Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami mowy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TPE, wczesne wspomaganie, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Posługuje się podstawową terminologią dotyczącą zaburzeń procesu rozwoju mowy u dzieci w wieku 0–7 r.ż.

PC1_KS_W05 Wykorzystując wiedzę na temat prawidłowego przebiegu procesu kształtowania się mowy, wymienia i opisuje objawy zaburzeń mowy u dziecka w wieku 0-7 r.ż.

Umiejętności

PC1_KS_U02 Określa kierunki działań diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do dzieci z nieprawidłowym przebiegiem rozwoju mowy

PC1_KS_U04 Potrafi zaplanować przebieg procesu terapii, skonstruować program terapii oraz ułożyć scenariusz zajęć

PC1_KS_U03 Potrafi zastosować adekwatne do wieku i specyfiki funkcjonowania dziecka z zburzeniami mowy rozwiązania metodyczne, dokonując właściwego wyboru metod, form i środków pracy

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Prezentuje aktywną i odpowiedzialną postawę w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Przygotowanie scenariusza zajęć, przeprowadzenie symulacji zajęć oraz jej omówienie.

Zajęcia prowadzone zdalnie

Zaliczenia:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac:

1. opracowanych w grupach prezentacji na temat:

Ocena mowy oraz wyznaczanie kierunków terapii, wyjasnienie podstawowych pojęć.

Istota, diagnoza i terapia dzieci z opóźniony rozwojem mowy (aspekt fonologiczny, gramatyczny i semantyczny).

Istota, diagnoza i terapia dzieci z afazją (aspekt fonologiczny, leksykalny,gramatyczny i semantyczny).

Istota, diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (aspekt fonologiczny, leksykalny, gramatyczny i semantyczny).

Istota, diagnoza i terapia dzieci z UNS (aspekt fonologiczny, leksykalny, gramatyczny i semantyczny).

2. opracowanych w grupie scenariuszy zajęć dotyczących usprawniania mowy u dzieci z poszczególnymi rodzajami zaburzeń z uwzględnieniem czterech płaszczyzn - fonologicznej, leksykalnej gramatycznej, semantycznej.

Materiały zamieszczane są na platformie Teams i przesyłane mailowo na adres poczty mailowej grupy: aps.terapia.ped@gmail.com. Opracowane materiały zamieszczane są na platformie Teams lub na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com.

Zaliczenie zajęć w dniu 04.06.2020 na podstawie sukcesywnie nadsyłanych materiałów.

Pełny opis:

1. Zaburzenia mowy - podstawowe terminy.

2. Ocena funkcji przedmownych oraz ich stymulacja u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w wieku 0-7 r. ż. .

3. Istota, diagnoza i terapia dzieci z opóźniony rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0-7 r.ż. w płaszczyznach:

fonologicznej, gramatycznej i semantycznej.

4. Planowanie procesu terapeutycznego dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom materiałów niezbędnych do opracowania prezentacji i scenariuszy oraz wytycznych do samodzielnej pracy (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje za pomocą poczty elektronicznej: adluzniewska@aps.edu.pl lub dluzniewskaa@gmail.com).

Zadania realizowane w formie zdalnej, materiał dotyczące nastepujących treści:

1. Zaburzenia mowy - podstawowe terminy.

2. Ocena funkcji przedmownych oraz ich stymulacja u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w wieku 0-7 r. ż. .

Zadanie 1 - 22.04.2020 - termin rozliczenia zadania - 29.04.2020

Proszę zapoznać się z otrzymanym materiałem (platforma Teams - Link https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:9cd4c9614b5747c69bacc1b7343b3b4f@thread.tacv2&ctx=channel) oraz zastanowić się, które z zadań wchodzących w zakres diagnozy oraz terapii mowy może wykonywać, oprócz logopedy, również terapeuta pedagogiczny, a które wyłącznie logopeda. Proszę też przemyśleć, odnośnie drugiej sytuacji, jak terapeuta pedagogiczny może wspierać działania logopedy. Następnie proszę przygotować prezentację, uwzględniając podział na zadania wspólne dla logopedy i terapeuty oraz wyłącznie dla logopedy. W przypadku działań terapeutycznych, proszę podać po dwa przykłady ćwiczeń, które mogą zostać wykorzystane przez terapeutę pedagogicznego w usprawnianiu danego obszaru mowy i języka. Zadanie proszę wykonać w podziale na ustalone grupy.

Informacje zwrotne/ uwagi przekazywane na bieżąco przez aplikacje Teams lub pocztę elektroniczną.

