Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-NDC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej dorosłych oraz kontekst teoretyczny, na bazie którego powstały.

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych konstruktów teoretycznych z zakresu diagnozy psychologicznej.

Zna podstawowe paradygmaty diagnozy psychologicznej.

Umiejętności

Umie zaplanować przebieg badania dobierając odpowiednie narzędzia do informacji, które chce uzyskać na temat danej osoby.

Potrafi opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych badań na poziomie analizy ilościowej i jakościowej.

Kompetencje społeczne

Korzysta z narzędzi diagnozy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi środowiska zawodowego psychologów dotyczącymi etyki zawodowej

Posługuje się narzędziami diagnostycznymi w sposób kompetentny tzn. umiejętnie dobiera narzędzia do potrzeb diagnostycznych i stosuje je zgodnie ze standardami obowiązującymi w postępowaniu diagnostycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach, sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej,

weryfikacja analizy wyników narzędzi standardowych,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD treści programowe:

Wykład 1: Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

Historia, rozwój, współczesne modele, praktyczne zastosowania

Wykład 2: Diagnoza osobowości z perspektywy genetycznej

Wykład 3: Paradygmaty diagnozy osobowości I. Paradygmat wielozmiennowy

Wykład 4: Paradygmaty diagnozy osobowości II. Paradygmat psychodynamiczny

Wykład 5: Paradygmaty diagnozy osobowości III. Paradygmat interpersonalny.

Wykład 6: Paradgmaty diagnozy osobowości IV. Paradygmat personologiczny.

Wykład 7: Paradygmaty diagnozy osobowości V. Paradygmat empiryczny

ĆWICZENIA treści programowe:

Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości .

gr I analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu)

Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

gr II Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości)

Podejście intrapsychiczne do osobowości.

Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha.

gr III Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia.

gr IV Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych)

Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Rozwiązanie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem.

gr V Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy COPE (ilustrujących różne wzorce przystosowania do otoczenia)

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu?

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

ĆWICZENIA

grupa dr Magdaleny Gawrych:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów (wtorki, godz.9:50-11:25) z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram zadań, materiały udostępnione na platformie.

Zaliczenie: Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac: zadań problemowych oraz prezentacji wyników badania z użyciem wybranego narzędzia diagnozy psychologicznej.

grupy dr Kamili Dobrenko:

Zajęcia realizowane w trybie mieszanym:

część zajęć realizowana będzie synchronicznie, zgodnie z planem studiów (czwartki godz.9:50-11:25; piątki godz.11.40-13.15) z wykorzystaniem platformy TEAM’s. Część zajęć będzie realizowana jako ćwiczenia wykonywane przez studentów w małych grupach (2-5 osobowych) za pośrednictwem telefonu/ komunikatorów Internetowych. Studenci będą prowadzącemu wysyłać raporty z realizacji zadań na adres służbowy: kdobrenko@aps.edu.pl

Zaliczenie: Osiągniecie zakładanych efektów kształcenia weryfikowane będzie na podstawie wykonanych zadań: raportów z wykonania ćwiczeń; zadań problemowych oraz prezentacji interpretacji wyników badania przydzielonym narzędziem diagnozy psychologicznej.

Literatura:

Literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Warszawa: ME-KOMP, r. 1 – 8 (Część I i II).

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Tom 1, Aneks; Tom 2 cały.

Ponadto fragmenty podręczników do poszczególnych narzędzi:

Brzozowski, P., Drwal, R. Ł. (1995) Eysenck, S., Eysenck, H.J, Barrett, B. Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R

Juczyński, Z. i Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. Fragment dotyczący COPE

Siuta, J. (2006)P. T. Costa Jr, R. R. McCrae. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Podręcznik.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008) Rotter, J.B., Lah, M.I., Rafferty J. E. Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB

Murray, H. (1987)Test Apercepcji Tematycznej TAT

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska – Żakowicz, K. (1998). Nowe spojrzenie na Test Niedokończonych Zdań J. B. Rottera, interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Zawadzki, B. Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-ćwiczenia w małych grupach,

-dyskusje,

-analiza wyników standardowych technik diagnostycznych

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15+15

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

-przygotowanie się do egzaminu: 40

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach, sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej,

weryfikacja analizy wyników narzędzi standardowych,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD treści programowe:

Wykład 1: Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

Historia, rozwój, współczesne modele, praktyczne zastosowania

Wykład 2: Diagnoza osobowości z perspektywy genetycznej

Wykład 3: Paradygmaty diagnozy osobowości I. Paradygmat wielozmiennowy

Wykład 4: Paradygmaty diagnozy osobowości II. Paradygmat psychodynamiczny

Wykład 5: Paradygmaty diagnozy osobowości III. Paradygmat interpersonalny.

Wykład 6: Paradgmaty diagnozy osobowości IV. Paradygmat personologiczny.

Wykład 7: Paradygmaty diagnozy osobowości V. Paradygmat empiryczny

ĆWICZENIA treści programowe:

Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości .

gr I analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu)

Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

gr II Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości)

Podejście intrapsychiczne do osobowości.

Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha.

gr III Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia.

gr IV Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych)

Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Rozwiązanie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem.

gr V Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy COPE (ilustrujących różne wzorce przystosowania do otoczenia)

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu?

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

ĆWICZENIA

grupy dr Magdaleny Gawrych:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram zadań, materiały udostępnione na platformie.

Zaliczenie: Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac: zadań problemowych oraz prezentacji wyników badania z użyciem wybranego narzędzia diagnozy psychologicznej.

