Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko i dzieciństwo PW-5F-DDZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Dziecko i dzieciństwo jako wartość a współczesność. Katarzyna Segiet​

2.Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. Barbara Smolińska-Theiss​

3.Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem. Ewa Jarosz​

4.Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej. Joanna Maria Garbula, Małgorzata Kowalik-Olubińska​

5. Kategoria dzieciństwa – od Ellen Key do współczesności. Maria Szczepska-Pustkowska​

6. Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie korczakowskiej. Małgorzata Turczyk, Justyna Kusztal​

7. Godność dziecka– odkrywana, zdobywana, niszczona. Barbara Smolińska-Theiss​

8. Perspektywa „dobra dziecka” w badaniach nad dzieciństwem. Iwona Samborska​

9. Ryba, która ma głos. Prawo dziecka do partycypacji. Maja Brzozowska.​

10. Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji. Maja Brzozowska-Brywczyńska​

11. „Uczestnictwo dzieci” – idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci. Ewa Jarosz​

12. Badania realizowane z dziećmi „niedopasowanymi”. Manfred Liebel

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

Zna i rozumie koncepcje dziecka i dzieciństwa (Childchood Studies) i ich uwarunkowania kulturowe i społeczne; interdyscyplinarne zagadnienia dobrostanu dziecka; perspektywy metodologiczne badań nad dzieckiem i dzieciństwem, a także wymagania etyczne badań z udziałem dzieci.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu Childchood Studies, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nimi dyscyplin naukowych, w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Kompetencje społeczne

Student/-ka są gotowi do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu Childchood Studies oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność i zaangażowanie studentów w czasie rzeczywistym na zajęciach

- egzamin pisemny w formie testu

- prezentacje multimedialne (ustalone kryterium oceniania prezentacji)

- praca zespołowa na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Kategoria dzieciństwa. Od Ellen Key do współczesności. Dzieciństwo wynalezione czy odkryte?

3. Dziecko i dzieciństwo jako wartość a współczesność. Ukazanie dziecka i dzieciństwa jako wartości w kontekście współczesnych przemian. odpowiedzialność dorosłych za życie i rozwój młodego pokolenia.

4. Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej.

5. Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem.

6. Rozwój badań nad dzieciństwem - przełomy i przejścia. Czy potrzebne są studia nad rozwojem badań o dziecku i dzieciństwie.

7. Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie korczakowskiej.

8. Godność dziecka- odkrywana, zdobywana, niszczona. Janusza Korczaka wołanie o godność.

9. Perspektywa „dobra dziecka” w badaniach nad dzieciństwem.

10. Ryba, która ma głos. Prawo dziecka do partycypacji.Prawa dziecka: 3 P, partycypacja, sprawstwo, zaufanie, etyka troski.

11. Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji. Analiza dzieciństwa oraz roli dziecka w sieci społecznych relacji zagadnienie dziecięcej partycypacji.

12. „Uczestnictwo dzieci” – idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci.

13. Badania realizowane z dziećmi „niedopasowanymi”. Idea badań z dziećmi, różne modele badań nad dzieciństwem, które zakładają partycypację lub zaangażowanie dzieci.

14. Młodzi i media – raport

15. Badania skoncentrowane na dzieciach, badania z udziałem dzieci, dzieci jako badacze. Etyczne i metodologiczne aspekty badań prowadzonych w nurcie nowej socjologii dzieci i dzieciństwa

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach:

- metoda projektu (prezentacja multimedialna, plansze)

- metoda koncentrująca się na studencie (autoprezentacja)

- dyskusja (debata oksfordzka, dyskusja panelowa, drzewo decyzyjne)

- gry dydaktyczne, burza mózgów,

- metoda symulacji,

- metody aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Anna Górka-Strzałkowska 22/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Anna Górka-Strzałkowska 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1204
Anna Górka-Strzałkowska 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1204
Anna Górka-Strzałkowska 21/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3088/3089
Anna Górka-Strzałkowska 23/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)