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (w tym konsultacje internetowe, w związku z pracą zdalną): 25 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 45 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test wyboru (ok. 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Podstawy teoretyczne nauki o zachowaniach organizacyjnych

1. Historyczne ujęcie nauki o zachowaniach organizacyjnych

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

3. Metody badań zachowań pracowników w organizacji

4. Ewolucja teorii zarządzania pracownikami w organizacjach

5. Charakterystyka organizacji współczesnych

II. Rekrutacja i selekcja pracowników

1. Kontekst teoretyczny rekrutacji i selekcji pracowników

2. Analiza pracy

3. Marketing stanowiska pracy

4. Selekcja kandydatów

5. Derekrutacja pracowników

III. Ocenianie pracowników

1. Cele i formy systemu ocen okresowych

2. Wprowadzanie systemu ocen okresowych

3. Metody oceny pracowników

4. Błędy związane z ocenianiem

IV. Stresory w pracy a zdrowie i postawy w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Modele stresu zawodowego

3. Typologia stresorów w pracy

4. Zdrowotne konsekwencje stresu w pracy – dolegliwości fizyczne,

dolegliwości psychiczne

5. Organizacyjne konsekwencje stresu w pracy – postawy wobec pracy,

absencja, fluktuacja

V. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy

1. Rys historyczny – zmiany w ujęciu wypalenia zawodowego

2. Modele wypalenia zawodowego

3. Korelaty wypalenia zawodowego

4. Wypalenie zawodowe a zaangażowanie w pracy

5. Wybrane narzędzia do pomiaru wypalenia zawodowego

VI. Pozytywna psychologia pracy

1. Rola zasobów organizacyjnych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

2. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

3. Satysfakcja z pracy

4. Zaangażowanie w pracy (a pracoholizm)

5. Wybrane narzędzia do pomiaru postaw wobec pracy

VII. Zachowania kontrproduktywne w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań kontrproduktywnych w pracy

3. Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy

4. Rola stresorów w pracy i emocji negatywnych w rozwoju zachowań kontrproduktywnych

5. Problemy pomiaru zachowań kontrproduktywnych

VIII. Zachowania obywatelskie w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań obywatelskich

3. Rola zasobów i rola emocji pozytywnych w rozwoju zachowań obywatelskich

4. Osobowość a zachowania obywatelskie

5. Problemy pomiaru zachowań obywatelskich

IX. Motywowanie pracowników

1. Wprowadzenie do problematyki motywacji

2. Funkcje kar i nagród w motywowaniu

3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

4. Systemy wynagradzania pracowników

5. Teorie związane z wynagradzaniem pracowników

X. Kultura organizacyjna

1. Pojęcie i funkcje kultury organizacyjnej,

2. Trzy poziomy kultury organizacyjnej wg. Edgara Scheina: artefakty, normy i wartości, podstawowe załoeznia

3. Typologia kultury organizacyjnej: kultura władzy, kultura roli, kultura osiągnięć, kultura wsparcia

4. Japońska versus europejska kultura organizacyjna

5. Czynniki kształtujące kulturę organizacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Rożnowski, B., Fortuna, P. (2020). Psychologia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

Chmiel, N. (red.) Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 2010.

Schultz D. P. & Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.

LITERATURA DODATKOWA:

Baka, Ł. Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? Warszawa: Scholar, 2017.

Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Kraków: PWE, 1999.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Kierowanie ludźmi w pracy, Warszawa 2000.

Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1999.

Sedlak K., (red.) Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków, 1998.

Sedlak K., (red.) Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Kraków 1997.

Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN.

Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Kraków: ABC.

Stoner J.A.F.(red.), Kierowanie, Warszawa 2001.

Witkowski T., (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

Ogólny - ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15

Przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 70 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)