Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DZD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W23

- zna założenia i procedury nauczycielskiej diagnozy w zakresie ustalenia gotowości dziecka do nauki szkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- potrafi organizować i przeprowadzać nauczycielską diagnozę ustalania gotowości dziecka do szkoły i współpracować w tym zakresie z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej i rodzicami,

- potrafi na podstawie diagnozy opracować program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i go zrealizować współpracując z rodzicami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- Wykazuje się zmysłem obserwacji i badawczą postawą, co pozwala mu na przeprowadzenie diagnozy nauczycielskiej.

-----------------------------------------------------------------------

PE1_W23 Zna założenia i procedury nauczycielskiej diagnozy w zakresie ustalenia gotowości dziecka do nauki szkolnej.

PE1_U09 Potrafi organizować i przeprowadzać nauczycielską diagnozę ustalania gotowości dziecka do szkoły i współpracować w tym zakresie z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej i rodzicami.

PE1_U09 Potrafi na podstawie diagnozy opracować program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i go zrealizować współpracując z rodzicami.

PE1_K04 Wykazuje się zmysłem obserwacji i badawczą postawą, co pozwala mu na przeprowadzenie diagnozy nauczycielskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Karolina Skarbek, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia i laboratorium: praca problemowo - badawcza - diagnoza dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; kolokwium ustne

Pełny opis:

Treści programowe

1. Diagnoza i procedury związane z przeprowadzaniem diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym. Diagnoza dziecka i jego środowiska wychowawczego.

• Pojęcie i cele diagnozy

• Etapy postępowania w diagnozie

• Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka przedszkolnego

2. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym, jego potrzeb i możliwości

3.Wczesna interwencja, organizacja procesu nauczania w przedszkolu, zapewnienie dzieciom większych szans edukacyjnych, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.

4. Narzędzia diagnostyczne: arkusze diagnostyczne, zadania i karty, sposoby opisywania i interpretowania wyników diagnozy/ wyniki indywidualne dziecka oraz dziecko na tle grupy. Diagnoza nauczycielska jako podstawa do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej indywidualnej oraz z całą grupą

5.Projektowanie działań naprawczych: konstruowanie programów stosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka oraz ich realizacja.

6. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych.

7. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

8. Konstruowanie programów indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

9. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 , poz. 977).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

3. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

4. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno – terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

6. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. + laboratorium 15godz. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Karolina Skarbek, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia: praca problemowo - badawcza - diagnoza dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; kolokwium ustne;

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykład:

1. Diagnoza i procedury związane z przeprowadzaniem diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym. Diagnoza dziecka i jego środowiska wychowawczego. Gotowość szkolna oraz sposoby jej diagnozowania.

• Pojęcie i cele diagnozy

• Etapy postępowania w diagnozie

• Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka przedszkolnego

2. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym, jego potrzeb i możliwości

3.Wczesna interwencja, organizacja procesu nauczania w przedszkolu, zapewnienie dzieciom większych szans edukacyjnych, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.

4. Narzędzia diagnostyczne: arkusze diagnostyczne, zadania i karty, sposoby opisywania i interpretowania wyników diagnozy/ wyniki indywidualne dziecka oraz dziecko na tle grupy. Diagnoza nauczycielska jako podstawa do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej indywidualnej oraz z całą grupą

5.Projektowanie działań naprawczych: konstruowanie programów stosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka oraz ich realizacja

6. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych.

7. Gotowość szkolna (pojęcie gotowości szkolnej – ważniejsze koncepcje i metody jej badania)

8. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka

9. Konstruowanie programów indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

(Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

10. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 , poz. 977).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

3. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

4. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno – terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

6. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia i laboratorium: praca zaliczeniowa;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Diagnoza i procedury związane z przeprowadzaniem diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym. Dojrzałość szkolna oraz sposoby jej diagnozowania.

• Pojęcie i cele diagnozy

• Etapy postępowania w diagnozie

• Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka przedszkolnego

2. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym, jego potrzeb i możliwości

3.Wczesna interwencja, organizacja procesu nauczania w przedszkolu, zapewnienie dzieciom większych szans edukacyjnych, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.

