Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego - przedszkola, szkoły podstawowe (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2P-ERI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego - przedszkola, szkoły podstawowe (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Praktyki studenckie realizowane w wymiarze 40 godzin stanowią integralną część programu studiów.

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

- Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów.

- Poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych.

- Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

- Poznanie zakresu i form działań wpierających ucznia organizowanych w szkole (poznanie form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; modelu pracy zespołów wspierających rozwój uczniów w placówce; zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; poznanie sposobów diagnozowania uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

- Student, jako asystent nauczyciela obserwując zajęcia powinien:

• poznać organizację nauczania oraz przebieg procesu nauczania, wsparcia ucznia na poszczególnych etapach kształcenia oraz swoistość przebiegu lekcji poszczególnych przedmiotów lub innych form wsparcia ucznia;

• dokonać analizy diagnozy funkcjonalnej wybranego dziecka/ucznia.

- Student pod opieką nauczyciela samodzielnie przeprowadza zajęcia w zakresie: rewalidacji indywidualnej.

Do obowiązków studenta w miejscu praktyki należy:

• godne reprezentowanie uczelni i postępowanie wg regulaminów placówki, w której realizowana jest praktyka;

• wykonywanie zadań praktyki;

• prowadzenie dokumentacji, dbałość o kompletność dokumentacji przewidzianej programem oraz uzyskanie potwierdzeń wykonywanych czynności (stosowne podpisy i pieczęcie w miejscu odbywanej praktyki wskazane w dokumentacji).

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna dokumentację placówki, organizację i założenia programowe kształcenia i wychowania dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach kształcenia integracyjnego/kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe)

Zna specyfikę pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym formy, rodzaje i etapy zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charakterze rewalidacyjnym. Podstawowe cele, metody pracy, formy pracy oraz zasady realizacji funkcji kształcącej, opiekuńczo - wychowawczej i rewalidacyjnej w placówkach kształcenia integracyjnego/kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe)

Zna zasady pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów oraz zna formy działań wpierających dziecko/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach, w których student realizował praktyki

Umiejętności

Potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charterze rewalidacyjnym

Potrafi dokonać anonimowej charakterystyki dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – na podstawie własnych obserwacji, analizy udostępnionych dokumentów, dotyczących określonego ucznia oraz informacji, zdobytych od nauczycieli i specjalistów

Potrafi zaprojektować plan przebiegu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (konspekt) dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z opracowaną koncepcją oraz dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji, dostosowując proces nauczania do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów

Kompetencje społeczne

Świadomie podejmuje zadania związane z realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego

Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej wiedzy i umiejętności. Wyraża gotowość do korygowania błędów metodycznych i zdobywania nowych praktycznych umiejętności pedagogicznych poprzez aktywną współpracę z nauczycielami bądź innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.