Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-NOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03

Potrafi opisać specyfikę trudności w rozwoju motorycznym oraz ich wpływ na możliwości samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku i zaproponować sposoby ich pokonywania

PC1_KS_U03

Potrafi dokonać analizy i adaptacji materiałów edukacyjnych pod kątem możliwości i potrzeb dzieci słabowidzących i niewidomych

PC1_KS_K01

Jest wrażliwy i otwarty na potrzeby małych dzieci z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_K01; PC1_KS_K02

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: pisemne kolokwium, ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami, ocena ustnej wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści:

1. Specyfika trudności w rozwoju motorycznym małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

2. Sposoby wspomagania rozwoju motorycznego, rozwijania pojęć przestrzennych i rozwijania orientacji przestrzennej u małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

3. Rozwój i kształtowanie się orientacji przestrzennej u dzieci z dysfunkcją wzroku

4.Zagadnienia związane z rozwijaniem wyobraźni przestrzennej u dzieci niewidomych

5. Zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku poniemowlęcym

i przedszkolnym, w otoczeniu kontrolowanym: wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z przewodnikiem, wprowadzanie i nauczanie technik przed-laskowych, wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z długą laską.

6.Metody oceny umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku – przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych

7. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Rehabilitacyjnych w zakresie bezpiecznego i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego.

8. Dokumentowanie zajęć z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci z dysfunkcją wzroku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Łobacz-Kloosterman, E. (2014). Rozwój motoryczny i orientacja przestrzenna małych dzieci niewidomych – wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 164–193). Warszawa: APS.

Miler-Zdanowska, K. (2013). Development specificity of large motor skills and spatial orientation in blind children aged 0-6. W: Baran, J., Cierpiałowska, T., Plutecka, K. (red.). Chosen topics of supporting persons with a disability. Wydawnictwo Impuls, Kraków, 91-99

Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się u małych dzieci niewidomych. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 194–232). Warszawa: APS.

Walkiewicz-Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski.

Więckowska, E. (2008). Świadomość przestrzenna dziecka. W: Chojecka, A., Magner, M., Szwedowska, E., s. Więckowska, E. Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Poradnik dla nauczyciela. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, Laski

Literatura uzupełniająca:

Adelson, E., Fraiberg, S. (1985). Rozwój dużej motoryki. W: Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Materiały Tyflologiczne, 6, PZN.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1996). Orientacja przestrzenna: Kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej. (w:) Rehabilitacja niewidomych i słabo widzących, tendencje współczesne. (red.). J. Kuczyńska- Kwapisz, Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa

Karga, M. (1999). Program usprawniania ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niesprawnością w wieku od 0 do 3 lat. Rewalidacja, 1.

Model INSITE – Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu. Program dla dzieci od 0 do 6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami. Tom II. Część 7: Duża motoryka. Część 8: Orientacja przestrzenna i bezpieczne, samodzielne poruszanie się. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski 2008.

Miler-Zdanowska, K. (2014). Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym – doniesienia z przeprowadzonych badań pilotażowych. W: Gunia, G., Baraniewicz, D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością t.3.1,Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s.181-194

Nielsen, L. (1997). Percepcja słuchowa u niewidomego dziecka. W: Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami. Materiały Tyflologiczne, 10, PZN.

Simmons, S.S., Sharon, O. M. (1992). Reaching, crawling, walking... let’s get moving. Orientation and Mobility for Preschool Children. Los Angeles, Blind Children Center. – fragmenty tłumaczenia.

Scott B. (2012). I am starting to walk – I can use a can! Introducing orientation and mobility skills to very Young children who are blind or have low vision, USA

Wierachowska, G. (2001). Adaptacja pomocy do poruszania się w nauczaniu orientacji przestrzennej uczniów o złożonej niepełnosprawności. W: J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych. (s. 120–130). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Więckowska E. (2000). Jak dziecko niewidome rozumie przestrzeń? Laski, nr 1-2

Więckowska E. (2005). Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia. Laski nr 3/4

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, pokaz umiejętności, prezentacja filmów edukacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do egzaminu: 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 75h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium

Ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami

Ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

Specyfika trudności w rozwoju motorycznym małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

Sposoby wspomagania rozwoju motorycznego, rozwijania pojęć przestrzennych i rozwijania orientacji przestrzennej u małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

Rozwój i kształtowanie się orientacji przestrzennej u dzieci z dysfunkcją wzroku

Zagadnienia związane z rozwijaniem wyobraźni przestrzennej u dzieci niewidomych

Zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku poniemowlęcym

i przedszkolnym, w otoczeniu kontrolowanym: wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z przewodnikiem, wprowadzanie i nauczanie technik przed-laskowych, wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z długą laską.