4. Narzędzia diagnostyczne: arkusze diagnostyczne, zadania i karty, sposoby opisywania i interpretowania wyników diagnozy/ wyniki indywidualne dziecka oraz dziecko na tle grupy. Diagnoza nauczycielska jako podstawa do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej indywidualnej oraz z całą grupą

5.Projektowanie działań naprawczych: konstruowanie programów stosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka oraz ich realizacja

6. Współpraca z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

7. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy)

8. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka

9. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2013

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Konieczna A., Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-61.

5. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

7. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

8. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 , poz. 803).

10. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

2. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

3. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

4. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

5. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Impuls, Kraków 2007.

6. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

7. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

8. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. + laboratorium 15godz. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia: praca problemowo - badawcza - diagnoza dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy)

2. Diagnoza (dziecko i jego środowisko wychowawcze)

2.1. Pojęcie i cele diagnozy

2.2. Etapy postępowania w diagnozie

2.3. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka przedszkolnego

3. Wybrane metody diagnozy i ich charakterystyka (jak z nich korzystać w praktyce)

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza wytworów dziecka

3.4. Dialog/ rozmowa

3.5. Analiza dokumentów

4. Ogólna charakterystyka sfer rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym

5. Gotowość szkolna (pojęcie gotowości szkolnej – ważniejsze koncepcje i metody jej badania)

6. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka

7. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

8. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2013

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Konieczna A., Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-61.

5. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

7. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

8. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 , poz. 803).

10. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

2. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

3. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

4. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

5. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Impuls, Kraków 2007.

6. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

7. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

8. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska, Beata Szurowska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia i laboratorium: praca problemowo - badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka; scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:ukierunkowanych na stymulowanie gotowości szkolnej, dla uczniów klas 1-3 mających trudności w czytaniu i pisaniu

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy)

2. Diagnoza

2.1. Pojęcie i cele diagnozy, rodzaje i funkcje diagnozy

2.2. Etapy postępowania w diagnozie

3. Parametryczne i nieparametryczne metody diagnozy i ich charakterystyka (j

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza archiwów

3.4. Wywiad/ rozmowa

3.5. Metody projekyjne

3.6. Testy diagnostczyne

5. Gotowość szkolna (pojęcie gotowości szkolnej – ważniejsze koncepcje i metody jej badania).

7. Dysleksja (pojęcie, diagnoza)

Treści ćwiczeń/laboratoriów:

1.Parametryczne i nieparametryczne metody diagnozy - ich konstrukcja i wykorzystanie w diagnozie

1.1. Obserwacja

1.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

1.3. Analiza archiwów

1.4. Wywiad/ rozmowa

1.5. Metody projekyjne

1.6. Testy diagnostczyne

2. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka

3. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

4. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 , poz. 977).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Eckert U., Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu. Wyd. APS, Warszawa 2012.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

4. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

5. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno – terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

6. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

7. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. + laboratorium 15godz. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska, Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia i laboratorium: praca problemowo - badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka; scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:ukierunkowanych na stymulowanie gotowości szkolnej, dla uczniów klas 1-3 mających trudności w czytaniu i pisaniu

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy)

2. Diagnoza

2.1. Pojęcie i cele diagnozy, rodzaje i funkcje diagnozy

2.2. Etapy postępowania w diagnozie

3. Parametryczne i nieparametryczne metody diagnozy i ich charakterystyka (j

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza archiwów

3.4. Wywiad/ rozmowa

3.5. Metody projekyjne

3.6. Testy diagnostczyne

5. Gotowość szkolna (pojęcie gotowości szkolnej – ważniejsze koncepcje i metody jej badania).

7. Dysleksja (pojęcie, diagnoza)

Treści ćwiczeń/:

1.Parametryczne i nieparametryczne metody diagnozy - ich konstrukcja i wykorzystanie w diagnozie

1.1. Obserwacja

1.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

1.3. Analiza archiwów

1.4. Wywiad/ rozmowa

1.5. Metody projekyjne

1.6. Testy diagnostczyne

2. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka

3. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

4. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa.

3. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s.105- 207

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 , poz. 977).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 85, poz. 532).

Literatura uzupełniająca:

1. Eckert U., Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu. Wyd. APS, Warszawa 2012.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2012.

4. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

5. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno – terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

6. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

7. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz. ćw. + wykład 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia i laboratorium/warsztaty: praca problemowo – badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy, obowiązki nauczyciela i innych specjalistów).

2. Diagnoza pedagogiczna dziecka i jego środowiska wychowawczego.

2.1. Pojęcie i cele diagnozy.

2.2. Etapy postępowania w diagnozie.

2.3. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Wybrane metody diagnostyczne (parametryczne i nieparametryczne) i ich charakterystyka (jak z nich korzystać w praktyce).

