Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3P-WIK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki

Umiejętności

- Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną

- Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk

Kompetencje społeczne

- Przejawiana samodzielność w planowaniu i realizowaniu zadań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stawska
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński, Małgorzata Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI.

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów IV roku psychologii (w roku akademickim 2017/2018) na specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia obowiązuje dwutygodniowa praktyka specjalistyczna w placówkach oświatowych, poradniach, stowarzyszeniach, fundacjach bądź instytucjach doradczych i badawczych, które oferują różne formy wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.

Głównym celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji i aktywnym uczestniczeniu w procesie diagnostycznym oraz w projektowaniu i realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i badawczych, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

-pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

-zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

-uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod wspierania rozwoju.

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI.

W toku praktyki studenci powinni wykonać takie zadania jak:

1. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z klientem/ osobą objętą opieką psychologiczną.

2. Wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, tzn. metod poznania możliwości osoby wspieranej w rozwoju, w tym narzędzi diagnostycznych charakterystycznych dla wybranej jednostki oferującej pomoc psychologiczną (standardowych i swobodnych metod diagnostycznych).

3. Poznanie stosowanych sposobów wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat:

-specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju klientami/ osobami wspieranymi;

-sposobów opracowywania planu pracy (założenia metodyczne wprowadzanych programów profilaktycznych i promocyjnych bądź założenia metodologiczne organizacji badań rynkowych i naukowych);

-sposobów egzekwowania ustaleń odnośnie współdziałania klienta/ osoby wspieranej w rozwiązywaniu problemów zawodowych bądź rozwiązywania trudności życiowych;

-skuteczności doboru formy edukacji i stosowanych metod wychowawczych bądź badawczych.

4. Przejawienie samodzielności i inicjatywy w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną. Może to być do wyboru:

-sporządzenie charakterystyki wybranej osoby, której udzielane jest wsparcie (na podstawie dostępnej dokumentacji psychologicznej oraz przy użyciu narzędzi diagnostycznych dostępnych w placówce, w tym samodzielnie przeprowadzonej rozmowy i/lub obserwacji, według protokołów dostępnych w placówce);

-stworzenie projektu materiałów pomocniczych do programu profilaktycznego/ promocyjnego i/lub zaplanowanie przebiegu konkretnego warsztatu szkoleniowego/ interwencji;

-zrealizowanie części bądź całości szkolenia, według własnego projektu bądź dostępnego w placówce;

-zrealizowanie i/lub zanalizowanie badania ewaluacyjnego jednego z podejmowanych w placówce działań.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI.

1. Praktyka trwa dowolne 2 tygodnie w terminie od 1 lipca do 15 września 2018 r. Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Spędza w placówce średnio 8 godzin dziennie (całkowita liczba godzin wynosi 80).

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę pracownik (zakładowy opiekun praktyk), w miarę możliwości psycholog. On też w zależności od stopnia złożoności realizowanego projektu, programu, czy interwencji określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z klientem/ osobą objętą opieką psychologiczną oraz charakter tej aktywności. Student może uczestniczyć w (a) fazie przygotowawczej, (b) realizacyjnej, dotyczącej wdrażania programu czy też prowadzenia interwencji i/lub w (c) fazie końcowej, dotyczącej ewaluacji oddziaływania i udzielania informacji zwrotnej.

3. Studenci:

-opracują wspólnie z pracownikiem placówki plan pobytu w placówce;

-sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-4, w ramach punktu II i odnotują to Dzienniku Praktyk.

4. Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

b. umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

c. przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

a. ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

b. ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

c. odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk w ciągu tygodnia od zakończenia praktyk oraz nie później niż 2 dni przed zamknięciem protokołu zaliczeniowego w USOS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.