Literatura:

Literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Warszawa: ME-KOMP, r. 1 – 8 (Część I i II).

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Tom 1, Aneks; Tom 2 cały.

Ponadto fragmenty podręczników do poszczególnych narzędzi:

Brzozowski, P., Drwal, R. Ł. (1995) Eysenck, S., Eysenck, H.J, Barrett, B. Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R

Juczyński, Z. i Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. Fragment dotyczący COPE

Siuta, J. (2006)P. T. Costa Jr, R. R. McCrae. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Podręcznik.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008) Rotter, J.B., Lah, M.I., Rafferty J. E. Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB

Murray, H. (1987)Test Apercepcji Tematycznej TAT

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska – Żakowicz, K. (1998). Nowe spojrzenie na Test Niedokończonych Zdań J. B. Rottera, interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Zawadzki, B. Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-ćwiczenia w małych grupach,

-dyskusje,

-analiza wyników standardowych technik diagnostycznych

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15+15

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

-przygotowanie się do egzaminu: 40

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach, sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej,

weryfikacja analizy wyników narzędzi standardowych,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD treści programowe:

Wykład 1: Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

Historia, rozwój, współczesne modele, praktyczne zastosowania

Wykład 2-3: Podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej: obserwacja, testowanie, wywiad

Wykład 4: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. I Paradygmat genetyczny; Paradygmat wielozmiennowy.

Wykład 5: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. II Paradygmat psychodynamiczny; Paradygmat interpersonalny.

Wykład 6: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. III Paradygmat personologiczny; Paradygmat empiryczny

Wykład 7: Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

ĆWICZENIA treści programowe:

Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości .

gr I analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu)

Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

gr II Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości)

Podejście intrapsychiczne do osobowości.

Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha.

gr III Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia.

gr IV Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych)

Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Rozwiązanie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem.

gr V Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy COPE (ilustrujących różne wzorce przystosowania do otoczenia)

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu?

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95),

DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia: „Standardy diagnozy psychologicznej” i „Kontekst odkrycia i uzasadnienia” (str.57-104); „Rozwój kompetencji diagnostycznych u młodych psychologów- doniesienie z badań”(106-131);

DLA CHĘTNYCH: Analiza przypadku-studium psychobiograficzne umysłów niepospolitych” (271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), rozdział 5 „Jakich informacji o teście dostarcza testowanie?” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Ponadto fragmenty podręczników do poszczególnych narzędzi:

Brzozowski, P., Drwal, R. Ł. (1995) Eysenck, S., Eysenck, H.J, Barrett, B. Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R

Juczyński, Z. i Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. Fragment dotyczący COPE

Siuta, J. (2006)P. T. Costa Jr, R. R. McCrae. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Podręcznik.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008) Rotter, J.B., Lah, M.I., Rafferty J. E. Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB

Murray, H. (1987)Test Apercepcji Tematycznej TAT

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska – Żakowicz, K. (1998). Nowe spojrzenie na Test Niedokończonych Zdań J. B. Rottera, interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Zawadzki, B. Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-ćwiczenia w małych grupach,

-dyskusje,

-analiza wyników standardowych technik diagnostycznych

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15+15

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

-przygotowanie się do egzaminu: 40

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Marta Jarmakowicz, Adrian Kabat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach, sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej,

weryfikacja analizy wyników narzędzi standardowych,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

WYKŁAD treści programowe:

Wykład 1: Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

Historia, rozwój, współczesne modele, praktyczne zastosowania

Wykład 2-3: Podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej: obserwacja, testowanie, wywiad

Wykład 4: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. I Paradygmat genetyczny; Paradygmat wielozmiennowy.

Wykład 5: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. II Paradygmat psychodynamiczny; Paradygmat interpersonalny.

Wykład 6: Paradygmaty w diagnozie osobowości cz. III Paradygmat personologiczny; Paradygmat empiryczny

Wykład 7: Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

ĆWICZENIA treści programowe:

Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości .

gr I analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu)

Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

gr II Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości)

Podejście intrapsychiczne do osobowości.

Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha.

gr III Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia.

gr IV Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych)

Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Rozwiązanie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem.

gr V Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy COPE (ilustrujących różne wzorce przystosowania do otoczenia)

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu?

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95),

DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia: „Standardy diagnozy psychologicznej” i „Kontekst odkrycia i uzasadnienia” (str.57-104); „Rozwój kompetencji diagnostycznych u młodych psychologów- doniesienie z badań”(106-131);

DLA CHĘTNYCH: Analiza przypadku-studium psychobiograficzne umysłów niepospolitych” (271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), rozdział 5 „Jakich informacji o teście dostarcza testowanie?” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Ponadto fragmenty podręczników do poszczególnych narzędzi:

Brzozowski, P., Drwal, R. Ł. (1995) Eysenck, S., Eysenck, H.J, Barrett, B. Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R

Juczyński, Z. i Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. Fragment dotyczący COPE

Siuta, J. (2006)P. T. Costa Jr, R. R. McCrae. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Podręcznik.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008) Rotter, J.B., Lah, M.I., Rafferty J. E. Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB

Murray, H. (1987)Test Apercepcji Tematycznej TAT

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska – Żakowicz, K. (1998). Nowe spojrzenie na Test Niedokończonych Zdań J. B. Rottera, interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Zawadzki, B. Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-ćwiczenia w małych grupach,

-dyskusje,

-analiza wyników standardowych technik diagnostycznych

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15+15

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

-przygotowanie się do egzaminu: 40

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 105

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)