Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w placówkach prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2P-ERA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w placówkach prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzem, (2-l) stac. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzmem, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Praktyki studenckie realizowane w wymiarze 20 godzin stanowią integralną część programu studiów.

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy oraz sposobami ich realizacji-opracowanie charakterystyki placówki.

- Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka z autyzmem, m.in. pedagoga, psychologa, logopedy, innych specjalistów-przygotowanie wypisu realizowanych zadań.

- Poznanie celów, zasad, metod i form działań terapeutycznych organizowanych w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem.

- Dokonanie oceny funkcjonalnej dziecka na podstawie analizy dokumentów, obserwacji, arkuszy diagnostycznych, wywiadów z terapeutami i specjalistami pracującymi z dzieckiem. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki dziecka.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji diagnostycznych, dydaktyczno-wychowawczych terapeutycznych ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych.

- Student obserwuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem zgodnie z planami kształcenia dla specjalności. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację i przebieg procesu terapeutycznego.

- Student samodzielnie prowadzi zajęcia mające na celu realizację programu wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem na podstawie wcześniej przygotowanych, sprawdzonych i zaakceptowanych do realizacji scenariuszy zajęć terapeutycznych.

Do obowiązków studenta w miejscu praktyki należy:

- godne reprezentowanie uczelni i postępowanie wg regulaminów placówki, w której realizowana jest praktyka

- wykonywanie zadań praktyki

- prowadzenie dokumentacji, dbałość o kompletność dokumentacji przewidzianej programem oraz uzyskanie potwierdzeń wykonywanych czynności (stosowne podpisy i pieczęcie w miejscu odbywanej praktyki wskazane w dokumentacji).

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady funkcjonowania placówki

Zna założenia programowe, podstawę programową oraz zakres treści realizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Umiejętności

Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Potrafi dokumentować swoją pracę

Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia rewalidacyjne zgodnie z opracowaną koncepcją

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.