29.04.2020 - kontynuacja pracy dotyczącej zadania 1 i przesłanie wyników do godziny 24.00.

04.05.2020

Zadania realizowane w formie zdalnej, materiał dotyczące następujących treści:

3. Istota, diagnoza i terapia dzieci z opóźniony rozwojem mowy.

Zadanie 2 przesłane w dniu 04.05.2020 na adres poczty mailowej grupy: aps.terapia.ped@gmail.com oraz zamieszczone na platformie Teams. Termin rozliczenia - 13.05.2020. Materiały proszę zamieścić na platformie Teams lub przesłać na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com

Proszę zapoznać się z przesłanymi przeze mnie materiałami oraz przygotować prezentację. Proszę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Definicja SORM i NORM.

2. Przyczyny SORM i NORM.

3. Różnice między NORM i SORM.

4. Jakie obszary w zakresie zaburzeń mowy diagnozujemy w przypadku NORM i SORM?

5. Na czym polega terapia opóźnionego rozwoju mowy? Które z funkcji mowy mogą i powinny być uprawniane przez terapeutę pedagogicznego?

6. Proszę podać przykłady ćwiczeń na każdy usprawniany obszar (usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi formami gramatycznymi, usprawnianie słuchu fonematycznego - różnicowanie głosek, analiza i synteza sylabowa i fonemowa).

Zadanie 3 przesłane w dniu 12.05.2020 na adres poczty mailowej grupy: aps.terapia.ped@gmail.com oraz zamieszczone na platformie Teams (Link https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:9cd4c9614b5747c69bacc1b7343b3b4f@thread.tacv2&ctx=chann). Termin rozliczenia - 20.05.2020. Materiały proszę zamieścić na platformie Teams lub przesłać na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com

Proszę zapoznać się z przesłanymi przeze mnie materiałami oraz przygotować prezentację. Proszę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Wyjaśnienie pojęcia afazja dziecięca i niedokształcenie mowy o typie afazji.

2. Afazja wrodzona – afazja nabyta.

3. Cechy niedokształcenia mowy o typie afazji ekspresyjnej i percepcyjnej (impresyjnej), różnice i podobieństwa.

4. Diagnoza logopedyczna afazji dziecięcej – co należy uwzględnić? Schemat badania.

5. Proszę podać przykłady ćwiczeń na każdy usprawniany obszar (usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi formami gramatycznymi, usprawnianie słuchu fonematycznego - różnicowanie głosek, analiza i synteza sylabowa i fonemowa).

Zadanie 4 przesłane w dniu 20.05.2020 na adres poczty mailowej grupy: aps.terapia.ped@gmail.com oraz zamieszczone na platformie Teams (Link https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:9cd4c9614b5747c69bacc1b7343b3b4f@thread.tacv2&ctx=chann). Termin rozliczenia - 27.05.2020. Materiały proszę zamieścić na platformie Teams lub przesłać na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com

Proszę zapoznać się z przesłanymi przeze mnie materiałami oraz przygotować prezentację. Proszę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1.Jakie zjawiska występują w rozwoju mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

2.Na co należy zwrócić uwagę w diagnozie mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

3.Diagnoza logopedyczna afazji dziecięcej – co należy uwzględnić? Schemat badania.

4.Co jest istotą i celem terapii mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

5.Na jakie ćwiczenia należy zwrócić uwagę w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym dzieci z zespołem Downa?

27.05.2020 - kontynuacja zajęć w formie zdalnej.

Poniższe wskazówki wraz szczegółowymi wytycznymi zostały przesłane na adres mailowy grupy oraz zamieszczone na platformie Teams (adres i link j.w.)

Zadanie 5.

1. Proszę o przygotowanie scenariusza terapii pedagogicznej dziecka z wybranym przez Panie zaburzeniem mowy, jednym z tych, które opracowywałyście Panie w postaci prezentacji. Na wstępie proszę określić hipotetyczne trudności w zakresie poszczególnych obszarów:

a. motoryka narządów artykulacyjnych,

b. zasób słownictwa,

c. umiejętności posługiwania się prawidłowymi formami gramatycznymi,

d. tworzenie wypowiedzi – swobodna wypowiedź na określony temat, opowiadanie ilustracji (czy podczas opowiadania używa pojedynczych słów, czy zdań: jakich zdań używa budując opowiadanie (prostych, złożonych, poprawnych czy błędnych pod względem gramatycznym, czy wypowiedź jest spójna, czy uwzględnia wszystkie ważne elementy na obrazku, czy dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe itp.).

