Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia uczniów z zachowaniami ryzykownymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MUR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia uczniów z zachowaniami ryzykownymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 7 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 7 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie przygotowanej przez studentów prezentacji multimedialnej w PowerPoint na jeden dowolnie wybrany temat, przedstawienie tematu podczas zajęć, obecności i aktywności na zajęciach

Pełny opis:

1. Analiza pojęć: zachowania ryzykowne, zachowania antyspołeczne, zachowania problemowe, ryzykowne. czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne. Konteksty zachowań ryzykownych. Funkcje zachowań ryzykownych wg. Z.Gasia.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem. Wskazania do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Specyfika planowania pracy wychowawczej z uczniem nieprzystosowanym społecznie i zagrożonym nieprzystosowaniem, cele pracy wychowawczej.

4. Wybrane metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem (psychoterapia, socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych).

5. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem.

6. Picie alkoholu, palenie papierosów.

7. Zachowania agresywne i autoagresywne. Pojęcie agresji i agresywności. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

8. Używanie narkotyków, zażywanie leków psychotropowych. Uzależnienie od dopalaczy.

9. Przemoc w szkole i przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc. Konflikty w klasie i w szkole.

10. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe, Nadmierne korzystanie z Internetu (np. scrollowanie tik-tok, youtube), netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu).

Literatura:

Dobijański M., Metody pracy z uczniem nieprzystosowanym społecznie. Podmiotowość i dialog w relacji resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

Majerek B., Domagała-Kręcioch A., Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Diagnoza i rekomendacje. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2021

Jankowiak B., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

Chęć M., Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

Pawełek K., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

Jędrzejko M., Szwedzik A. (red.), Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. Tom I. Milanówek-Warszawa, 2019

Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

Bębas S., Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: UJ, 2005

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Kraków: UJ, 2012

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa, Difin, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie specyfikę pracy w grupie zróżnicowanej z udziałem dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie i zagrożonej nieprzystosowaniem

Zna wybrane metody pracy z uczniami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem

Zna i rozumie potrzebę indywidualizacji nauczania dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie i zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym.

Umiejętności

Potrafi zaprojektować zajęcia z uczniem nieprzystosowanym społecznie lub zagrożonym nieprzystosowaniem

Dobierać i dokonać adaptacji środków dydaktycznych do potrzeb ucznia; opracowywać materiały dydaktyczne zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania zajęć; dostosować treści i formy pracy do potrzeb uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym

Motywować uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonym nieprzystosowaniem, rozwijać ich ciekawość, aktywność i samodzielność, wspierać motywację do uczenia się.

Potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać treści i metody do potrzeb ucznia nieprzystosowanego społecznie lub zagrożonego nieprzystosowaniem

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na problemy uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem

Jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w edukacji włączającej.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność podczas zajęć

- obecność studenta/studentki podczas ćwiczeń

- ocena przyswojonej wiedzy przekazywanej w trakcie zajęć oraz przyswojonej samodzielnie w wyniku analizy zalecanej literatury

- ocena przygotowanego i zaprezentowanego przez studenta/studentkę tematu podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Filip Chrypankowski, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- aktywność i obecność na zajęciach.

- kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Pojęcia: zachowania ryzykowne, konteksty zachowań ryzykownych, funkcje zachowań ryzykownych wg. Z.Gaś, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne;

1. Picie alkoholu, palenie papierosów

2. Wczesne stosunki seksualne;

3. Używanie marihuany i narkotyków;

4. Zażywanie leków psychotropowych;

5. Cyberprzemoc, patostreaming;

6. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe;

7. Hazard;

8. Niekonwencjonalne sposoby odżywiania;

9. Nadmierne korzystanie z interentu (np. scrollowanie tiktoka, youtuba, pornografia, omegle itp.).

Literatura:

1. Jankowiak B. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

2. Chęć M. Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

3. Pawełek K. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

4. Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

5. Jędrzejko M., Kozłowski T. Patostreaming - wyzwanie profilaktyczne, 2019

6. Pospiszyl I. Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

7. Pospiszyl I. Patologie społeczne, PWN, Warszawa, 2008

8. Bębas S. Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 30

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moleda
Prowadzący grup: Agnieszka Tracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- aktywność i obecność na zajęciach.

