Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne 20-3S-ZOR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Rożnowski, B., Fortuna, P. (2020). Psychologia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

Chmiel, N. (red.) Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 2010.

Schultz D. P. & Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.

LITERATURA DODATKOWA:

Baka, Ł. Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? Warszawa: Scholar, 2017.

Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Kraków: PWE, 1999.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Kierowanie ludźmi w pracy, Warszawa 2000.

Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1999.

Sedlak K., (red.) Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków, 1998.

Sedlak K., (red.) Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Kraków 1997.

Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN.

Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Kraków: ABC.

Stoner J.A.F.(red.), Kierowanie, Warszawa 2001.

Witkowski T., (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

(1) Student zna nowoczesne metody rekrutacji, selekcji i oceny pracowników

(2) Student zna osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania motywowania pracowników

(3) Student posiada wiedzę na temat teorii stresu zawodowego oraz potrafi wskazać jego negatywne skutki, zarówno dla pracowników, jak i organizacji

(4) Student potrafi wskazać rolę zasobów w pracy w radzeniu sobie ze stresem

(5) Student potrafi wskazać psychologiczne uwarunkowania zachowań organizacyjnych - obywatelskich i kontrproduktywnych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru (ok. 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru)

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Podstawy teoretyczne nauki o zachowaniach organizacyjnych

1. Historyczne ujęcie nauki o zachowaniach organizacyjnych

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

3. Metody badań zachowań pracowników w organizacji

4. Ewolucja teorii zarządzania pracownikami w organizacjach

5. Charakterystyka organizacji współczesnych

II. Rekrutacja i selekcja pracowników

1. Kontekst teoretyczny rekrutacji i selekcji pracowników

2. Analiza pracy

3. Marketing stanowiska pracy

4. Selekcja kandydatów

5. Derekrutacja pracowników

III. Ocenianie pracowników

1. Cele i formy systemu ocen okresowych

2. Wprowadzanie systemu ocen okresowych

3. Metody oceny pracowników

4. Błędy związane z ocenianiem

IV. Stresory w pracy a zdrowie i postawy w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Modele stresu zawodowego

3. Typologia stresorów w pracy

4. Zdrowotne konsekwencje stresu w pracy – dolegliwości fizyczne,

dolegliwości psychiczne

5. Organizacyjne konsekwencje stresu w pracy – postawy wobec pracy,

absencja, fluktuacja

V. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy

1. Rys historyczny – zmiany w ujęciu wypalenia zawodowego

2. Modele wypalenia zawodowego

3. Korelaty wypalenia zawodowego

4. Wypalenie zawodowe a zaangażowanie w pracy

5. Wybrane narzędzia do pomiaru wypalenia zawodowego

VI. Pozytywna psychologia pracy

1. Rola zasobów organizacyjnych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

2. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem w pracy

3. Satysfakcja z pracy

4. Zaangażowanie w pracy (a pracoholizm)

5. Wybrane narzędzia do pomiaru postaw wobec pracy

VII. Zachowania kontrproduktywne w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań kontrproduktywnych w pracy

3. Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy

4. Rola stresorów w pracy i emocji negatywnych w rozwoju zachowań kontrproduktywnych

5. Problemy pomiaru zachowań kontrproduktywnych

VIII. Zachowania obywatelskie w pracy

1. Podstawowe definicje

2. Typologia zachowań obywatelskich

3. Rola zasobów i rola emocji pozytywnych w rozwoju zachowań obywatelskich

4. Osobowość a zachowania obywatelskie

5. Problemy pomiaru zachowań obywatelskich

IX. Motywowanie pracowników

1. Wprowadzenie do problematyki motywacji

2. Funkcje kar i nagród w motywowaniu

3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

4. Systemy wynagradzania pracowników

5. Teorie związane z wynagradzaniem pracowników

X. Kultura organizacyjna

1. Pojęcie i funkcje kultury organizacyjnej,

2. Trzy poziomy kultury organizacyjnej wg. Edgara Scheina: artefakty, normy i wartości, podstawowe załoeznia

3. Typologia kultury organizacyjnej: kultura władzy, kultura roli, kultura osiągnięć, kultura wsparcia

4. Japońska versus europejska kultura organizacyjna

5. Czynniki kształtujące kulturę organizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, wykłady, zamieszczanie materiałów do wykładów oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, (sala nieznana)
Łukasz Baka 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)