Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w zawodach pomocowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-SWP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Superwizja w zawodach pomocowych
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superwizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

– Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji.

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

– W stronę standardów superwizji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Leśniak-Berek E., Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka rozumie kulturowe uwarunkowania procesów porozumiewania się interpersonalnego jako podstawy pracy socjalnej. Posiada wiedzę na temat psychoedukacyjnych problemów występujących w praktyce pracy socjalnej. Wie, na czym polega superwizja jako metoda ochrony pracownika socjalnego przed stresem i wypaleniem zawodowym. Wie, jakie funkcje może realizować superwizja w pracy socjalnej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi rozpoznać potrzebę skorzystania z superwizji u siebie oraz u kolegów.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest krytyczny/-a wobec swojego funkcjonowania w zawodzie i otwarty na korzystanie z superwizji.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wiedzy o superwizji oceniany ze względów na zbieżność odpowiedzi studenta z prawidłowymi wynikami odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia za pomocą testu 15 zadań. Poziom poprawności rozwiązania zadań oceniany jest na skali ocen 5-2 w rozkładzie:

15-14 - 5,0

13-12 - 4,5

11-10 - 4,0

10 -09 - 3,5

08-07 - 3,0

07 --- 2,0

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superwizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

– Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji.

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

– W stronę standardów superwizji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Leśniak-Berek E., Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Uwagi:

Wykład aktywizujący z wykorzystaniem ustrukturalizowanych zadań dla studentów, wspomagany prezentacją PowerPoint

Nakład pracy studentów - 2 ECTS, w tym:

udział w wykładzie - 15 g.

Studiowanie litertury, przygotowanie do egzaminu 35 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia za pomocą testu 15 zadań. Poziom poprawności rozwiązania zadań oceniany jest na skali ocen 5-2 w rozkładzie:

15-14 - 5,0

13-12 - 4,5

11-10 - 4,0

10 -09 - 3,5

08-07 - 3,0

07 --- 2,0

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superwizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

– Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji.

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

– W stronę standardów superwizji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Leśniak-Berek E., Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Uwagi:

Wykład aktywizujący z wykorzystaniem ustrukturalizowanych zadań dla studentów, wspomagany prezentacją PowerPoint

Nakład pracy studentów - 2 ECTS, w tym:

udział w wykładzie - 15 g.

Studiowanie litertury, przygotowanie do egzaminu 35 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTU KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (30 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 20 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

aktywność na zajęciach

Pełny opis:

08.10.2020 r.

I. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

1.1. Ewolucja zakresu znaczeniowego pojęcia „superwizja”

1.2. Europejski kontekst rozwoju superwizji

1.3. Superwizja w pracy socjalnej (początki rozwoju superwizji pracy socjalnej, stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

1.4. Cechy superwizji

1.5. Modele i typy superwizji

1.6. Cele i przedmiot superwizji w zawodach pomocowych

15.10.2020 r.

II. Koncepcje superwizji w zawodach pomocowych

2.1. Superwizja – metoda zarządzania czy profesjonalnego rozwoju pracowników?

2.2. Menedżeryzm a profesjonalizm w świadczeniu usług socjalnych

2.3. Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

2.4. Superwizja w rozwiązywaniu konfliktów

2.5. Superwizja wobec stresu i wypalenia zawodowego

22.10.2020 r.

III. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

3.1. Definicja pojęcia

3.2. Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

3.3. Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

29.10.2020 r.

IV. Konflikt i jego rozwiązanie w relacjach superwizyjnych

4.1. Pojęcie znaczeniowe „konfliktu”

4.2. Typy konfliktów

4.3. Mocne i słabe strony konfliktu

4.4. Superwizja w sytuacjach konfliktowych

05.11.2020 r.

V. Wprowadzenie do etyki superwizyjnej

5.1. Obszar etyczny superwizja: kontraktowanie, legalność, potrzeby zaangażowanych stron

5.2. Dylematy etyczne w superwizji.

12.11.2020 r.

VI. Formy organizacji superwizji

6.1. Sesja superwizyjna

6.2. Elementy procesu superwizyjnego

6.3. Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

6.4. W stronę standardów superwizji

19.11.2020 r.

