Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-ANS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andragogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, działy, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Rys historyczny - ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Rola zawodowa andragoga specjalnego. Osobowość i kompetencje andragoga specjalnego.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób

z niepełnosprawnością.

- Osobowe i środowiskowe uwarunkowania pomyślnego starzenia się osób z długotrwałą niepełnosprawnością.

- Kryzysy dorosłości – odchodzenie bliskich osób, samotność, samobójstwa itp. Wspólne

i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Potrzeby psychoseksualne osób z niepełnosprawnością – formy realizacji, indywidualne

i społeczne uwarunkowania problemu. Potrzeby zdrowotne osób z niepełnosprawnością oraz osobowe i strukturalne uwarunkowania ich realizacji.

- Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa w życiu dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna jako jeden z obszarów zainteresowań andragogiki specjalnej. Tworzenie warunków umożliwiających całożyciowe uczenie się osób niepełnosprawnych (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Koncepcja vulnerability oraz jej praktyczne implikacje w zakresie systemu edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością.

- Przemoc wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością (w tym starszych). Przemoc w kontekście formalnych i nieformalnych relacji opiekuńczych. Osoby z niepełnosprawnością jako sprawcy przestępstw. Zachowania dewiacyjne i pseudodewiacyjne w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk. Aparatura pojęciowa, obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starzejących się i starych

z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie miejsce andragogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania interdyscyplinarne.

Zna przemiany związane z rozwojem wiedzy o dorosłych osobach z niepełnosprawnością.

Zna i rozumie szczególne problemy dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w tym specyfikę starzenia się na tle specjalnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością, osobowe i środowiskowe uwarunkowania pomyślnego starzenia się osób

z długotrwałą niepełnosprawnością, problematykę przemocy wobec osób dorosłych z niepełnosprawnościami w szczególności

w kontekście formalnych i nieformalnych relacji opiekuńczych, zachowania dewiacyjne i pseudodewiacyjne w kontekście niepełnosprawności intelektualnej; problem marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Potrafi scharakteryzować instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starzejących się i starych z niepełnosprawnościami

w Polsce i w innych państwach; system opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami; zna koncepcję vulnerability oraz jej praktyczne implikacje w zakresie systemu edukacji, rehabilitacji

i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać i interpretować złożone problemy społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością, ukazując ich powiązania

z różnymi obszarami andragogiki specjalnej.

Potrafi analizować procesy i zjawiska dotyczące funkcjonowania osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością, wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu andragogiki specjalnej.

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz wdrażania działań innowacyjnych w pracy z dorosłymi i starszymi osobami z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do okazywania wrażliwości na problemy z obszaru andragogiki specjalnej oraz prezentowania właściwej postawy wobec dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością.

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji): zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie.Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji): :. zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie.Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia andragogiki specjalnej w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2016). Dogoterapia. Terapia z udziałem psa. Podstawy kynopedagogiki. Warszawa: WN PWN.

Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

Sipowicz, K., Najbert, E., Podlecka, P., Pietras, T. (2022). Hipoterapia. Historia, koncepcje, przegląd badań. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Steuden, S. (2020). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego swym zakresem tematykę wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia andragogiki specjalnej w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2016). Dogoterapia. Terapia z udziałem psa. Podstawy kynopedagogiki. Warszawa: WN PWN.

Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

Sipowicz, K., Najbert, E., Podlecka, P., Pietras, T. (2022). Hipoterapia. Historia, koncepcje, przegląd badań. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Steuden, S. (2020). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego swym zakresem tematykę wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - pisemne kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia andragogiki specjalnej w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2016). Dogoterapia. Terapia z udziałem psa. Podstawy kynopedagogiki. Warszawa: WN PWN.

Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

Sipowicz, K., Najbert, E., Podlecka, P., Pietras, T. (2022). Hipoterapia. Historia, koncepcje, przegląd badań. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Steuden, S. (2020). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

............................................................................................

ZAJĘCIA REALIZOWANE ZDALNIE:

Link do zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahoSBH-B5-drmRplZGfCSmhMN5yGQfiThS3PI-OnhfWk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e53af291-cadc-48df-8ff8-fc7e7802f914&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

kod zespołu: zukq0yp

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - pisemne kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia andragogiki specjalnej w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

- Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, cele, zasady problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Ewolucja poglądów na istotę pedagogiki dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Dorosłość oraz starzenie się osób niepełnosprawnych w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Edukacja ustawiczna i zatrudnienie jako obszary zainteresowań andragogiki specjalnej. (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

- Marginalizacja i wykluczenie społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

- Geragogika specjalna w systemie nauk - obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych państwach; system zatrudnienia, opieki i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Aksamit D.: Kobiety-matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2016). Dogoterapia. Terapia z udziałem psa. Podstawy kynopedagogiki. Warszawa: WN PWN.

Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

Sipowicz, K., Najbert, E., Podlecka, P., Pietras, T. (2022). Hipoterapia. Historia, koncepcje, przegląd badań. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Steuden, S. (2020). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 12 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/zaliczenia końcowego - godzin. 38

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

....................................................................................

ZAJĘCIA REALIZOWANE ZDALNIE

Link do zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSRLGdzHTd0Ph42nIJdBnkFWG5gEZRwygbI3SdMpiY6A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9328c0b-fb73-4c21-9560-c953d48cdb69&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

kod zespołu: z9f4nk7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)