Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe formy teatralne w przedszkolu i klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-MTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe formy teatralne w przedszkolu i klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Edukacja teatralna dziecka/ucznia jako strategia stymulowania jego rozwoju. Inicjacja teatralna dziecka. Wybrane formy teatralne. Dziecko jako odbiorca i twórca w świecie teatru dla dzieci. Dzieła teatralne dla dzieci, cele edukacji teatralnej i kryteria doboru treści sztuk teatralnych dla dzieci pod względem ich indywidualnych cech rozwoju, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych (np. autyzm, zaburzenia wzroku, słuchu, niepełnosprawność intelektualna itd.).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie strategie stymulowania aktywności poznawczej dzieci lub uczniów poprzez edukację teatralną; zasady wykorzystywania małych form teatralnych do stymulowania rozwoju dziecka; rolę inicjacji teatralnej w rozwoju dziecka lub ucznia.

Umiejętności

Student /studentka potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne formy teatralne, dostarczać dzieciom okazji do zaangażowanego uczenia się poprzez zabawy w teatr.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do formowania wartościowych indywidualnie i społecznie zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki oraz wyrażania swojej indywidualności w sposób twórczy w postaci małych from teatralnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

Student w ramach prowadzonych zajęć nabywa praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania małych form teatralnych w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Nabywa kompetencji w zakresie terapeutycznych funkcji teatru i pracy z lalką w odniesieniu do małego dziecka.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do teatru

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Studenci w małych grupach realizują projekt polegający na przygotowaniu autorskiego przedstawienia według dowolnie wybranej małej formy teatralnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE:

podająca (wykład informacyjny), problemowa (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna wykład problemowy), eksponująca (film), praktyczna

Nakład pracy studenta:

ECTS 2

Ćwiczenia: 15 godzin kontaktowych

Praca własna studenta: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

Student w ramach prowadzonych zajęć nabywa praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania małych form teatralnych w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Nabywa kompetencji w zakresie terapeutycznych funkcji teatru i pracy z lalką w odniesieniu do małego dziecka.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do teatru

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Studenci w małych grupach realizują projekt polegający na przygotowaniu autorskiego przedstawienia według dowolnie wybranej małej formy teatralnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE:

podająca (wykład informacyjny), problemowa (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna wykład problemowy), eksponująca (film), praktyczna

Nakład pracy studenta:

ECTS 2

Ćwiczenia: 15 godzin kontaktowych

Praca własna studenta: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska, Agnieszka Sztuk
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

Student w ramach prowadzonych zajęć nabywa praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania małych form teatralnych w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Nabywa kompetencji w zakresie terapeutycznych funkcji teatru i pracy z lalką w odniesieniu do małego dziecka.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki teatru w pedagogice

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Studenci w małych grupach realizują projekt polegający na przygotowaniu autorskiego przedstawienia według dowolnie wybranej małej formy teatralnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE:

podająca (wykład informacyjny), problemowa (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna wykład problemowy), eksponująca (film), praktyczna

Nakład pracy studenta:

ECTS 2

Ćwiczenia: 15 godzin kontaktowych

Praca własna studenta: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

Student w ramach prowadzonych zajęć nabywa praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania małych form teatralnych w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Nabywa kompetencji w zakresie terapeutycznych funkcji teatru i pracy z lalką w odniesieniu do małego dziecka.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki teatru w pedagogice i wychowaniu

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Studenci w małych grupach realizują projekt polegający na przygotowaniu autorskiego przedstawienia według dowolnie wybranej małej formy teatralnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE:

podająca (wykład informacyjny), problemowa (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna wykład problemowy), eksponująca (film), praktyczna

Nakład pracy studenta:

ECTS 2

Ćwiczenia: 15 godzin kontaktowych

Praca własna studenta: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu przez Studenta zróżnicowanych form teatralnych mających zastosowanie w przedszkolu oraz pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ĆWICZENIA:

-realizacja w grupach projektu z wykorzystaniem małych form teatralnych

Pełny opis:

Student w ramach prowadzonych zajęć nabywa praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania małych form teatralnych w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Nabywa kompetencji w zakresie terapeutycznych funkcji teatru i pracy z lalką w odniesieniu do małego dziecka.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki teatru w pedagogice

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Studenci w małych grupach realizują projekt polegający na przygotowaniu autorskiego przedstawienia według dowolnie wybranej małej formy teatralnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE:

podająca (wykład informacyjny), problemowa (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna wykład problemowy), eksponująca (film), praktyczna

Nakład pracy studenta:

ECTS 2

Ćwiczenia: 15 godzin kontaktowych

Praca własna studenta: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)