Termin rozliczenia zadania – 10.06.2020. Wykonane zadania proszę przesłać na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com lub zamieścić na platformie Teams.

03.06.2020 - kontynuacja ćwiczeń w formie zdalnej według w/w zaleceń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Herzyk, A. (1992). Afazja i mutyzm dziecięcy. Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sołtys-Chmielowicz A. (2011). Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. Kraków: Impuls.

Sołtys-Chmielowicz A., Tkaczyk G. (red.) (1993). Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Literatura uzupełniająca:

Kaczmarek L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Zarębina M. (1965). Kształtowanie się systemu językowego dziecka. Wrocław- Warszawa-Kraków: Zakład im. Ossolińskich.

Zarębina M. (1994). Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci. Rozwój semantyczny. Dyskusja nad teorią Chomskiego. Gdańsk: Wydawnictwo GLOTTISPOL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, metoda praktycznego działania

praca zdalna w grupach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia podczas zjazdu w dniach 07.-08.03.2020 zrealizowano zgodnie z harmonogramem podczas zajęć kontaktowych.

Zajęcia z dnia 21.03.2020 zrealizowano poprzez zdalną realizację ćwiczeń - udostępnienie materiałów i artykułów na platformie Teams (Zakładka: Pliki - Folder: Materiały z zajęć) z udostępnieniem formularza MS Forms jako weryfikacji zapoznania się z ich treścią.

W celu realizacji treści związanych z tworzeniem scenariuszy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mowy, na platformie Teams umieszczono autorski film instruktażowy.

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Kolokwium w postaci testu (pytania zamknięte) MS Forms udostępnionego na platformie Teams w dniu 09.05.2020 g. 10:00.

2. Wypełnianie formularza MS Forms (indywidualnie) z pytaniami dotyczącymi materiałów, lektur, artykułów i filmów umieszczonych na platformie Temas (Zakładka: Pliki- Folder: Materiały z zajęć).

3. Przesłanie scenariuszy w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju mowy według przesłanego wzoru i w oparciu o podaną opinię oraz instrukcję poprzez platformę MS Teams.

Materiały i zadania wraz z terminami ich realizacji znajdują się na platformie Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97db3de6dd3341928a683ea0ac97c335%40thread.tacv2/conversations?groupId=65f6be9d-dcd6-4ac1-b949-67381b2a8398&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

1. Zaburzenia mowy - podstawowe terminy.

2. Ocena funkcji przedmownych oraz ich stymulacja u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w wieku 0-7 r. ż.

3. Istota, diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy.

4. Planowanie procesu terapeutycznego dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nerło, M. (2017). Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci. [W:] Mikler-Chwastek , A. (red.), Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci. Warszawa: Difin.

Błeszyński, J., Baczała, D. (2015). Wczesna interwencja w logopedii. Gdańsk: Harmonia.

Ratajczak, A. (2019). Wspomaganie rozwoju małych dzieci w percepcji i doświadczeniach ich opiekunów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Baczała, D., Błeszyński, J. (red.), (2014). Komunikacja w logopedii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Banaszkiewicz, A. (2016). Aktywizacja mowy w pierwszych latach życia. [W:] Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. (red.), Wczesna interwencja logopedyczna. Logopedia XXI wieku. Gdańsk: wyd. Harmonia Universalis.

Walencik-Topiłko, A., Banaszkiewicz, A. (2016). Profilaktyka logopedyczna. [W:] Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. (red.), Wczesna interwencja logopedyczna. Logopedia XXI wieku. Gdańsk: wyd. Harmonia Universalis.

Emiluta-Rozya, D. (2018). Klasyfikacje zaburzeń mowy i ich przydatność praktyczna - nieustający problem dyskusji logopedycznej. [W:] Śniatkowski, S., Emiluta-Rozya, D., Bieńkowska, K., I. (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Woźniak, A., Lipiec, D., Mężyk, A. (2018). Profilaktyka logopedyczna w wychowaniu przedszkolnym w kontekście gotowości szkolnej. [W:] Śniatkowski, S., Emiluta-Rozya, D., Bieńkowska, K., I. (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Podczas zajęć kontaktowych: dyskusja, pokaz, analiza materiałów źródłowych, ćwiczenia, analiza problemowa, film.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie Teams.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 7 h

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams: 2 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 11 h

Przygotowanie się do kolokwium: 3 h

Przygotowanie scenariuszy: 7 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.