Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla st. podyplomowych: Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

2. Zaburzenia zachowania u dzieci w szkole.

3. Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia (zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, ODD etc))

4. Epidemiologia i czynniki predysponujące do występowania zaburzeń u dzieci i młodzieży.

5. Wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania,

o diagnoza i postępowanie terapeutyczne - metody terapii zaburzeń zachowania, (terapia grupowej dziecka, wsparcie interakcji rodzic – dziecko, treningi behawioralne dla rodziców i umiejętności rozwiązywania problemów, szkolne programy interwencyjne).

6. Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi, etc.

7. Profilaktyka zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kołakowski, A. (2020 i inne wydania). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2018 i inne wydania). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. Wolańczyk, T. Pisula, A. Skotnicka, M. Bryńska A. (2021 i inne wydania). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2019). Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności. Kraków: WUJ.

Dawson, P. i Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą umiejętności wykonawczych. Kraków: WUJ.

Barkley, R. A. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny. Kraków: WUJ

Bloomquist, M. L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ

Wiedza

Absolwent zna rodzaje i typy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Absolwent posiada wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka zaburzeń zachowania

Absolwent posiada wiedzę na temat istniejących form wsparcia dzieci i młodzieży. z zaburzeniami zachowania

Absolwent posiada wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży ze wskazaniem na specyfikę mechanizmu rejestrowanego zachowania się;

Potrafi zdiagnozować zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym

Potrafi wspierać dziecko demonstrujące zaburzenia zachowania oraz dzieci będące świadkami i ofiarami takich zachowań

Potrafi przeprowadzić interwencje kryzysową w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Kompetencje społeczne

Słuchacz posiada świadomość specyfiki kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykazującą symptomy zaburzeń zachowania

Jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym realizacji i rekomendacji oddziaływań o potwierdzonej skuteczności

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z podejmowaniem oddziaływań i pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania

IDM_K3 Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

2. Zaburzenia zachowania u dzieci w szkole.

3. Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia (zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, ODD etc))

4. Epidemiologia i czynniki predysponujące do występowania zaburzeń u dzieci i młodzieży.

5. Wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania,

o diagnoza i postępowanie terapeutyczne - metody terapii zaburzeń zachowania, (terapa grupowej dziecka, wsparcie interakcji rodzic – dziecko, treningi behawioralne dla rodziców i umiejętności rozwiązywania problemów, szkolne programy interwencyjne).

6. Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi etc)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek, Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę w poniższej tematyce:

1.Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: CD, ODD, ADHD.

2.Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia: ICD-10, DSM-5.

3.Epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne rozwoju zaburzeń zachowania.

4.Diagnoza zaburzeń zachowania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5.Terapia zaburzeń zachowania (terapia indywidualna i grupowa dziecka, terapia rodzinna, treningi behawioralne dla rodziców, szkolne programy interwencyjne).

6.Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w szkole.

7. Profilaktyka zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kołakowski, A. (2020 i inne wydania). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2018 i inne wydania). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. Wolańczyk, T. Pisula, A. Skotnicka, M. Bryńska A. (2021 i inne wydania). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2019). Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności. Kraków: WUJ.

Dawson, P. i Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą umiejętności wykonawczych. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Barkley, R. A. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny. Kraków: WUJ

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek, Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całokształt problemów związanych z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, specyfiki pracy i pomocy, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i podtrzymywania zaburzenia w przypadku zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania oraz ADHD. Ponadto uwzględnia podstawy profilaktyki zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: CD, ODD, ADHD.

2. Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia: ICD-10, DSM-5.

3. Epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne rozwoju zaburzeń zachowania.

4. Diagnoza zaburzeń zachowania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń zachowania (terapia indywidualna i grupowa dziecka, terapia rodzinna, treningi behawioralne dla rodziców, szkolne programy interwencyjne).

6. Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w szkole.

7. Profilaktyka zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kołakowski, A. (2020 i inne wydania). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2018 i inne wydania). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. Wolańczyk, T. Pisula, A. Skotnicka, M. Bryńska A. (2021 i inne wydania). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2019). Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności. Kraków: WUJ.

Dawson, P. i Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą umiejętności wykonawczych. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Barkley, R. A. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny. Kraków: WUJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całokształt problemów związanych z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, specyfiki pracy i pomocy, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i podtrzymywania zaburzenia w przypadku zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania oraz ADHD. Ponadto uwzględnia podstawy profilaktyki zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: CD, ODD, ADHD.

2. Kryteria diagnostyczne stosowane przez psychologów w ocenia rodzaju zaburzenia.

3. Epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne rozwoju zaburzeń zachowania.

4. Diagnoza zaburzeń zachowania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń zachowania (terapia indywidualna i grupowa dziecka, terapia rodzinna, treningi behawioralne dla rodziców, szkolne programy interwencyjne).

6. Wsparcie dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w szkole.

7. Profilaktyka zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kołakowski, A. (2020 i inne wydania). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2018 i inne wydania). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kołakowski, A. Wolańczyk, T. Pisula, A. Skotnicka, M. Bryńska A. (2021 i inne wydania). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2019). Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności. Kraków: WUJ.

Dawson, P. i Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą umiejętności wykonawczych. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Barkley, R. A. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny. Kraków: WUJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)