Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzem, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Podstawy prawne edukacji uczniów z autyzmem. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.

- Cele i zadania edukacji uczniów z autyzmem na I, II i III etapie edukacyjnym. Dokumentacja ucznia z autyzmem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

- Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem (charakterystyka ucznia z autyzmem). Konsekwencje zaburzeń ze spektrum autyzmu dla procesu uczenia się Zasady pracy z uczniem z autyzmem w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych, sensorycznych.

- Planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

- Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem - wybrane metody, formy i środki pracy z uczniem.

- Trening czystości, rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

- Plany aktywności dla uczniów z autyzmem. Trening umiejętności prospołecznych u uczniów z autyzmem.

- Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem (TUS).

- Zachowania problemowe u uczniów z autyzmem – programowanie pracy z uczniem (wzmocnienia, gospodarka żetonowa, system punktowy, modelowanie).

- Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja sensoryczna - scenariusze zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych.

- Sytuacja edukacyjna ucznia z autyzmem w szkole przysposabiającej do pracy.

- Kompetencje nauczyciela - terapeuty w pracy z uczniem z autyzmem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem

Zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem

Zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem

Zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym

Umiejętności

Potrafi wymienić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem

Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia.

Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych przez uczniów z autyzmem

Potrafi opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia autyzmem

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie kształcenia i wychowania ucznia z autyzmem

Jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w zakresie planowania i realizacji kształcenia i wychowania ucznia z autyzmem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska, Karol Posiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza: egzamin końcowy pisemny z treści wykładowych i ćwiczeniowych.

Umiejętności: ocena prac cząstkowych przygotowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie prac ćwiczeniowych oraz udział w dyskursie w trakcie wykładów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

• Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

• Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera – charakterystyka procesów uczenia się, koncepcje dotyczące funkcjonowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (deficyty Teorii Umysłu, Funkcji wykonawczych, słaba centralna koherencja, profil zdolności intelektualnych).

• Autyzm i zespół Aspergera a zaburzenia współwystępujące. Charakterystyka funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

• Czynniki determinujące edukację uczniów z autyzmem. Niepowodzenia edukacyjne.

• Zasady pracy z uczniem z autyzmem w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych, sensorycznych. Konsekwencje zaburzeń ze spektrum autyzmu dla procesu uczenia się. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

• Metody i formy pracy usprawniające zaburzone funkcje społeczno - emocjonalne, poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja sensoryczna.

• Uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej.

ĆWICZENIA:

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

• Cele i zadania edukacji uczniów z autyzmem na I, II etapie edukacyjnym.

• Dokumentacja ucznia z autyzmem w szkole podstawowej (diagnoza funkcjonalna, WOPFU, IPET).

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem.

• Strategie pracy z uczniem z autyzmem zwiększające efektywność edukacji.

• Środowisko szkolne a potrzeby ucznia z autyzmem.

• Planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

• Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem - wybrane metody, formy i środki pracy z uczniem.

• Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja sensoryczna - scenariusze zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych.

• Karty pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem.

• Kompetencje nauczyciela - terapeuty w pracy z uczniem z autyzmem.

• TIK w pracy z uczniem z autyzmem.

Literatura:

Literatura:

1. Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN, s.239.

3. Kaczmarek, B.B. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: AAC.

4. Bowen, Maggie (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne : poradnik. Warszawa : Fundacja SYNAPSIS.

5. Myers, Jennifer (2016). Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Gdańsk : Harmonia Universalis.

6. Wilde, K.(2016). Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego. Gdańsk : Harmonia Universalis.

7. Barbera, Mary Lynch (2017). Metoda zachowań werbalnych : jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa : Fundacja Scolaris.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą synchronicznie, zgodnie z planem zajęć w aplikacji MS Teams.

Link do zespołu:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a278617a31bf6460cb9f6affff61b5a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=514825af-79c4-4be8-910d-d37c6574ddf3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod do zespołu: mgkw364

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, wykłady) - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, referaty, scenariusze zajęć - 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Studiowanie literatury – 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza: egzamin końcowy pisemny z treści wykładowych i ćwiczeniowych.

Umiejętności: ocena prac cząstkowych przygotowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie prac ćwiczeniowych oraz udział w dyskursie w trakcie wykładów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

• Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

• Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera – charakterystyka procesów uczenia się, koncepcje dotyczące funkcjonowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (deficyty Teorii Umysłu, Funkcji wykonawczych, słaba centralna koherencja, profil zdolności intelektualnych).

• Autyzm i zespół Aspergera a zaburzenia współwystępujące. Charakterystyka funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

• Czynniki determinujące edukację uczniów z autyzmem. Niepowodzenia edukacyjne.

• Zasady pracy z uczniem z autyzmem w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych, sensorycznych. Konsekwencje zaburzeń ze spektrum autyzmu dla procesu uczenia się. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

• Metody i formy pracy usprawniające zaburzone funkcje społeczno - emocjonalne, poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja sensoryczna.

• Uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej.

ĆWICZENIA:

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

• Cele i zadania edukacji uczniów z autyzmem na I, II etapie edukacyjnym.

• Dokumentacja ucznia z autyzmem w szkole podstawowej (diagnoza funkcjonalna, WOPFU, IPET).

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem.

• Strategie pracy z uczniem z autyzmem zwiększające efektywność edukacji.

• Środowisko szkolne a potrzeby ucznia z autyzmem.

• Planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

• Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem - wybrane metody, formy i środki pracy z uczniem.

• Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja sensoryczna - scenariusze zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych.

• Karty pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem.

• Kompetencje nauczyciela - terapeuty w pracy z uczniem z autyzmem.

• TIK w pracy z uczniem z autyzmem.

Literatura:

Literatura:

1. Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN, s.239.

3. Kaczmarek, B.B. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: AAC.

4. Bowen, Maggie (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne : poradnik. Warszawa : Fundacja SYNAPSIS.

5. Myers, Jennifer (2016). Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Gdańsk : Harmonia Universalis.

6. Wilde, K.(2016). Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego. Gdańsk : Harmonia Universalis.

7. Barbera, Mary Lynch (2017). Metoda zachowań werbalnych : jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa : Fundacja Scolaris.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, metoda ćwiczeniowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, wykłady) - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, referaty, scenariusze zajęć - 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Studiowanie literatury – 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.