Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTI2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna konsekwencje niepełnosprawności intelektualnej dla rozwoju umiejętności poznawczych i społecznych uczniów

PC2_KS_W02 PC2_KS_W04 Zna możliwości realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

PC2_KS_W02 Zna przesłanki teoretyczne, rozwiązania metodyczne oraz efektywność konstruktywistycznych programów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z wykorzystaniem odpowiedniej metody aktywizującej

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować sprawdzian wiadomości i umiejętności do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Rozumie potrzebę zapewnienia dostępu do edukacji integracyjnej na wysokim poziomie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Buchholz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

1. pisemne kolokwium końcowe

2. obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

3. prace zaliczeniowe grupowe (na poszczególnych zajęciach)

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Definiowanie niepełnosprawności oraz niepełnosprawności intelektualnej

2. Charakterystyka funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

3. Charakterystyka funkcjonowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

4. Charakterystyka funkcjonowania osób z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością

5. Przegląd wybranych metod wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zastosowanie metod w planowaniu pracy terapeutycznej i edukacyjnej dziecka:

a. Metoda Porannego Kręgu

b. Programy aktywności Knillów

c. metoda „Kształtowania Rozumnego Działania” Felicity Affolter

d. Metody behawioralne: Modyfikacja zachowań

e. Metody oddziaływania na zaburzenia sensoryczne

f. Metody grupowe: muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu, Psychomotoryka, grupa Rozwijania Ruchowego metodą Weroniki Sherborne, GRUS.

6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - zakłócające zachowania dzieci i konstruktywne interwencje wychowawcze.

Literatura:

Literatura:

Delacato, C. (1995). Dziwne, niepojęte, autystyczne dziecko. Warszawa: SYNAPSIS.

Kielin, J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Knill M.,Knill Ch. (1995). Programy aktywności. Świadomość ciała. Kontakt i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, MEN.

Kwiatkowska M.: Dzieci głęboko niezrozumiane. Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod Wiatr”, Warszawa 1997.

Olechowska, A. (2001). Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli. Wyd. APS. Warszawa.

Olechnowicz, H. (2010). Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa. PWN

Bobkowicz- Lewartowska, L. (2014). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls

Bąbel, P. , Ostaszewski, P. , Suchowierska, M. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa. WSiP

Kułakowska, Z., Borkowska, M. (2012). Terapia psychomotoryczna dzieci metodą PROCUS i BLOCK. Warszawa: PZWL

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red.)(2012).Niepełnosprawność intelektualna- etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Ayres, J. A. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Bogdanowicz, M. (2014), Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk: Harmonia Universalis

Sherborne, W. (2012). Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa: PWN

Reddy, L. (2016). Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę. Warszawa: PWN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: dyskusja panelowa, dialog, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJĘTNOŚCI: działania praktyczne, dialog

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia, warsztaty - 20 g.

Przygotowanie się do zajęć - 40 g.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 g.

Sumaryczna liczba godzin aktywności: 90 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- zadanie praktyczne podczas zajęć

3. KOMPETENCJE

- zadanie praktyczne podczas zajęć

Pełny opis:

1. Definicje i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej

2. Cele i zadania metod edukacyjno- terapeutycznych. Ciekawość i zainteresowania dziecka jako warunek skuteczności oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych.

3. Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sytuacja rodzeństwa osób z niepełnosprawnością.

4. Metody usprawniające funkcjonowanie percepcyjno – motoryczne:

a. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

b. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej,

c. Terapia integracji sensorycznej.

5. Metody usprawniające funkcjonowanie poznawczo – komunikacyjne:

a. Baśniowe spotkania,

b. Metoda Marii Montesorii,

c. Metoda F. Afolter,

6.Metody usprawniające funkcjonowanie społeczne:

a. Muzykoterapia

b. Biblioterapia

7. Metoda stymulacji polisensorycznej „poranny krąg” - specyfika pracy z

osobami z głębszą niepełnospranością intelektualną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Smykowska D., (2008) Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, działania stosowane i postulowane, Kraków

Frąckiewicz L., (2003) Edukacja osób Niepełnosprawnych, Katowice

Kościelska M., (2000) Oblicza upośledzenia, Warszawa

Kościelska M., (2004) Człowiek niepełnosprawny: rodzina, praca, Bydgoszcz

Pilecki J., (2002) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków

Maciarz M., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., (1992), Metoda Weroniki Scherborne w terapii, wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa

Cytowska B., (2002), Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Wrocław

Knill Ch. (1997), Program aktywności Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Warszawa

Piszczek M., (2002) Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Miosga L., (2005), Pomóż mi być: komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową, Kraków

Janiszewska A., (2003), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków

Karwowska W., (2003), Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian), Kraków

Kozubska A., (2000), Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, Bydgoszcz

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA: wykład, dyskusja, praca z tekstem, działania praktyczne, metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żabińska
Prowadzący grup: Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- zadanie praktyczne podczas zajęć

3. KOMPETENCJE

- zadanie praktyczne podczas zajęć

Pełny opis:

1. Definicje i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej

2. Cele i zadania metod edukacyjno- terapeutycznych. Ciekawość i zainteresowania dziecka jako warunek skuteczności oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych.

3. Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sytuacja rodzeństwa osób z niepełnosprawnością.

4. Metody usprawniające funkcjonowanie percepcyjno – motoryczne:

a. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

b. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej,

c. Terapia integracji sensorycznej.

5. Metody usprawniające funkcjonowanie poznawczo – komunikacyjne:

a. Baśniowe spotkania,

b. Metoda Marii Montesorii,

c. Metoda F. Afolter,

6.Metody usprawniające funkcjonowanie społeczne:

a. Muzykoterapia

b. Biblioterapia

7. Metoda stymulacji polisensorycznej „poranny krąg” - specyfika pracy z

osobami z głębszą niepełnospranością intelektualną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Smykowska D., (2008) Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, działania stosowane i postulowane, Kraków

Frąckiewicz L., (2003) Edukacja osób Niepełnosprawnych, Katowice

Kościelska M., (2000) Oblicza upośledzenia, Warszawa

Kościelska M., (2004) Człowiek niepełnosprawny: rodzina, praca, Bydgoszcz

Pilecki J., (2002) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków

Maciarz M., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., (1992), Metoda Weroniki Scherborne w terapii, wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa

Cytowska B., (2002), Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Wrocław

Knill Ch. (1997), Program aktywności Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Warszawa

Piszczek M., (2002) Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Miosga L., (2005), Pomóż mi być: komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową, Kraków

Janiszewska A., (2003), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków

Karwowska W., (2003), Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian), Kraków

Kozubska A., (2000), Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, Bydgoszcz

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia - 5, laboratorium - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 40

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.