Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowanie bliskich relacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-BBR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowanie bliskich relacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na praktycznych aspektach budowania bliskich związków, ich wpływu na życie i zdrowie ludzi. Zajęcia kształtują umiejętności budowania i wykorzystywania oddziaływań psychologicznych w celu wspierania bliskich relacji interpersonalnych.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na praktycznych aspektach budowania bliskich związków, ich wpływu na życie i zdrowie ludzi. Zajęcia kształtują umiejętności budowania i wykorzystywania oddziaływań psychologicznych w celu wspierania bliskich relacji interpersonalnych.

Omówione zostaną następujące zagadnienia: Rożne typy więzi emocjonalnych, związków i relacji interpersonalnych. Znaczenie przywiązania w ciągu życia. Teorie i strategie doboru partnerów. Fazy rozwoju związku miłosnego. Uwarunkowania jakości związku małżeńskiego i partnerskiego. Komunikacja i konflikty w diadzie. Gry małżeńskie. Cykl życia rodziny a kryzysy indywidualne i małżeńskie. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych w rodzinie. Interwencje. Problemy rodziny i małżeństwa. Współczesne badania bliskich i intymnych relacji interpersonalnych.

Literatura:

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

artykuły i rozdziały systematycznie umieszczane w Teams do poszczególnych tematów zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów psychologicznych leżących u podłoża budowania i rozwoju bliskich relacji.

Umiejętności

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania relacji w bliskich związkach oraz analizowania motywów zachowań partnerów.

Ma pogłębione umiejętności komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w bliskich relacjach.

Potrafi konstruktywnie wyrażać emocje pozytywne i negatywne.

Kompetencje społeczne

Rozwój wrażliwości i uważności na drugiego człowieka w relacjach interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą genezy i rozwoju bliskich związków oraz emocji w bliskich relacjach (relacjach intymnych, rodzicielskich, przyjacielskich, braterskich). Prezentowana wiedza obejmuje wyjaśnienia biologiczne (m.in. psychologia ewolucyjna) oraz kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone przedstawieniu psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

tekst na każde zajęcia przekazywany systematycznie przez prowadzącą

Uzupełniająca, nieobowiązkowa:

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą genezy i rozwoju bliskich związków oraz emocji w bliskich relacjach (relacjach intymnych, rodzicielskich, przyjacielskich, braterskich). Prezentowana wiedza obejmuje wyjaśnienia biologiczne (m.in. psychologia ewolucyjna) oraz kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone przedstawieniu psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

tekst na każde zajęcia przekazywany systematycznie przez prowadzącą

Uzupełniająca, nieobowiązkowa:

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą genezy i rozwoju bliskich związków oraz emocji w bliskich relacjach (relacjach intymnych, rodzicielskich, przyjacielskich, braterskich). Prezentowana wiedza obejmuje wyjaśnienia biologiczne (m.in. psychologia ewolucyjna) oraz kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone przedstawieniu psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

tekst na każde zajęcia przekazywany systematycznie przez prowadzącą

Uzupełniająca, nieobowiązkowa:

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą genezy i rozwoju bliskich związków oraz emocji w bliskich relacjach (relacjach intymnych, rodzicielskich, przyjacielskich, braterskich). Prezentowana wiedza obejmuje wyjaśnienia biologiczne (m.in. psychologia ewolucyjna) oraz kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone przedstawieniu psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

tekst na każde zajęcia przekazywany systematycznie przez prowadzącą

Uzupełniająca, nieobowiązkowa:

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)