Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola psychologa w procesie edukacji - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-RP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola psychologa w procesie edukacji - 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu kontynuację pierwszego bloku przedmiotu o tożsamym tytule zajęć oraz pogłębienie wiedzy odnośnie zadań (i jednocześnie wyzwań), jakie stawiane są przed psychologiem w związku z pracą w sektorze oświaty i edukacji.

Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia, tj. klimat szkoły, migracja, uzdolnienia i prokrastynacja, etc oraz problematykę z nimi związaną. Zostaną zapoznani z wyzwaniami w pracy psychologa w kontekście pracy z uczniem o SPE. Będą mieli także praktyczną okazję do doskonalenia swojego warsztatu psychologicznego odnośnie właściwego czytania i rozumienia opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu kontynuację pierwszego bloku przedmiotu o tożsamym tytule zajęć oraz pogłębienie wiedzy odnośnie zadań (i jednocześnie wyzwań), jakie stawiane są przed psychologiem w związku z pracą w sektorze oświaty i edukacji.

Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia, tj. klimat szkoły, migracja, uzdolnienia i prokrastynacja, etc. oraz problematykę z nimi związaną. Zostaną zapoznani z pracą psychologa w kontekście pracy z uczniem o SPE i wyzwań, jakie przed nim stoją; będą mieli okazję opracować poszczególne ścieżki działań, w konkretnych analizach przypadków.

Doskonaląc swój warsztat psychologiczny, zadaniem studentów będzie analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz nauka i ćwiczenie umiejętności sporządzania własnych opinii, wraz z rekomendacjami do dalszych działań. Wiedza o zewnętrznych, dostępnych instytucjach pomocowych, uzupełni zakres omawianej tematyki.

Tematyka zajęć:

1. Klimat szkoły – zakres pojęcia i jego konotacje. Klimat szkoły a agresja i przemoc.

2. Budowanie narzędzia do pomiaru klimatu szkoły. Przegląd dostępnych narzędzi polskich i zagranicznych.

3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza przypadków), np. uczeń cudzoziemski, uczeń zdolny.

4. Analiza przypadku – opracowanie planu pomocy dziecku i zaplanowanie zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

5. Profilaktyka i interwencja w szkole a oddziaływania psychologa.

6. Diagnoza psychologiczna – jak czytać i rozumieć opinie psychologiczno-pedagogiczne?

7. Współpraca z wybranymi instytucjami zewnętrznymi.

8. Podsumowanie zajęć, wnioski.

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac: 1) opracowania prezentacji na podstawie literatury 2) opracowania dwóch prac pisemnych na zadany temat, jak i aktywnego udziału w zajęciach poprzez aplikacje: MS Teams, MS Forms i Edmodo

Literatura:

DeWit, D.J., Karioja, K. i in. (2002). Sense of school membership: A mediating mechanism linking student perception of school culture with academic and behavioral functioning (Baseline data report of the school culture project), Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.

Kulesza, M. (2007). Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych.

Okulicz-Kuzaryn, (2011). K. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. Warszawa, ORE

Ostaszewski K. (2012). Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży. Edukacja 4 (120), 22-38.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna formy skutecznych oddziaływań mających na celu kształtowanie prawidłowych relacji społecznych oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym (agresja, dyskryminacja).

Zna założenia i cele bajkoterapii.

Zna kilka rodzajów opowieści terapeutycznych i edukacyjnych i wyjaśnić różnice między nimi i wymienić rozmaite rodzaje narracji obecne w kulturze i życiu każdego człowieka.

Zna rozmaite obszary zastosowania opowieści edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami dorosłymi.

Umiejętności

Umie zaplanować i przeprowadzić działania o charakterze profilaktycznym i korygującym (w tym socjoterapeutyczne).

Umie rozpoznać problemy w relacjach funkcjonowaniu człowieka związane z funkcjonowaniem społecznym.

Umie inspirować innych i pomagać im w tworzeniu własnych opowieści.

Umie tworzyć proste opowieści edukacyjne na zadany temat.

Umie inspirować innych i pomagać im w tworzeniu własnych opowieści.

Kompetencje społeczne

Rozumie rolę oddziaływań edukacyjnych w rozwoju psychicznym człowieka na różnych etapach życia.

Potrafi współpracować z przedstawicielami innych dyscyplin.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja moderowana, analiza przypadku, prezentacja, praca pisemna, praca online (webinaria)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

WIEDZA:

Student po zajęciach:

- Orientuje się w tematyce współczesnych wyzwań edukacji i pracy psychologa

w systemie oświaty;

- Rozumie funkcjonowanie psychologiczne i potrzeby uczniów. m.in.

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- Posługuje się terminologią psychologiczną (np. przy sporządzaniu opinii psychologicznych) ;

- Identyfikuje, rozróżnia i zna kluczowe zagadnienia/problematykę związaną

z prowadzeniem oddziaływań w systemie szkolnym;

- Potrafi zaprojektować/zaproponować konkretne oddziaływania pomocowe.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student po zajęciach:

- Właściwie identyfikuje i zestawia profil psychologicznego funkcjonowania ucznia

z jego możliwościami, rozumie występujące trudności i potrafi zaprojektować właściwe

odd​ziaływania;

- Potrafi analizować i wyciągać właściwe wnioski z zadań oraz przekazywać informacje

zwrotne;

- Potrafi zaprojektować samodzielnie pracę, wskazującą na integrację zdobytej podczas

zajęć wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student po zajęciach:

- jest świadoma/y poziomu rozwoju własnych kompetencji w zakresie prowadzenia właściwych

oddziaływań w edukacji, doskonali swój warsztat;

​ - doskonali swój warsztat we współpracy z grupą, buduje relację z grupą,

doskonali kompetencje w zakresie udzielania informacji zwrotnych, przekazywania

opracowanych treści, sztuki autoprezentacji.