- kolokwium zaliczeniowe

- udział w zajęciach hospitacyjnych

Pełny opis:

Pojęcia: zachowania ryzykowne, konteksty zachowań ryzykownych, funkcje zachowań ryzykownych, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne;

1. Picie alkoholu, palenie papierosów

2. Wczesne stosunki seksualne;

3. Używanie marihuany i narkotyków;

4. Zażywanie leków psychotropowych;

5. Cyberprzemoc, patostreaming;

6. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe;

7. Hazard;

8. Niekonwencjonalne sposoby odżywiania;

9. Nadmierne korzystanie z interentu (np. scrollowanie tiktoka, youtuba, pornografia, itp.).

Literatura:

1. Jankowiak B. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

2. Chęć M. Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

3. Pawełek K. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

4. Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

5. Jędrzejko M., Kozłowski T. Patostreaming - wyzwanie profilaktyczne, 2019

6. Pospiszyl I. Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

7. Pospiszyl I. Patologie społeczne, PWN, Warszawa, 2008

8. Bębas S. Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 5

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 5

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Danuta Augustyniak, Filip Chrypankowski, Hubert Iwanicki, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie przygotowanej przez studentów prezentacji multimedialnej w PowerPoint na jeden dowolnie wybrany temat, przedstawienie tematu podczas zajęć, obecności i aktywności na zajęciach

Pełny opis:

1. Analiza pojęć: zachowania ryzykowne, zachowania antyspołeczne, zachowania problemowe, ryzykowne. czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne. Konteksty zachowań ryzykownych. Funkcje zachowań ryzykownych wg. Z.Gasia.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem. Wskazania do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Specyfika planowania pracy wychowawczej z uczniem nieprzystosowanym społecznie i zagrożonym nieprzystosowaniem, cele pracy wychowawczej.

4. Wybrane metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem (psychoterapia, socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych).

5. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem.

6. Picie alkoholu, palenie papierosów.

7. Zachowania agresywne i autoagresywne. Pojęcie agresji i agresywności. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

8. Używanie narkotyków, zażywanie leków psychotropowych. Uzależnienie od dopalaczy.

9. Przemoc w szkole i przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc. Konflikty w klasie i w szkole.

10. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe, Nadmierne korzystanie z Internetu (np. scrollowanie tik-tok, youtube), netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu).

Literatura:

Dobijański M., Metody pracy z uczniem nieprzystosowanym społecznie. Podmiotowość i dialog w relacji resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

Majerek B., Domagała-Kręcioch A., Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Diagnoza i rekomendacje. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2021

Jankowiak B., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

Chęć M., Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

Pawełek K., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

Jędrzejko M., Szwedzik A. (red.), Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. Tom I. Milanówek-Warszawa, 2019

Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

Bębas S., Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: UJ, 2005

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Kraków: UJ, 2012

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa, Difin, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia:

dyskusja, praca w grupie, prezentacje, pogadanka, pokaz, praca z książką, film, metoda przypadków, metoda sytuacyjna

Nakład pracy studenta/studentki:

liczba godzin kontaktowych 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie prezentacji 5

zapoznanie się literaturą 5

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Urszula Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie przygotowanej przez studentów prezentacji multimedialnej w PowerPoint na jeden dowolnie wybrany temat, przedstawienie tematu podczas zajęć, obecności i aktywności na zajęciach

Pełny opis:

1. Analiza pojęć: zachowania ryzykowne, zachowania antyspołeczne, zachowania problemowe, ryzykowne. czynniki chroniące, czynniki ryzyka, zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne. Konteksty zachowań ryzykownych. Funkcje zachowań ryzykownych wg. Z.Gasia.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem. Wskazania do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Specyfika planowania pracy wychowawczej z uczniem nieprzystosowanym społecznie i zagrożonym nieprzystosowaniem, cele pracy wychowawczej.

4. Wybrane metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem (psychoterapia, socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych).

5. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem.

6. Picie alkoholu, palenie papierosów.

7. Zachowania agresywne i autoagresywne. Pojęcie agresji i agresywności. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Skutki zjawiska. Profilaktyka i przeciwdziałanie.

8. Używanie narkotyków, zażywanie leków psychotropowych. Uzależnienie od dopalaczy.

9. Przemoc w szkole i przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc. Konflikty w klasie i w szkole.

10. Nadmierne używanie telefonu, nadmierne granie w gry komputerowe, Nadmierne korzystanie z Internetu (np. scrollowanie tik-tok, youtube), netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu).

Literatura:

Dobijański M., Metody pracy z uczniem nieprzystosowanym społecznie. Podmiotowość i dialog w relacji resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

Majerek B., Domagała-Kręcioch A., Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Diagnoza i rekomendacje. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2021

Jankowiak B., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017

Chęć M., Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży: uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej, Difin SA, Warszawa, 2020

Pawełek K., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji, UAM, Poznań, 2016

Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, UW, Warszawa, 2014

Jędrzejko M., Szwedzik A. (red.), Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. Tom I. Milanówek-Warszawa, 2019

Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar, Warszawa, 2021

Bębas S., Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: UJ, 2005

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Kraków: UJ, 2012

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa, Difin, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia:

dyskusja, praca w grupie, prezentacje, pogadanka, pokaz, praca z książką, film, metoda przypadków, metoda sytuacyjna

Nakład pracy studenta/studentki:

liczba godzin kontaktowych 15

przygotowanie się do zajęć 5

przygotowanie prezentacji 5

zapoznanie się literaturą 5

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)