Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje), niepełnosprawność a zdrowie, Niepełnosprawność z perspektywy rozwojowej.

- Wyzwania rozwojowe, środowisko rozwoju – struktura i konsekwencje, czynniki zakłócające proces rozwoju, zaburzenia i opóźnienia rozwojowe, konsekwencje niepunktualności wydarzeń życiowych, mechanizm adaptacji i trudności przystosowawcze, koncepcje jakości życia i dobrostanu.

- Współczesne ujęcia definicyjne i klasyfikacje niepełnosprawności i rehabilitacji. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Psychologiczne konsekwencje różnych rodzajów niepełnosprawności oraz choroby przewlekłej. Problemy życiowe i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz z chorobą przewlekłą. Psychologiczne mechanizmy postrzegania własnej niepełnosprawności i choroby. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji. Psychospołeczna adaptacja do życia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą – zmiany rozwojowe, istota i uwarunkowania satysfakcjonującej jakości życia.

- Podstawowe założenia diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i adolescentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomaganie rozwoju i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi – cele, formy, skutki.

- Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - proces uczenia się a specjalne potrzeby edukacyjne; motywacja do uczenia się i osiągnięć (uwarunkowania i konsekwencje); przyczyny i następstwa sukcesów

i niepowodzeń szkolnych; koncepcja zrównoważonego rozwoju; proces nauczania a specjalne potrzeby edukacyjne; sposoby identyfikacji uzdolnień ucznia; pomoc psychologiczna dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparcie osób z nim pracujących.

- Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; psychologiczne wymiary interakcji wychowawczej oraz strategii oddziaływań wychowawczych; kompetencje emocjonalno-społeczne: rozwój, zakłócenia, diagnoza, warunki i możliwości kształtowania. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych. Postawy i style wychowawcze w rodzinach dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej. Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w rozwijaniu potencjału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.

- Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Udział w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością – znaczenie samostanowienia, autonomii i partnerstwa w procesie oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i z chorobą przewlekłą. Wspomaganie rozwoju twórczości i zainteresowań. Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą. Doradztwo zawodowe a zjawisko tranzycji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie terminologię stosowaną w obszarze psychologii rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz psychologii rehabilitacji.

Zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży: środowisko rozwoju – strukturę i konsekwencje, czynniki zakłócające proces rozwoju, konsekwencje niepunktualności wydarzeń życiowych, mechanizm adaptacji i trudności przystosowawczych, zaburzenia i opóźnienia rozwojowe, wyzwania rozwojowe, koncepcje jakości życia i dobrostanu.

Zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania kształcenia dzieci i młodzieży: proces uczenia się w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, uwarunkowania i konsekwencje motywacji do uczenia się i osiągnięć, powodzenia i niepowodzenia szkolne – przyczyny i skutki; koncepcję zrównoważonego rozwoju; sytuację szkolną ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; psychologiczne mechanizmy przebiegu i oceny efektów procesu uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; sposoby identyfikacji uzdolnień ucznia; zagadnienie pomocy psychologicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; sposoby wspomagania osób pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna i rozumie założenia diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i adolescentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cele i formy wspomagania ich rozwoju oraz pomocy psychologicznej.

Zna podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki: proces wychowawczy w kontekście wyzwań rozwojowych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychologiczne wymiary interakcji wychowawczej oraz strategii oddziaływań wychowawczych, wychowanie do wartości i odpowiedzialności, kształtowanie postaw prospołecznych, kompetencje emocjonalno-społeczne (rozwój, zakłócenia, diagnoza, warunki i możliwości kształtowania), źródła niedostosowania społecznego i diagnozę jego ryzyka, psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych, trudności wychowawcze i adaptacyjne wynikające ze zmiany środowiska życia, założenia profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, postawy i style wychowawcze.

