Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-POL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Przedmioty wyrównujące wiedzę ze szkoły średniej
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Izabela Jania, Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Natalia Lipszyc, Anna Melon-Regulska, Ewelina Młynarczyk-Karabin, Małgorzata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne, a także na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas etiud retorycznych, udziału w dyskursach, przeczytanych wskazanych fragmentów literatury przedmiotu i ich interpretacji .

KOMPETENCJE

Ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

• Ustawa o Języku Polskim (1999/2000)- analiza i komentarz –ochrona języka polskiego

• Apel KRASP-u przeciwko językowi nienawiści.

• Kompetencje Rady Języka Polskiego

• Kompetencja językowa i komunikacyjna. SŁOWO instrumentem pedagogicznego oddziaływania. Norma językowa, błąd językowy.

• Kryteria poprawności językowej. Rodzaje błędów językowych. Poradnictwo językowe, wzory językowej poprawności. Język mediów

• Rodzaje środków językowych, rodzaje form i gatunków wypowiedzi ustnych i pisemnych.

• Język w przestrzeni publicznej, analizy językowe wybranych wypowiedzi z publicznej przestrzeni

• Wychowanie emocjonalne i sztuka słowa

• Kształcenie i doskonaleni form wypowiedzi, takich jak: sztuka monologu, dialogu, debaty, negocjacji, mediacji

• Kształcenie i doskonalenie różnorodnych, użytkowych form wypowiedzi pisemnych: np. esej, felieton, rozprawka, fragmenty różnorodnych narracji i t.p.

• Etykieta językowa

• Etiudy retoryczne – sztuka wystąpień publicznych

• Debaty Oksfordzkie, istota i rodzaje wykładu, wypowiedzi okolicznościowych, rozmowy, sztuka erystyki - czyli prowadzenia sporów.

• Perswazja i manipulacja językowa, środki perswazji, istota perswazji pedagogicznej.

• SŁOWO instrumentem pedagogicznego oddziaływania, retoryka pedagogiczna i jej rola w dydaktyce i wychowaniu.

• Kongresy Kultury Języka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, debaty o języku nienawiści.

• Język mediów i cyberprzestrzeni, jego rola w dydaktyce i wychowaniu.

• Zabawy słowem. Kształtowanie wrażliwości dziecka na słowo na różnych etapach jego rozwoju. Kształtowanie wrażliwości na słowo przyszłych pedagogów wszystkich specjalności.

• Terapia słowem i jej twórcze koncepty w pracy pedagoga.

• Stan współczesnej polszczyzny-diagnoza i prognoza. Analizy językowe różnych tekstów współczesnej kultury, języka mediów i nowych mediów.

• SłOWO w literaturze dziecięcej -antologie poetyckie

• Retoryka dziecięca

• Odpowiednie dać rzeczy słowo - kultura języka w pracy pedagoga – synteza materiału

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Markowski, A. (2018). Kultura języka. Warszawa.

Schopenhauer, A. (2016). Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Warszawa.

Lewandowska-Tarasiuk, E. (2005). W teatrze prezentacji O sztuce perswazji. Warszawa.

Cialdini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk.

Akty prawne- Ustawa o języku polskim

Apel KRASP-u

Literatura uzupełniająca (dodatkowa):

Bralczyk, J. (2017). 1000 słów. Warszawa.

Bralczyk, J. (2016). Markowski A., Miodek J. Trzy po 33. Warszawa.

Koźmińska, I., Olszewska,E. (2010). Wychowanie przez czytanie. Warszawa.

Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa.

Ożóg, K. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.

ROZSZERZONY ZAKRES LITERATURY ZNAJDUJE SIĘ W INFORMACJACH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)