Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja wewnątrzrodzinna PS-3S-KOW
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2022.

Harwas – Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

Honnessey R., Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

Kuhnke E., Sztuka komunikacji, Wydawnictwo Septem, Gliwice 2017.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2001, s. 212-243; 123-169; 13-113.

Stewart I., Analiza transakcyjna dzisiaj, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę w zakresie najważniejszych terminów i zagadnień związanych z komunikacją wewnątrzrodzinną.

Umiejętności

Student/-ka potrafi, w oparciu o rozmowę z klientem i zgromadzone informacje, negocjować i mediować pomiędzy zwaśnionymi w rodzinie

stronami.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy na temat konfliktów rodzinnych oraz metod ich rozwiązywania.

Dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji i efektów pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium sprawdzające wiedzę: 10 pytań (7 pytań zamkniętych, 3 pytania otwarte); aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy; wykonywanie zadań indywidualnie oraz w grupie 2-3 osobowej;

Zakres tematów:

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji. Komunikacja w rodzinie. Komunikacja niewerbalna i werbalna w rodzinie.

II. Model stanów Ja. Analiza funkcjonalna stanów Ja. Rozpoznawanie stanów Ja. Transakcje.

III. Skrypty życiowe. Pozycje życiowe. Matryca skryptu. Zakazy i decyzje. Drivery.

IV. Adaptacje osobowości.

V. Gry i analiza gier.

VI. Zmiana. Analiza transakcyjna w pracy z rodziną.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: mini-wykład;

Metody poszukujące: problemowe (metoda problemowa i sytuacyjna), ćwiczeniowo-praktyczne (metoda ćwiczeniowa, , studium przypadku), dyskusja (dyskusja nt. case work)

Metody eksponujące: prezentacja wyników pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, sala 4125
Katarzyna Stanek 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek D
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)