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza wytworów dziecka

3.4. Dialog/ rozmowa

3.5. Analiza dokumentów

3.6 Metody socjometryczne

3.7 Metody projekcyjne

4. Ogólna charakterystyka sfer rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5. Gotowość szkolna

5.1 Pojęcie gotowości szkolnej

5.2 Ważniejsze koncepcje i metody badania gotowości szkolnej

5.3 Rozpoznawanie zagrożenia ryzyka niepowodzeń szkolnych

5.4. Przygotowywanie opinii pedagogicznej o poziomie gotowości szkolnej dziecka

5.5 Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego

5.6 Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego

5.7 Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

6. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

7. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

8. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wyd. Żak, Warszawa 2014, rozdziały: 1, 3, 5, 6, 7,8.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Charakterystyka diagnozy edukacyjnej dotyczącej umiejętności szkolnych; Diagnozowanie w trakcie sytuacji edukacyjnej w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-45

5. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

7. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U. 2017, poz. 1652)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017 poz.1656)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.(Dz. U. 2017 poz.1578)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (D.U.2018, poz. 1601)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (D.U.2017, poz. 356)

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

5. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2017.

6. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

7. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

8. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

9. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz. + 15 godz. laboratorium

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia: praca problemowo – badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy, obowiązki nauczyciela i innych specjalistów).

2. Diagnoza pedagogiczna dziecka i jego środowiska wychowawczego.

2.1. Pojęcie i cele diagnozy.

2.2. Etapy postępowania w diagnozie.

2.3. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Wybrane metody diagnostyczne (parametryczne i nieparametryczne) i ich charakterystyka (jak z nich korzystać w praktyce).

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza wytworów dziecka

3.4. Dialog/ rozmowa

3.5. Analiza dokumentów

3.6 Metody socjometryczne

3.7 Metody projekcyjne

4. Ogólna charakterystyka sfer rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5. Gotowość szkolna

5.1 Pojęcie gotowości szkolnej

5.2 Ważniejsze koncepcje i metody badania gotowości szkolnej

5.3 Rozpoznawanie zagrożenia ryzyka niepowodzeń szkolnych

5.4. Przygotowywanie opinii pedagogicznej o poziomie gotowości szkolnej dziecka

5.5 Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego

5.6 Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego

5.7 Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

6. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

7. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

8. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wyd. Żak, Warszawa 2014, rozdziały: 1, 3, 5, 6, 7,8.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Charakterystyka diagnozy edukacyjnej dotyczącej umiejętności szkolnych; Diagnozowanie w trakcie sytuacji edukacyjnej w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-45

5. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80.

7. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U. 2017, poz. 1652)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017 poz.1656)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.(Dz. U. 2017 poz.1578)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (D.U.2018, poz. 1601)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (D.U.2017, poz. 356)

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

5. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2017.

6. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

7. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

8. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

9. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia i laboratorium/warsztaty: praca problemowo – badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy, obowiązki nauczyciela i innych specjalistów).

2. Diagnoza pedagogiczna dziecka i jego środowiska wychowawczego.

2.1. Pojęcie i cele diagnozy.

2.2. Etapy postępowania w diagnozie.

2.3. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Wybrane metody diagnostyczne (parametryczne i nieparametryczne) i ich charakterystyka (jak z nich korzystać w praktyce).

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza wytworów dziecka

3.4. Dialog/ rozmowa

3.5. Analiza dokumentów

3.6 Metody socjometryczne

3.7 Metody projekcyjne

4. Ogólna charakterystyka sfer rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5. Gotowość szkolna

5.1 Pojęcie gotowości szkolnej

5.2 Ważniejsze koncepcje i metody badania gotowości szkolnej

5.3 Rozpoznawanie zagrożenia ryzyka niepowodzeń szkolnych

5.4. Przygotowywanie opinii pedagogicznej o poziomie gotowości szkolnej dziecka

5.5 Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego

5.6 Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego

5.7 Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

6. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

7. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

8. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wyd. Żak, Warszawa 2014, rozdziały: 1, 3, 5, 6, 7,8.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Charakterystyka diagnozy edukacyjnej dotyczącej umiejętności szkolnych; Diagnozowanie w trakcie sytuacji edukacyjnej w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-45

5. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80, 175-275 (rozdziały: 2, 6,7, 8).

