Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko i dzieciństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-DDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko i dzieciństwo
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 3 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zmiany modelu dziecka i dzieciństwa, idei i stylów wychowania, praktyk wychowawczych. Różne narracje dzieciństwa. Perspektywa dzieci jako grupy społecznej o problemowym nierównościowym osadzeniu w strukturze społecznej. Odejście od perspektywy „wspólnego mianownika” oraz badania dzieci w ujęciu en block, w kierunku rozpatrywania dzieci jako grupy rozproszonej i zróżnicowanej. Dobrostan dziecka.

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

Zna i rozumie koncepcje dziecka i dzieciństwa (Childchood Studies) i ich uwarunkowania kulturowe i społeczne; interdyscyplinarne zagadnienia dobrostanu dziecka; perspektywy metodologiczne badań nad dzieckiem i dzieciństwem, a także wymagania etyczne badań z udziałem dzieci.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu Childchood Studies, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nimi dyscyplin naukowych, w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Kompetencje społeczne

Student/-ka są gotowi do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu Childchood Studies oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność i zaangażowanie studentów w czasie rzeczywistym na zajęciach

- egzamin pisemny w formie testu

- prezentacje multimedialne

- praca zespołowa na zajęciach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30h

Lektura tekstów na ćwiczeniach - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

60 h - 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f10aba525164e59ae33f90af61725a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=de18061f-ad80-4259-bf5e-49906649218b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Badania nad dziećmi/dzieciństwem-badania z dziećmi

Children studies jako perspektywa metodologiczna. Współczesne tendencje w badaniach nad dzieckiem

Kategorie dzieciństwa-od Ellen Key do współczesności

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Odkrycie dziecka i dzieciństwa (definicje)

• pojęcie dziecka, dzieciństwa według Korczaka (s.31)

• badania nad dzieciństwem-emancypacja dziecka (strona 83 śliwerski)

• dzieciństwo – obszary znane i nieznane

• rozwój dziecka przez doświadczenie

2. Prawa dziecka

3. Miejsce dziecka w szkole

• dziecko-gwiazda systemu edukacji

• dziecko i szkoła w trybach władzy

• dziecko w mikrosystemie szkoły

• szkoła i uczeń na usługach państwa, gminy i rodziny

4. Edukacyjny świat dziecka

• Wybrane modele edukacji dziecka

• Jak uczy się dziecko?

• zabawy i zabawki dziecięce

• twórcza aktywność dziecka

• media cyfrowe a edukacja dziecka

• dziecko ze SPE w przedszkolu i szkole

5. Społeczny świat dziecka

• społeczny wymiar dzieciństwa

• relacje dziecka z rodzicami

• współdziałanie rodziców i nauczycieli

• nauczyciele dzieci

6. Proces wychowania (Kron)

7. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

• ADHD

• zaburzenia zachowania

• zaburzenia depresyjne

• zaburzenia lękowe

• płodowy zespół alkoholowy

• zaburzenia więzi

• choroba tikowa

• mutyzm

• zaburzenia rozwoju językowego

• zaburzenia sensoryczne

• odmowa chodzenia do szkoły

8. Szkolne i pozaszkolne oddziaływania

• budowanie ustrukturyzowanego i przyjaznego środowiska w klasie

• techniki uczenia sprzyjające poprawie koncentracji uwagi

• asystent nauczyciela w klasie

• psychoterapia

• socjoterapia

• trening zastępowania agresji

• praca z rodzicami

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- komunikacja poprzez e-mail oraz MS Teams

- praca zespołowa - google forms oraz różne komunikatory : Whatsapp, messenger.

wykorzystanie google forms do sprawdzenia wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f10aba525164e59ae33f90af61725a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=de18061f-ad80-4259-bf5e-49906649218b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Odkrycie dziecka i dzieciństwa (definicje)

• pojęcie dziecka, dzieciństwa według Korczaka (s.31)

• badania nad dzieciństwem-emancypacja dziecka (strona 83 śliwerski)

• dzieciństwo – obszary znane i nieznane

• rozwój dziecka przez doświadczenie

2. Prawa dziecka

3. Miejsce dziecka w szkole

• dziecko-gwiazda systemu edukacji

• dziecko i szkoła w trybach władzy

• dziecko w mikrosystemie szkoły

• szkoła i uczeń na usługach państwa, gminy i rodziny

4. Edukacyjny świat dziecka

• Wybrane modele edukacji dziecka

• Jak uczy się dziecko?

• zabawy i zabawki dziecięce

• twórcza aktywność dziecka

• media cyfrowe a edukacja dziecka

• dziecko ze SPE w przedszkolu i szkole

5. Społeczny świat dziecka

• społeczny wymiar dzieciństwa

• relacje dziecka z rodzicami

• współdziałanie rodziców i nauczycieli

• nauczyciele dzieci

6. Proces wychowania (Kron)

7. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

• ADHD

• zaburzenia zachowania

• zaburzenia depresyjne

• zaburzenia lękowe

• płodowy zespół alkoholowy

• zaburzenia więzi

• choroba tikowa

• mutyzm

• zaburzenia rozwoju językowego

• zaburzenia sensoryczne

• odmowa chodzenia do szkoły

8. Szkolne i pozaszkolne oddziaływania

• budowanie ustrukturyzowanego i przyjaznego środowiska w klasie

• techniki uczenia sprzyjające poprawie koncentracji uwagi

• asystent nauczyciela w klasie

• psychoterapia

• socjoterapia

• trening zastępowania agresji

• praca z rodzicami

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- komunikacja poprzez e-mail oraz MS Teams

- praca zespołowa - google forms oraz różne komunikatory : Whatsapp, messenger.

wykorzystanie google forms do sprawdzenia wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zmiany modelu dziecka i dzieciństwa, idei i stylów wychowania, praktyk wychowawczych. Różne narracje dzieciństwa. Perspektywa dzieci jako grupy społecznej o problemowym nierównościowym osadzeniu w strukturze społecznej. Odejście od perspektywy „wspólnego mianownika” oraz badania dzieci w ujęciu en block w kierunku rozpatrywania dzieci jako grupy rozproszonej i zróżnicowanej. Dobrostan dziecka.