Zna podstawy psychologii rehabilitacji: zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji, niepełnosprawności w kontekście zdrowia, niepełnosprawności z perspektywy rozwojowej, potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, psychologicznych konsekwencji niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej oraz choroby przewlekłej, problemów życiowych i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz z chorobami przewlekłymi; istotę i psychospołeczne konsekwencje widocznej i niewidocznej niepełnosprawności lub choroby przewlekłej; psychologiczne mechanizmy postrzegania własnej niepełnosprawności i choroby przewlekłej; zagadnienie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w kontekście obrazu siebie i społecznego postrzegania dzieci i młodzieży; procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji; psychospołeczną adaptację do życia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą – zmiany rozwojowe, istotę i uwarunkowania satysfakcjonującej jakości życia; pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej; zewnętrzne i wewnętrzne zasoby w rozwijaniu potencjału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą; tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą; znaczenie udziału w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością – pojęcie samotroski i partnerstwa w procesie oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych; formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi; zasady wspomagania rozwoju twórczości i zainteresowań.

Umiejętności

Potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska, zależności, związki i problemy zachodzące w obszarze procesu nauczania-uczenia się dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do wiedzy psychologicznej.

Potrafi w sposób pogłębiony omówić psychologiczny kontekst procesu wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Potrafi opisać przebieg procesu psychospołecznej adaptacji do życia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą w kontekście uzyskania satysfakcjonującej jakości życia, odwołując się do wybranych koncepcji psychologicznych.

Potrafi identyfikować zasoby zewnętrzne i wewnętrzne kluczowe w rozwijaniu potencjału dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością lub chorobą przewlekłą.

Kompetencje społeczne

Korzysta z wiedzy z zakresu psychologii rehabilitacji i niepełnosprawności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii psychologów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i prezentuje właściwą postawę wobec tych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin pisemny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Aktywność studenta (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

3. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

9. Psychologiczne aspekty rozwoju uczniów z zaniedbanych środowisk

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

12. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

13. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

14. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz reprezentującego odmienną kulturę

15. Kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

Basińska, M.B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–222.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press

Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, 5, 67-105.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD-zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: PZWL.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, t.8.

Święcicka, M., Zalewska, M. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.3.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Sumaryczna liczba godzin 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do utworzonej grupy wykładowej na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41addf4a7caa4036801ddec610da7f97%40thread.tacv2/conversations?groupId=7037ce1c-fe55-4eb0-b5b4-60b6b0e8ae6b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 1 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a824ffbbf614a4683b8d8a6e964457303%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b7f89c5-a8e6-4618-8b67-35a9576d71d7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 2 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8dc04c2eef244b60b4ea31abffb369c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=fcf74bad-b728-422f-a460-0c4adfeaf7f2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 3 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef87fe9c9f244c499f8334a9c89276ed%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3701271-edc8-4d28-bcbb-c6183e9bd1e3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 4 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a395577d005bb4cc88572cc789932092f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ab976c2-8e36-4baa-91a3-536825122d0e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 5 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af27934f53777417fa50d0d9e6df3cf40%40thread.tacv2/conversations?groupId=c31d0710-d0a5-47d1-aae9-745fa1fc9643&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 6 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abcf179fbfdfe4b14a1c4d4aad3b990c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e87fc7d-cca4-489f-9353-3c0a8bf69ec2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 7 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac111d12aa9374edd98e5a265464b08ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=50b51c6d-80ad-4d59-bea1-6fefeb1347e7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 8 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab528345b5e5d4928b777282b6cee8f39%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c09d9ac-76df-4169-9bf9-294dd151b17b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 9 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc1f6d68da234d8eb37572bfd99ed3d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9910d755-4448-4e3d-9376-5030ba24f028&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin pisemny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Aktywność studenta (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

3. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

9. Psychologiczne aspekty rozwoju uczniów z zaniedbanych środowisk

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

12. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

13. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

14. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz reprezentującego odmienną kulturę

15. Kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

Basińska, M.B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–222.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press

Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, 5, 67-105.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD-zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: PZWL.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, t.8.