VII. Elementy procesu superwizyjnego

26.11.2020 r.

VIII. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., (2014), Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2014,

Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), (2011), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

Łuczyńska M., Olech A., (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

Szmagalski J. (red.), (2011) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa, IRSS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gilbert M. C., Evans K., (2004), Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Goldsmith J., Clone K., (2001), Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

Henderson P., Holloway J., Millar A., (2014), Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014.; file:///C:/Users/KATARZ~1/AppData/Local/Temp/28_Superwizja.pdf

Mańkowska B., (2020), Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Wydawnictwo Wolwers Kluwer, Warszawa 2020.

Leśniak-Berek E., (2015), Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film instruktażowy, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

przygotowanie zadania – 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 60 godzin

Zajęcia prowadzone zdalnie synchronicznie zgodnie z planem zajęć w aplikacji Teams.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afa262d82799a4fa1a63f69958241d117%40thread.tacv2/Superwizja%2520w%2520zawodach%2520pomocowych?groupId=8c8ab6b4-fda9-47a1-963e-665194e04429&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTU KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (30 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 20 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

aktywność na zajęciach

Pełny opis:

I. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych? 10.10.2020 r.

1.1. Ewolucja zakresu znaczeniowego pojęcia „superwizja”

1.2. Europejski kontekst rozwoju superwizji

1.3. Superwizja w pracy socjalnej (początki rozwoju superwizji pracy socjalnej, stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

1.4. Cechy superwizji

1.5. Modele i typy superwizji

1.6. Cele i przedmiot superwizji w zawodach pomocowych

14.11.2020 r.

II. Koncepcje superwizji w zawodach pomocowych

2.1. Superwizja – metoda zarządzania czy profesjonalnego rozwoju pracowników?

2.2. Menedżeryzm a profesjonalizm w świadczeniu usług socjalnych

2.3. Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

2.4. Superwizja w rozwiązywaniu konfliktów

2.5. Superwizja wobec stresu i wypalenia zawodowego

III. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

3.1. Definicja pojęcia

3.2. Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

3.3. Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

IV. Konflikt i jego rozwiązanie w relacjach superwizyjnych (17.01.2021 r.)

4.1. Pojęcie znaczeniowe „konfliktu”

4.2. Typy konfliktów

4.3. Mocne i słabe strony konfliktu

4.4. Superwizja w sytuacjach konfliktowych

V. Wprowadzenie do etyki superwizyjnej (17.01.2021 r.)

5.1. Obszar etyczny superwizja: kontraktowanie, legalność, potrzeby zaangażowanych stron

5.2. Dylematy etyczne w superwizji.

VI. Formy organizacji superwizji (23.01.2021 r.)

6.1. Sesja superwizyjna

6.2. Elementy procesu superwizyjnego

6.3. Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

6.4. W stronę standardów superwizji

VII. Elementy procesu superwizyjnego (23.01.2021 r.)

7.1. Superwizja indywidualna

7.2. Superwizja grupowa

7.3. Superwizja koleżeńska

VIII. Elementy procesu superwizyjnego (13.02.2021 r.)

8.1. Superwizor

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., (2014), Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2014,

Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), (2011), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

Łuczyńska M., Olech A., (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

Szmagalski J. (red.), (2011) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa, IRSS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gilbert M. C., Evans K., (2004), Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Goldsmith J., Clone K., (2001), Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

Henderson P., Holloway J., Millar A., (2014), Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014.; file:///C:/Users/KATARZ~1/AppData/Local/Temp/28_Superwizja.pdf

Mańkowska B., (2020), Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Wydawnictwo Wolwers Kluwer, Warszawa 2020.

Leśniak-Berek E., (2015), Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film instruktażowy, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

przygotowanie zadania – 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 60 godzin

Zajęcia prowadzone zdalnie synchronicznie zgodnie z planem zajęć w aplikacji Teams.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a498b70720b3242399b002d3f70c55255%40thread.tacv2/Superwizja%2520w%2520zawodach%2520pomocowych?groupId=9b0f6096-3404-49c7-a78b-f91e605cf685&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)