Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja wewnątrzrodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-KOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnątrzrodzinna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PS, praca socjalna na rzecz rodzin, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji.

2. Komunikacja niewerbalna w rodzinie.

3. Dynamika komunikacji interpersonalnej w małżeństwie i rodzinie.

4. Modele, style i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej.

5. Przeszkody i zakłócenia komunikacji w małżeństwie i rodzinie.

6. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę w zakresie najważniejszych terminów i zagadnień związanych z komunikacją wewnątrzrodzinną.

Umiejętności

Student/-ka potrafi, w oparciu o rozmowę z klientem i zgromadzone informacje, negocjować i mediować pomiędzy zwaśnionymi w rodzinie stronami.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy na temat konfliktów rodzinnych oraz metod ich rozwiązywania.

Dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji i efektów pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: kolokwium sprawdzające wiedzę: 10 pytań (7 pytań zamkniętych, 3 pytania otwarte);

Umiejętności: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy; wykonywanie zadań indywidualnie oraz w grupie 2-3 osobowej;

Kompetencje: wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach;

Pełny opis:

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji. Komunikacja w rodzinie. Komunikacja niewerbalna i werbalna w rodzinie.

II. Model stanów Ja. Analiza funkcjonalna stanów Ja. Rozpoznawanie stanów Ja. Transakcje.

III. Skrypty życiowe. Pozycje życiowe. Matryca skryptu. Zakazy i decyzje. Drivery.

IV. Adaptacje osobowości.

V. Gry i analiza gier.

VI. Zmiana. Analiza transakcyjna w pracy z rodziną.

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2022.

Harwas – Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

Honnessey R., Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

Kuhnke E., Sztuka komunikacji, Wydawnictwo Septem, Gliwice 2017.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2001, s. 212-243; 123-169; 13-113.

Stewart I., Analiza transakcyjna dzisiaj, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2022.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: mini-wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca indywidualna, praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA: godziny kontaktowe - 15 godzin przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia - 5 godzin, przygotowanie do indywidualnej pracy nad skryptem życiowym - 10 godzin,

łączna liczba godzin aktywności - 30 godzin liczba punktów ECTS – 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)