Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja kształcenia zintegrowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja kształcenia zintegrowanego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W15

- posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej i pomocowej,

PE1_W22

- zna podstawowe założenia instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U06

- umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej,

PE1_U08

- posiada w stopniu podstawowym umiejętność prezentowania własnych poglądów, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i ujęć różnych autorów,

PE1_U11

- potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PE1_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej i pomocowej.

PE1_W22 Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie określonym specjalnością studiów. Zna podstawowe założenia instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

PE1_U08 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. Posiada w stopniu podstawowym umiejętność prezentowania własnych poglądów, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i ujęć różnych autorów.

PE1_U11 Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

PE1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Dorota Augsburg, Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza studentów na temat współczesnych koncepcji kształcenia zintegrowanego wraz z metodami, formami pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym (ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, np. metoda projektu) zostanie sprawdzona w formie egzaminu pisemnego. Umiejętności zostaną ocenione na podstawie realizacji zadań projektowych a kompetencje społeczne na podstawie realizacji zadań i pracy grupowej.

Egzamin pisemny na ostatnim wykładzie (70% poprawnych odpowiedzi wymaganych do uzyskania pozytywnej oceny)

Pełny opis:

1. Problematyka integracji w pedagogice i edukacji wczesnoszkolnej - koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Rodzaje integracji: scalająca, inkluzyjna, sieciowa.

2. Konstruktywizm poznawczy i społeczny jako podstawa rozumienia uczenia się dziecka. Istota kształcenia skoncentrowanego na uczniu.

3. Aktywność badawcza ucznia osią pracy integralnej. Indywidualizacja procesu nauczania. Zasady pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Program nauczania i jego wzorce. Rodzaje programów zintegrowanych. Realizacja idei integracji poprzez zintegrowane zadania szkolne i pracę metodą projektu.

5. Założenia i realizacja Collaborative Learning i uczenia się kooperacyjnego (Cooperative Learning)

6. Efekty kształcenia zintegrowanego. Ewaluacja i formy oceniania osiągnięć ucznia. Istota oceniania kształtującego i opisowego.

Literatura:

Renesans (?) nauczania całościowego: współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego, red. D. Klus-Stańska, M. J. Szymański, M. S. Szymański, Warszawa 2003

Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińskia, Poznań 2011

Andzrzejewska J., Metoda projektów szansą intensyfikacji uczenia się uczniów z klas I-III W: Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, M. Buk-Cegiełka, Lublin 2016

E. Zalewska, Kształcenie zintegrowane jako koncepcja zmiany w polskiej edukacji początkowej W: red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna-dyskursy, problemy, rozwiązania. WAiP, Warszawa 2009

I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska, Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Uwagi:

gr wykładowa dla III WPW

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Aktywność podczas zajęć

Prezentacja metod pracy

Egzamin: kolokwium

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci są zapoznawani z następującymi problemami:

1. Problematyka integracji w pedagogice i edukacji wczesnoszkolnej - koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Rodzaje integracji: scalająca, inkluzyjna, sieciowa.

2. Konstruktywizm poznawczy i społeczny jako podstawa rozumienia uczenia się dziecka. Istota kształcenia skoncentrowanego na uczniu.

3. Program nauczania i jego wzorce. Rodzaje programów zintegrowanych. Realizacja idei integracji poprzez zintegrowane zadania szkolne.

4. Założenia i realizacja Collaborative Learning i uczenia się kooperacyjnego (Cooperative Learning)

5. Efekty kształcenia zintegrowanego. Ewaluacja i formy oceniania osiągnięć ucznia. Istota oceniania kształtującego i opisowego.

Podczas ćwiczeń studenci są zapoznawani z następującymi problemami:

• Cele i zadania kształcenia zintegrowanego w świetle organizacji wychowania i nauczania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

• Metody i formy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (zgodnie z koncepcją kształcenia zintegrowanego) - aktywizujące metody nauczania, ich zastosowanie w procesie wspomagania rozwoju małych uczniów, np. metoda projektu

• Programy edukacji wczesnoszkolnej, podręczniki i pomoce dydaktyczne – wybrane aspekty/ zasady organizowania zajęć zintegrowanych

• Teoretyczne i praktyczne problemy diagnozowania oraz oceniania opisowego osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach 1-3.

• Różne aspekty i obszary pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, np. współpraca z rodzicami, organizowanie wycieczek, spacerów, współpraca ze specjalistami, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa

Cichocki A. (red.), Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok 2005

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, ZW SFS, Kielce 2000

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, IMPULS, Kraków 1998

Dzierzgowska I., Jak uczyc metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Klus– Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.; Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania,. WAiP. Warszawa 2009

Klus – Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Aktywność podczas zajęć

- Prezentacja metod pracy

Egzamin: kolokwium

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Metody i formy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (zgodnie z koncepcją kształcenia zintegrowanego) - aktywizujące metody nauczania, ich zastosowanie w procesie wspomagania rozwoju małych uczniów, np. metoda projektu

• Założenia integracji w Podstawie Programowej dla I etapu nauczania.

• Programy edukacji wczesnoszkolnej, podręczniki i pomoce dydaktyczne – wybrane aspekty/ zasady organizowania zajęć zintegrowanych

• Teoretyczne i praktyczne problemy diagnozowania oraz oceniania opisowego osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach 1-3.

• Różne aspekty i obszary pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, np. współpraca z rodzicami, organizowanie wycieczek, spacerów, współpraca ze specjalistami, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa

Cichocki A. (red.), Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok 2005

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, ZW SFS, Kielce 2000

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, IMPULS, Kraków 1998

Dzierzgowska I., Jak uczyc metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Klus– Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.; Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania,. WAiP. Warszawa 2009

Klus – Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piechowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Aktywność podczas zajęć

- Prezentacja metod pracy

Egzamin: kolokwium

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Problematyka integracji w pedagogice i edukacji wczesnoszkolnej - koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Rodzaje integracji: scalająca, inkluzyjna, sieciowa.

2. Konstruktywizm poznawczy i społeczny jako podstawa rozumienia uczenia się dziecka. Istota

kształcenia skoncentrowanego na uczniu.

3. Program nauczania i jego wzorce. Rodzaje programów zintegrowanych. Realizacja idei integracji

poprzez zintegrowane zadania szkolne.

4. Założenia i realizacja Collaborative Learning i uczenia się kooperacyjnego (Cooperative Learning)

5. Efekty kształcenia zintegrowanego. Ewaluacja i formy oceniania osiągnięć ucznia. Istota oceniania

kształtującego i opisowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Cichocki A. (red.), Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok 2005

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, ZW SFS, Kielce 2000

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, IMPULS, Kraków 1998

Dzierzgowska I., Jak uczyc metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Klus– Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.; Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania,. WAiP. Warszawa 2009

Klus – Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piechowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piechowicz, Beata Rola
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł, Agnieszka Piechowicz, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.