Święcicka, M., Zalewska, M. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.3.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 36

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu 24

Sumaryczna liczba godzin 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do utworzonej grupy wykładowej na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae638107045e47d8b25bedba31cdaebf%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3d56951-af12-49ee-8d15-87e94925ba93&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 1 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab4b17bf68dee4aa185c1b4ff3526ca52%40thread.tacv2/conversations?groupId=6107cebc-0311-4447-9b8a-eb64b4f79628&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 2 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad987dba8adbf4270b8fe9e64a35505e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=9fa4d338-01c6-44c8-ab26-cb7ee21447b4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do utworzonej grupy ćwiczeniowej 3 na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a798e1180aea945fe922015f7b6db1575%40thread.tacv2/conversations?groupId=08843244-2dcd-4f15-85d9-e0ed617ba86d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin pisemny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Aktywność studenta (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

3. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

9. Psychologiczne aspekty rozwoju uczniów z zaniedbanych środowisk

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

12. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

13. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

14. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz reprezentującego odmienną kulturę

15. Kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

Basińska, M.B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–222.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press

Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, 5, 67-105.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD-zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: PZWL.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, t.8.

Święcicka, M., Zalewska, M. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.3.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Sumaryczna liczba godzin 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu:

wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCnUqj4rylHE9Hzk8M-stiMVJErFpASqnKD6jYdxvCP81%40thread.tacv2/conversations?groupId=57d601ca-9118-4270-9994-c6ec1c5e091e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin pisemny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Aktywność studenta (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

3. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

9. Psychologiczne aspekty rozwoju uczniów z zaniedbanych środowisk

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

12. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

13. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

14. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz reprezentującego odmienną kulturę

15. Kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

Basińska, M.B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–222.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press

Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, 5, 67-105.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD-zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: PZWL.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, t.8.

Święcicka, M., Zalewska, M. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.3.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 36

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu 24

Link do zespołu:

grupa 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab4b17bf68dee4aa185c1b4ff3526ca52%40thread.tacv2/conversations?groupId=6107cebc-0311-4447-9b8a-eb64b4f79628&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad987dba8adbf4270b8fe9e64a35505e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=9fa4d338-01c6-44c8-ab26-cb7ee21447b4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a798e1180aea945fe922015f7b6db1575%40thread.tacv2/conversations?groupId=08843244-2dcd-4f15-85d9-e0ed617ba86d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sumaryczna liczba godzin 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk, Milena Miałkowska-Kozaryna, Ewelina Młynarczyk-Karabin, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin pisemny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Aktywność studenta (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

3. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

9. Psychologiczne aspekty rozwoju uczniów z zaniedbanych środowisk

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

12. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

13. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

14. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz reprezentującego odmienną kulturę

15. Kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Sumaryczna liczba godzin 80

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Egzamin ustny (wykłady)

Kolokwium (ćwiczenia)

Frekwencja (ćwiczenia)

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Pojęcie „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

2. Wyzwania rozwojowe.

3. Zadania rozwojowe kolejnych etapów

4. Rozpoznawanie problemów rozwojowych

5. Niepełnosprawność i rehabilitacja (pojęcie i klasyfikacje)

6. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

7. Niepełnosprawność i choroba przewlekła a obraz siebie i postrzeganie społeczne dzieci i młodzieży.

8. Procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i automarginalizacji.

9. Diagnoza i wspomaganie

10. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Proces wychowawczy a wyzwania rozwojowe dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Psychologiczne konsekwencje zaniedbań środowiskowych.

13. Pozytywne aspekty rozwojowe w kontekście niepełnosprawności i choroby przewlekłej.

14. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

ĆWICZENIA:

1. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, matematyki)

2. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego

3. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niewidomego lub słabowidzącego

4. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

5. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

6. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem i zaniedbanych środowisk

7. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z ADHD

8. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

9. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z chorobą przewlekłą (otyłość, choroby genetyczne, cukrzyca, epilepsja, mukowiscydoza, astma oskrzelowa) oraz niepełnosprawnością sprzężoną

10. Psychologiczne aspekty rozwoju ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz uczniów w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jerzak, M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

Basińska, M.B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–222.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Vizja Press

Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, 5, 67-105.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD-zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa: PZWL.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, t.8.

Święcicka, M., Zalewska, M. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.3.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 36

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu 24

Sumaryczna liczba godzin 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)