7. Skarbek K., Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w: Anna Mikler - Chwastek (red.), Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, Wyd. Difin, Warszawa 2017, s.195-220.

8. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U. 2017, poz. 1652)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017 poz.1656)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.(Dz. U. 2017 poz.1578)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (D.U.2018, poz. 1601)

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (D.U.2017, poz. 356)

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

5. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2017.

6. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

7. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

8. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

9. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

10. Skarbek K., Praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym, borykającym się z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinom, w: Anna Mikler - Chwastek (red.), Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci, Wyd. Difin, Warszawa 2017, s.173-196.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz. + 15 godz. laboratorium

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia i laboratorium/warsztaty: praca problemowo – badawcza: diagnoza pedagogiczna wybranego dziecka oraz zaprojektowanie programu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych. Zalecenia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarte w obowiązujących przepisach oświatowych (rodzaj i sposób świadczenia pomocy, wnioskowanie o pomoc, formy pomocy, obowiązki nauczyciela i innych specjalistów).

2. Diagnoza pedagogiczna dziecka i jego środowiska wychowawczego.

2.1. Pojęcie i cele diagnozy.

2.2. Etapy postępowania w diagnozie.

2.3. Sfery rozwojowe, które warto uwzględnić w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Wybrane metody diagnostyczne (parametryczne i nieparametryczne) i ich charakterystyka (jak z nich korzystać w praktyce).

3.1. Obserwacja

3.2. Narzędzia diagnostyczne (w tym zadania/ eksperymenty diagnostyczne)

3.3. Analiza wytworów dziecka

3.4. Dialog/ rozmowa

3.5. Analiza dokumentów

3.6 Metody socjometryczne

3.7 Metody projekcyjne

4. Ogólna charakterystyka sfer rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

5. Gotowość szkolna

5.1 Pojęcie gotowości szkolnej

5.2 Ważniejsze koncepcje i metody badania gotowości szkolnej

5.3 Rozpoznawanie zagrożenia ryzyka niepowodzeń szkolnych

5.4. Przygotowywanie opinii pedagogicznej o poziomie gotowości szkolnej dziecka

5.5 Procedury odraczania i przyspieszania obowiązku szkolnego

5.6 Jak rozmawiać z rodzicami o wskazaniach do odroczenia obowiązku szkolnego

5.7 Włączenie rodziców w proces kształtowania gotowości szkolnej dziecka.

6. Konstruowanie prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka.

7. Konstruowanie programów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce oraz scenariuszy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. (Dopasowanie programu do rzeczywistych możliwości dziecka - koncepcja strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego; różnica pomiędzy wspomaganiem rozwoju a wychowaniem i edukacją; różnica pomiędzy programem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych a programami edukacyjnymi; przykładowe propozycje ćwiczeń).

8. Włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wyd. Żak, Warszawa 2014, rozdziały: 1, 3, 5, 6, 7,8.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Warszawa 2011.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

4. Hajnicz W., Charakterystyka diagnozy edukacyjnej dotyczącej umiejętności szkolnych; Diagnozowanie w trakcie sytuacji edukacyjnej w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.13-45

5. Konieczna A., Obszary trudności nauczycieli i studentów w zakresie stosowania diagnozy, w: W. Hajnicz, A. Konieczna (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013, s.45-61.

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2011, s. 45- 80, 175-275 (rozdziały: 2, 6,7, 8).

7. Skarbek K., Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w: Anna Mikler - Chwastek (red.), Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, Wyd. Difin, Warszawa 2017, s.195-220.

8. Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003, s.10-23, 70-84.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U. 2017, poz. 1652)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017 poz.1656)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.(Dz. U. 2017 poz.1578)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (D.U.2018, poz. 1601)

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (D.U.2017, poz. 356)

Literatura uzupełniająca:

1. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006.

3. Guzik – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2011

4. Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP 1986

5. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2017.

6. Kielin, J., Profil Osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, Sopot 2016.

7. Rodriguez N., Co nam mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce 2011.

8. Sienkiewicz – Wilowska J.A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. GWP, Gdańsk 2011.

9. Brejnak, W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? PZWL, Warszawa 2006, s.27-45.

10. Skarbek K., Praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym, borykającym się z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinom, w: Anna Mikler - Chwastek (red.), Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci, Wyd. Difin, Warszawa 2017, s.173-196.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz. + ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.