Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży SP-IER
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kołakowski, A. (2020 i inne wydania). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2018 i inne wydania). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. Wolańczyk, T. Pisula, A. Skotnicka, M. Bryńska A. (2021 i inne wydania). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2019). Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności. Kraków: WUJ.

Dawson, P. i Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą umiejętności wykonawczych. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Barkley, R. A. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna rodzaje i typy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwent posiada wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka zaburzeń zachowania.

Absolwent posiada wiedzę na temat istniejących form wsparcia dzieci i młodzieży wykazujących symptomy zaburzeń zachowania.

Absolwent posiada wiedzę na temat sposobów rozpoznawania oraz różnicowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwent posiada wiedzę na temat podejmowania działań mających na celu zapobieganie rozwojowi zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży ze wskazaniem na specyfikę mechanizmu rejestrowanego zachowania się.

Potrafi zdiagnozować zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

Potrafi wspierać dziecko demonstrujące zaburzenia zachowania oraz dzieci będące świadkami i ofiarami takich zachowań.

Potrafi zastosować adekwatne oddziaływania nakierowane na deficyty i trudności dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Potrafi przeprowadzić interwencję kryzysową w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

Potrafi podjąć działania mające na celu zapobieganie rozwojowi zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Kompetencje społeczne:

Słuchacz posiada świadomość specyfiki kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykazującą symptomy zaburzeń zachowania.

Słuchacz jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym realizacji i rekomendacji oddziaływań o potwierdzonej skuteczności.

Słuchacz posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z podejmowaniem oddziaływań i pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania.

Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

- Praca w małych grupach. Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

- Analiza materiału klinicznego. Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

- Aktywny udział w dyskusji. Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: CD, ODD, ADHD.

2. Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia: ICD-10, DSM-5.

3. Epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne rozwoju zaburzeń zachowania.

4. Diagnoza zaburzeń zachowania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń zachowania (terapia indywidualna i grupowa dziecka, terapia rodzinna, treningi behawioralne dla rodziców, szkolne programy interwencyjne).

6. Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w szkole.

7. Profilaktyka zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, burza mózgów, praca z literaturą, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Grela-Bożek 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)