Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych - kontynuacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-WUK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności interpersonalnych - kontynuacja
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

2. Warsztat kształtowania empatii.

3. Warsztaty rozwijania w sobie wewnętrznej motywacji zadaniowej.

4. Warsztaty kształtowania pozytywnej samooceny i wspierania poczucia własnej wartości.

5. Indywidualne sposoby i strategie radzenia sobie ze stresem.

6. Indywidualne perspektywy temporalne.

7. Kształtowanie w sobie gotowości do spotkania z odmiennością.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna pojęcia: komunikacja werbalna i niewerbalna; konflikty wewnętrzne i interpersonalne, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; role grupowe w relacjach interpersonalnych.

Umiejętności

Student/-ka nabywa umiejętności formułowania i dotrzymywania kontraktu grupowego.

Korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz kontaktów w grupie.

Analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim człowiekiem, swoje mocne i słabe strony.

Rozpoznaje sytuacje konfliktowe, podejmuje próbę ich rozwiązania i dobiera adekwatne metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka wykazuje się otwartością na nawiązywanie kontaktów przy jednoczesnej obronie własnych i cudzych granic psychologicznych; zachowuje dyskrecję; okazuje zainteresowanie i szacunek dla innych; zachowuje zasady kultury osobistej.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, burza mózgu, praca w parach, praca indywidualna nad własnym materiałem

Praktyki zawodowe:

Kontynuowane:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Krzysztof Grala, Anna Olechowska, Maksymilian Pawłowski, Dominika Płachetka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem warsztatu jest kontynuacja kształtowania umiejętności interpersonalnych, współpracy oraz efektywnego radzenia sobie ze stresem.

Dyskusja, praca indywidualna oraz w małych grupach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

2. Warsztat kształtowania empatii.

3. Warsztaty rozwijania w sobie wewnętrznej motywacji zadaniowej.

4. Warsztaty kształtowania pozytywnej samooceny i wspierania poczucia własnej wartości.

5. Indywidualne sposoby i strategie radzenia sobie ze stresem.

6. Indywidualne perspektywy temporalne.

7. Kształtowanie w sobie gotowości do spotkania z odmiennością.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Marta Chojnacka, Marta Ślaska, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem warsztatu jest kontynuacja kształtowania umiejętności interpersonalnych, współpracy oraz efektywnego radzenia sobie ze stresem.

Dyskusja, praca indywidualna oraz w małych grupach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

2. Warsztat kształtowania empatii.

3. Warsztaty rozwijania w sobie wewnętrznej motywacji zadaniowej.

4. Warsztaty kształtowania pozytywnej samooceny i wspierania poczucia własnej wartości.

5. Indywidualne sposoby i strategie radzenia sobie ze stresem.

6. Indywidualne perspektywy temporalne.

7. Kształtowanie w sobie gotowości do spotkania z odmiennością.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Natalia Stawska, Joanna Sztuka, Anna Zarazińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontynuacja

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- realizacja kursowych zadań indywidualnych i grupowych

- udział w dyskusji

- koncepcje prezentowane w „burzy mózgów”

- asertywna komunikacja

- język korzyści

- analiza przypadków umiejętności interpersonalnych wykonywana przez studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Kontynuacja:

Integracja w grupie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Psychospołeczne konteksty relacji. Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna, niewerbalna, proksemika. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rola aktywnego słuchania. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza umiejętności i możliwości własnych w kontakcie interpersonalnym. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Trening asertywności. Rola wsparcia międzyludzkiego i skuteczne metody współpracy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Metody pracy:

Wykład wprowadzający.

Dialog dydaktyczny.

Dyskusja dydaktyczna.

Burza mózgów.

Zadania indywidualne i grupowe.

Kontynuacja warsztatów , w których:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Maksymilian Pawłowski, Dominika Płachetka, Joanna Sztuka, Magdalena Walesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Pomiar efektów uczenia się:

- zadania praktyczne

- obserwacja

- rozmowa

- ćwiczenia w małych grupach

Pełny opis:

Konstynuacja warsztatów

TREŚCI PROGRAMOWE

Integracja grupowa.

Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie.

Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne.

Asertywna komunikacja

Język korzyści

Stereotypy a uprzedzenia i dyskryminacja. Rola stereotypów w komunikacji.

Radzenie sobie ze stresem. Asertywna komunikacja.

Umiejętność stawiania granic.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

- miniwykład

-zadania w parach, grupach, indywidualne

-modelowanie

-dyskusje

- prezentacja multimedialna

Kontynuowane:

Nakład pracy studenta:

12 godzin- zajęcia w kontakcie

10 godzin- przygotowanie zadań i kwerenda literatury przedmiotu

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)