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

- aktywność i zaangażowanie studentów w czasie rzeczywistym na zajęciach

- egzamin pisemny w formie testu

- prezentacje multimedialne

- praca zespołowa na zajęciachNAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30h

Lektura tekstów na ćwiczeniach - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

60 h - 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zmiany modelu dziecka i dzieciństwa, idei i stylów wychowania, praktyk wychowawczych. Różne narracje dzieciństwa. Perspektywa dzieci jako grupy społecznej o problemowym nierównościowym osadzeniu w strukturze społecznej. Odejście od perspektywy „wspólnego mianownika” oraz badania dzieci w ujęciu en block w kierunku rozpatrywania dzieci jako grupy rozproszonej i zróżnicowanej. Dobrostan dziecka.

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30h

Lektura tekstów na ćwiczeniach - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

60 h - 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zróżnicowanie współczesnych dyskursów poświęconych kategorii dzieciństwa. Współczesne badania nad dzieckiem i dzieciństwem (nurty, konwencje, tematy). Wychowanie w ujęciu krytycznym; podmioty wychowania; konteksty wychowania; ideologie wychowania. Dzieciństwo jako świat społeczny. Kultura dziecięca, podkultura uczniowska. Dyskurs o jakości życia dziecka. Dziecięca bieda, jej wymiar ekonomiczny i pozaekonomiczny. Zagrożenia rozwoju dziecka i profilaktyka zagrożeń. Wczesna socjalizacja dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowaczych. Ewolucja praw dzieci. Organizacja i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci. Multimedia w przestrzeni dzieciństwa - zagrożenia i nadzieje.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej z wybranego tematycznie artykułu

- ocena prac wykonanych podczas zajęć

- egzamin pisemny

Pełny opis:

W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Przedmiot "Dziecko i dzieciństwo" niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 h

Lektura tekstów/artykułów na ćwiczeniach - 15 h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

65 h - 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Anna Górka-Strzałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zróżnicowanie współczesnych dyskursów poświęconych kategorii dzieciństwa. Współczesne badania nad dzieckiem i dzieciństwem (nurty, konwencje, tematy). Wychowanie w ujęciu krytycznym; podmioty wychowania; konteksty wychowania; ideologie wychowania. Dzieciństwo jako świat społeczny. Kultura dziecięca, podkultura uczniowska. Dyskurs o jakości życia dziecka. Dziecięca bieda, jej wymiar ekonomiczny i pozaekonomiczny. Zagrożenia rozwoju dziecka i profilaktyka zagrożeń. Wczesna socjalizacja dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowaczych. Ewolucja praw dzieci. Organizacja i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci. Multimedia w przestrzeni dzieciństwa - zagrożenia i nadzieje.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej z wybranego tematycznie artykułu

- ocena prac wykonanych podczas zajęć

- egzamin pisemny

Pełny opis:

W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Przedmiot "Dziecko i dzieciństwo" niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Literatura:

1. Smolińska-Theiss B., ( 2014) Korczakowskie narracje pedagogiczne, Impuls.

2. Smolińska-Theiss B., (2014) Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Wyd. APS

3. Smolińska-Theiss B., (1993) Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

4. Smolińska-Theiss B., (2013) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie. Warszawa

5. Smolińska-Theiss B., Theiss W., (2003) Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem (w:)W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J.W ilk, Lublin Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

6. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

7. Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

8. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak

9. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GW

10. Korczak J., (2017) Momenty wychowawcze. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

11.Korczak J., (2017) Prawo dziecka do szacunku. Wyd. Rzecznik Praw Dziecka

12. Korczak J., (2004), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.

13. Jarosz E., (2018), Dziecięce obywatelstwo-między prawami dziecka a rzeczywistością. (w:) Pedagogika Społeczna rok XVII, nr 4(70)

14. Jarosz E., (2014) Społeczna podmiotowość dziecka - rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 23, 11-24.

15. Danilewicz W., Theiss W., (2014) Pedagogika Społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak

16. Theiss W., (1996), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w warunkach społeczno-politycznych. Warszawa, Wyd. Żak

17.Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut

18. Bałachowicz J., (2012) Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS

19. Śliwerski B., (2007) Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP

20. Kron W.F. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot , GWP

21. Krauze-Sikorska H., Klichowski M., (2020) Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki. Poznań, Wyd. UAM

22. Łopatkowa M., (1988) Elementarz wychowania małego dziecka. Warszawa, Wyd. LSW

23. Elliot J., Place M., (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 h

Lektura tekstów/artykułów na ćwiczeniach - 10 h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

45 h - 2 pkt. ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)