Literatura:

DeWit, D.J., Karioja, K. i in. (2002). Sense of school membership: A mediating mechanism linking student perception of school culture with academic and behavioral functioning (Baseline data report of the school culture project), Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.

Kulesza, M. (2007). Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych.

Okulicz-Kuzaryn, (2011). K. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. Warszawa, ORE

Ostaszewski K. (2012). Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży. Edukacja 4 (120), 22-38.

Uwagi:

Edukacja on-line od dnia 12.03.2020. Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformach MS Teams, MS Forms oraz Edmodo

Także, poprzez pocztę elektroniczną, przesyłanie przez wykładowcę materiałów dydaktycznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag).

Konsultacje indywidulane za pośrednictwem MS Teams (dyżury akademickie), poczty mailowej oraz organizowanie dodatkowych konsultacji on-line (w zależności od potrzeb).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

obecność na zajęciach (1 nieobecności)

praca podczas zajęć

przygotowanie projektów zespołowych

Pełny opis:

Psycholog w edukacji, nie tylko w szkole

Psycholog w edukacji – metody pracy z różnych zakątków świata

Wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnością i SPE w procesie edukacji

Orientacja seksualna, seksualność i wsparcie psychologa w systemie edukacji

Socjoterapia w pracy psychologa

Praca psychologa w szkole i placówkach edukacyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Dragan, W. (2020). Orientacja seksualna – źródła i konteksty. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Jankowiak, B., Soroko, E. (2021). Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne. Wydawnictwo PWN.

• Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Okulicz-Kuzaryn, K. (2011). Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. Ośrodek rozwoju Edukacji

• Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura uzupełniająca

• Bieńko, M., Izdebski, Z., Wąż, K. (2016). Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów. Wydawnictwo Difin.

• Grudziewska, E. (2015). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Wydawnictwo Difin.

• Katra, G., Sokołowska, E. (2009). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole.

Uwagi:

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

UMIEJĘTNOŚCI:

- gra dydaktyczna

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (3 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 25h

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów z wykorzystaniem platformy Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21ee23b5125449469e18d005861a2195%40thread.tacv2/conversations?groupId=c881413c-cb85-41a9-a60b-63227d1ce4ce&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Część zajęć, w której będą uczestniczyli zaproszeni Goście będzie mogła odbywać się za pośrednictwem innych komunikatorów/aplikacji, tj., Skype lub zoom lub Google meet. Linki do spotkań zostaną przesłane odpowiednio wcześniej do studentów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu kontynuację pierwszego bloku przedmiotu o tożsamym tytule oraz pogłębienie wiedzy odnośnie zadań (i jednocześnie wyzwań), jakie związane są z pracą psychologa w sektorze oświaty i edukacji.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu kontynuację pierwszego bloku przedmiotu o tożsamym tytule oraz pogłębienie wiedzy odnośnie zadań (i jednocześnie wyzwań), jakie związane są z pracą psychologa w sektorze oświaty i edukacji.

Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia, tj.

1 Opinie, orzeczenia – jako ważne dokumenty, analiza treści oraz terminologia psychologiczno-pedagogiczna.

2. Zaburzenia osobowości - omówienie, udzielane wsparcie psychologiczne.

3. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - zagrożenia i oddziaływania pomocowe.

4. Działania profilaktyczne w środowisku szkolnym/analiza szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, wnioski.

5. Mutyzm wybiórczy - terminologia, model wsparcia dla dziecka i rodziny.

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (preorientacja/orientacja zawodowa) - omówienie, w tym: spotkanie studentów z doradcą zawodowym (PPP).

7. Trudności w pracy psychologa w sektorze edukacji – wyzwania oraz zagrożenia – omówienie oraz podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Johnson M., Wintgens A. (2019) Mutyzm Wybiórczy. Kompendium wiedzy. Harmonia Universalis.

2. Kearney, C. (2010). Helping children with selective mutism and their parents. New York, NY: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Cohan SL., Chavira DA., Stein MB. Practitioner review: Psychosocial interventions for children with selective mutism: a critical evaluation of the literature from 1990-2005. J Child Psychol Psychiatry 2006 Nov;47(11):1085-97.

Czabała, Cz. (2013) Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drogosz-Zabłocka Elżbieta (2008) (Red.) Szkolny doradca zawodowy (Materiały KOWEZiU)

Sharkey L., Mc Nicholas F., Barry E., Begley M., Ahern S. Group therapy for selective mutism—a parents’ and children’s treatment group. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2008;39(4):538–545. doi: 10.1016/j.jbtep.2007.12.002

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu:

- obecność na zajęciach akademickich;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zaangażowanie);

- kolokwium zaliczeniowe;

- praca pisemna o tematyce „Trudności w pracy psychologa w sektorze edukacji – wyzwania i zagrożenia” (przegląd literatury przedmiotu oraz samodzielne formułowanie wniosków).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.