Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-ATN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu naukowego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jakiej wiedzy dostarczają badania - jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jakiej wiedzy dostarczają badania - jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura związana z tematyką danego seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym anglojęzyczną terminologię specjalistyczną z zakresu psychologii.

Ma wiedzę niezbędną do krytycznej analizy tekstu empirycznego.

Umiejętności

Ma umiejętności w zakresie dokonywania analizy oraz syntezy różnych poglądów, doboru metod, sposobów opracowania i prezentacji wyników badań.

Posiada umiejętność merytorycznej argumentacji w oparciu o wyniki badań opisywanych w tekstach naukowych.

Kompetencje społeczne

Analizuje krytycznie poziom swojej wiedzy i potrafi wyrażać konstruktywną krytykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca z tekstem naukowym, prezentacja, dyskusja, praca w grupach, praca domowa - napisanie recenzji tekstu naukowego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jakiej wiedzy dostarczają badania - jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura związana z tematyką danego seminarium.

INFORMACJE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

GRUPA 1 i 2:

Literatura obowiązująca na czas zawieszonych zajęć dydaktycznych:

1.www.psychiatriapsychoterapia.pl

2.www.psychoterapiaptp.pl

3.psychiatria.org.pl

4.www.termedia.pl/Czasopismo/Postępy Psychiatrii i Neurologii - 116/ Archiwum

GRUPA 3

Teksty naukowe wskazane w pierwszym tygodniu zajęć

Materiały przesłane przez prowadzącego na adres mailowy Grupy 3

Uwagi:

Prezentacja, praca z tekstem, dyskusja

INFORMACJE DLA GRUPY 1 i 2:

Zajęcia są prowadzone metoda tutoringu (indywidualny kontakt email z każdym studentem i omówienie recenzji tekstów naukowych) w następujących terminach:

marzec- 25,30,31.

kwiecień: 1, 2,3,4,5,7,8, 23,24 (podsumowanie i analiza przesłanych recenzji).

INFORMACJE DLA GRUPY 3

Zadania na czas odwołanych zajęć dydaktycznych

1. Lektura wskazanych artykułów naukowych z zakresu psychologii

1. Przesłanie recenzji wskazanych artykułów naukowych zgodnie z omówionym schematem

2. Przesłanie przygotowanych prezentacji zawierających streszczenie i recenzję wybranego tekstu naukowego

3. Ocena przesłanych prezentacji jest wysyłana indywidualnie do każdego studenta

4. Ocena przesyłanych recenzji wraz z uwagami i sugestiami jest przesyłana studentom.

5. W godzinach planowanych zajęć (środy, 13.30-15) oraz w godzinach dyżurów jest możliwość konsultacji online poprzez MS Teams.

6. W razie dalszego zawieszenia zajęć dydaktycznych ostatnie zajęcia odbędą się w formie zdalnej dla wszystkich (Teams).

Szczegółowe informacje w zakładce dla Grupy ćwiczeniowej 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie recenzji angielskojęzycznego artykułu empirycznego

Zaprezentowanie recenzji angielskojęzycznego artykułu empirycznego lub przesłanie prezentacji recenzji wraz z dodatkowym komentarzem.

Ocena dwóch prezentacji innych uczestników zajęć oraz przesłanie recenzji pocztą elektroniczną

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jakiej wiedzy dostarczają badania - jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura związana z tematyką danego seminarium.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, analiza tekstu, analiza materiałów przesłanych pocztą elektroniczną takich jak artykuły naukowe, prezentacje multimedialne oraz wykłady online.

W czasie przeniesienia zajęć na tryb zdalny materiały będą przesyłane drogą mailową

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 35

Łączna liczba godzin aktywności: 50

LICZBA ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca z tekstem naukowym, prezentacja, dyskusja, praca w grupach.

Przygotowanie recenzji angielskojęzycznego artykułu empirycznego + recenzji artykułu napisanego w języku natywnym studenta.

Zaprezentowanie recenzji tekstu przygotowanej grupowo (praca w małych grupach).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie: jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Dodatkowa szczegółowa literatura zostanie podana na zajęcziach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, analiza tekstu, analiza materiałów przesłanych pocztą elektroniczną takich jak artykuły naukowe, prezentacje multimedialne oraz wykłady online.

W czasie przeniesienia zajęć na tryb zdalny materiały będą przesyłane drogą mailową

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 35

Łączna liczba godzin aktywności: 50

LICZBA ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)