Metody oceny umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku – przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Rehabilitacyjnych w zakresie bezpiecznego i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego.

Dokumentowanie zajęć z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci z dysfunkcją wzroku.

Literatura:

Łobacz-Kloosterman, E. (2014). Rozwój motoryczny i orientacja przestrzenna małych dzieci niewidomych – wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 164–193). Warszawa: APS.

Miler-Zdanowska, K. (2013). Development specificity of large motor skills and spatial orientation in blind children aged 0-6. W: Baran, J., Cierpiałowska, T., Plutecka, K. (red.). Chosen topics of supporting persons with a disability. Wydawnictwo Impuls, Kraków, 91-99

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się u małych dzieci niewidomych. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 194–232). Warszawa: APS.

Walkiewicz-Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski.

Więckowska, E. (2008). Świadomość przestrzenna dziecka. W: Chojecka, A., Magner, M., Szwedowska, E., s. Więckowska, E. Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Poradnik dla nauczyciela. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, Laski

Literatura uzupełniająca:

Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 289-306

Adelson, E., Fraiberg, S. (1985). Rozwój dużej motoryki. W: Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Materiały Tyflologiczne, 6, PZN.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1996). Orientacja przestrzenna: Kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej. (w:) Rehabilitacja niewidomych i słabo widzących, tendencje współczesne. (red.). J. Kuczyńska- Kwapisz, Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa

Karga, M. (1999). Program usprawniania ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niesprawnością w wieku od 0 do 3 lat. Rewalidacja, 1.

Model INSITE – Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu. Program dla dzieci od 0 do 6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami. Tom II. Część 7: Duża motoryka. Część 8: Orientacja przestrzenna i bezpieczne, samodzielne poruszanie się. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski 2008.

Miler-Zdanowska, K. (2014). Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym – doniesienia z przeprowadzonych badań pilotażowych. W: Gunia, G., Baraniewicz, D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością t.3.1,Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s.181-194

Nielsen, L. (1997). Percepcja słuchowa u niewidomego dziecka. W: Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami. Materiały Tyflologiczne, 10, PZN.

Simmons, S.S., Sharon, O. M. (1992). Reaching, crawling, walking... let’s get moving. Orientation and Mobility for Preschool Children. Los Angeles, Blind Children Center. – fragmenty tłumaczenia.

Scott B. (2012). I am starting to walk – I can use a can! Introducing orientation and mobility skills to very Young children who are blind or have low vision, USA

Więckowska E. (2000). Jak dziecko niewidome rozumie przestrzeń? Laski, nr 1-2

Więckowska E. (2005). Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia. Laski nr 3/4

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, pokaz umiejętności, prezentacja filmów edukacyjnych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium

Ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami

Ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

Specyfika trudności w rozwoju motorycznym małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

Sposoby wspomagania rozwoju motorycznego, rozwijania pojęć przestrzennych i rozwijania orientacji przestrzennej u małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

Rozwój i kształtowanie się orientacji przestrzennej u dzieci z dysfunkcją wzroku

Zagadnienia związane z rozwijaniem wyobraźni przestrzennej u dzieci niewidomych

Zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku poniemowlęcym

i przedszkolnym, w otoczeniu kontrolowanym: wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z przewodnikiem, wprowadzanie i nauczanie technik przed-laskowych, wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z długą laską.

Metody oceny umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku – przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Rehabilitacyjnych w zakresie bezpiecznego i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego.

Dokumentowanie zajęć z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci z dysfunkcją wzroku.

Literatura:

Łobacz-Kloosterman, E. (2014). Rozwój motoryczny i orientacja przestrzenna małych dzieci niewidomych – wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 164–193). Warszawa: APS.

Miler-Zdanowska, K. (2013). Development specificity of large motor skills and spatial orientation in blind children aged 0-6. W: Baran, J., Cierpiałowska, T., Plutecka, K. (red.). Chosen topics of supporting persons with a disability. Wydawnictwo Impuls, Kraków, 91-99

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się u małych dzieci niewidomych. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 194–232). Warszawa: APS.

Walkiewicz-Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski.

Więckowska, E. (2008). Świadomość przestrzenna dziecka. W: Chojecka, A., Magner, M., Szwedowska, E., s. Więckowska, E. Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Poradnik dla nauczyciela. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, Laski

Literatura uzupełniająca:

Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 289-306

Adelson, E., Fraiberg, S. (1985). Rozwój dużej motoryki. W: Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Materiały Tyflologiczne, 6, PZN.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Urbańska, A. (1992). Kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni. Wychowanie w przedszkolu nr 2.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E., (2014). Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wydawnictwo CEBP, Kraków.

Karga, M. (1999). Program usprawniania ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niesprawnością w wieku od 0 do 3 lat. Rewalidacja, 1.

Model INSITE – Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu. Program dla dzieci od 0 do 6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami. Tom II. Część 7: Duża motoryka. Część 8: Orientacja przestrzenna i bezpieczne, samodzielne poruszanie się. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski 2008.

Miler-Zdanowska, K. (2014). Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym – doniesienia z przeprowadzonych badań pilotażowych. W: Gunia, G., Baraniewicz, D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością t.3.1,Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s.181-194

Nielsen, L. (1997). Percepcja słuchowa u niewidomego dziecka. W: Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami. Materiały Tyflologiczne, 10, PZN.

Simmons, S.S., Sharon, O. M. (1992). Reaching, crawling, walking... let’s get moving. Orientation and Mobility for Preschool Children. Los Angeles, Blind Children Center. – fragmenty tłumaczenia.

Scott B. (2012). I am starting to walk – I can use a can! Introducing orientation and mobility skills to very Young children who are blind or have low vision, USA

Więckowska E. (2000). Jak dziecko niewidome rozumie przestrzeń? Laski, nr 1-2

Więckowska E. (2005). Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia. Laski nr 3/4

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, pokaz umiejętności, prezentacja filmów edukacyjnych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium

Pełny opis:

Specyfika trudności w rozwoju motorycznym małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

Sposoby wspomagania rozwoju motorycznego, rozwijania pojęć przestrzennych i rozwijania orientacji przestrzennej u małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

Rozwój i kształtowanie się orientacji przestrzennej u dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Zagadnienia związane z rozwijaniem wyobraźni przestrzennej u dzieci niewidomych

Zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, w otoczeniu kontrolowanym: wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z przewodnikiem, wprowadzanie i nauczanie technik przed-laskowych, wprowadzanie i nauczanie technik poruszania się z długą laską.

Metody oceny umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku – przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Rehabilitacyjnych w zakresie bezpiecznego i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego.

Dokumentowanie zajęć z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci z dysfunkcją wzroku.

Literatura:

Łobacz-Kloosterman, E. (2014). Rozwój motoryczny i orientacja przestrzenna małych dzieci niewidomych – wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 164–193). Warszawa: APS.

Miler-Zdanowska, K. (2013). Development specificity of large motor skills and spatial orientation in blind children aged 0-6. W: Baran, J., Cierpiałowska, T., Plutecka, K. (red.). Chosen topics of supporting persons with a disability. Wydawnictwo Impuls, Kraków, 91-99

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się u małych dzieci niewidomych. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 194–232). Warszawa: APS.

Walkiewicz-Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski.

Więckowska, E. (2008). Świadomość przestrzenna dziecka. W: Chojecka, A., Magner, M., Szwedowska, E., s. Więckowska, E. Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Poradnik dla nauczyciela. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, Laski

Literatura uzupełniająca:

Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 289-306

Adelson, E., Fraiberg, S. (1985). Rozwój dużej motoryki. W: Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Materiały Tyflologiczne, 6, PZN.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Urbańska, A. (1992). Kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni. Wychowanie w przedszkolu nr 2.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E., (2014). Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wydawnictwo CEBP, Kraków.

Karga, M. (1999). Program usprawniania ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niesprawnością w wieku od 0 do 3 lat. Rewalidacja, 1.

Model INSITE – Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu. Program dla dzieci od 0 do 6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami. Tom II. Część 7: Duża motoryka. Część 8: Orientacja przestrzenna i bezpieczne, samodzielne poruszanie się. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski 2008.

Miler-Zdanowska, K. (2014). Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym – doniesienia z przeprowadzonych badań pilotażowych. W: Gunia, G., Baraniewicz, D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością t.3.1,Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s.181-194

Nielsen, L. (1997). Percepcja słuchowa u niewidomego dziecka. W: Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami. Materiały Tyflologiczne, 10, PZN.

Simmons, S.S., Sharon, O. M. (1992). Reaching, crawling, walking... let’s get moving. Orientation and Mobility for Preschool Children. Los Angeles, Blind Children Center. – fragmenty tłumaczenia.

Scott B. (2012). I am starting to walk – I can use a can! Introducing orientation and mobility skills to very Young children who are blind or have low vision, USA

Więckowska E. (2000). Jak dziecko niewidome rozumie przestrzeń? Laski, nr 1-2

Więckowska E. (2005). Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia. Laski nr 3/4

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, pokaz umiejętności, prezentacja filmów edukacyjnych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.