Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna PY-5F-PSP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Aronson E., Wilson T. D. i Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3. Myers D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

4. Strelau J. i Doliński D. red. (2008 lub nowszy). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1. Z rozdziału 4 (Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii): ramka 4.2: „Kto SMAR-uje ten jedzie” – koncepcja Systematycznie Modyfikowanych Auto-Replikacji (SMAR) Wojciszke (s. 186-188).

Literatura uzupełniająca:

1. Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

2. Crisp R. J. i Turner, R. N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Haidt, J. (2014). Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot: Smak Słowa

4. Kochanowska, M. (2015). Wszyscy jesteśmy nieracjonalni. E-book.

5. Leary M.(2003) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

6. Cialdini R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

7. Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

8. Kofta M. (2004). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

9. Stephan W. G. i Stephan C. W. (2003). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna terminologię używaną w psychologii społecznej oraz podstawowe koncepcje i ustalenia empiryczne z obszaru poznania społecznego, wpływu społecznego oraz relacji społecznych.

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu psychologii społecznej w systemie różnych subdyscyplin psychologicznych oraz innych nauk społecznych i behawioralnych.

Umiejętności

Student/-ka posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk i zachowań społecznych.

Ma pogłębione umiejętności obserwowania i racjonalnego oceniania zjawisk i zachowań społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie, aktualizowania wiedzy społeczno-psychologicznej oraz zwracania uwagi na zmiany i trendy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Testy wyboru:

• I. test wyboru – 10 pytań: 10 punktów,

• II. test wyboru – 10 pytań: 10 punktów,

• możliwość poprawy jednego z testów (możliwość wyboru: I. albo II.).

Maksymalnie do zdobycia: 20 punktów.

2. *Opcjonalnie – wejściówki:

• wejściówka – 3 pytania,

• punktacja: -1 punkt za 0 lub 1 poprawną odpowiedź,

1 punkt za 2 lub 3 poprawne odpowiedzi, czyli maksymalnie – 1 punkt,

• liczba ewentualnych wejściówek – 3 niezapowiedziane wejściówki w trakcie całego semestru.

3. Streszczenie artykułu naukowego (empirycznego) z zakresu psychologii społecznej:

• obligatoryjne,

• prezentacja na forum grupy,

• czas wystąpienia: 10 min,

• zespoły 2-osobowe,

• struktura prezentowanego streszczenia: a) krótkie tło teoretyczne, b) cele badań, c) uczestnicy badań i procedura, d) wyniki badań.

Ćwiczenia – łącznie do zdobycia: 20 punktów (ewentualnie: + 3 ekstra z wejściówek)

Zaliczenie ćwiczeń: minimum 10 punktów (50% punktów).

Uwaga: zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Uwaga: dodatkowe pół oceny (+) na egzaminie dla 10% osób z najwyższą liczbą punktów.

Zakres tematów:

TEMATY ZAJĘĆ:

Przedstawienie i omówienie warunków zaliczenia oraz programu zajęć

Wprowadzenie do psychologii społecznej. Definicje. Podejścia teoretyczne. Psychologia społeczna a wartości

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z rozdziału 1 (Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna): podrozdziały: 1.1. Czym zajmuje się psychologia społeczna? (s. 20) i 1.2. Podstawowe podejścia teoretyczne (s. 20-26),

- Aronson E., Wilson T. D. i Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Z rozdziału 1 (Wprowadzenie do psychologii): podrozdział: Czym jest psychologia społeczna (s. 5-12),

- Myers D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Z rozdziału 1 (Wprowadzenie do psychologii społecznej): podrozdziały: Psychologia społeczna a wartości (s. 23-30).

Podstawy metodologii badań społeczno-psychologicznych

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z rozdziału 1 (Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna): podrozdziały: 1.3. Eksperyment i logika badań. (s. 26-32), 1.4. Pozostałe metody badawcze (s. 32-41) i 1.5. Wartość i dopełnianie się różnych metod badawczych (s. 41-43).

- Strelau J. i Doliński D. red. (2008 lub nowszy). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1. Z rozdziału 4 (Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii): ramka 4.2: „Kto SMAR-uje ten jedzie” – koncepcja Systematycznie Modyfikowanych Auto-Replikacji (SMAR) Wojciszke (s. 186-188).

Motywy społeczne

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 2: Motywy społeczne (s. 45-71).

Spostrzeganie jednostek i grup

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 5: Spostrzeganie osób (s. 124-149).

Samowiedza

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 6: Spostrzeganie siebie (s. 150-174).

Dysonans poznawczy

Literatura:

- Aronson E., Wilson T. D. i Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Rozdział 3: Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny (s. 78-122).

Przekonania społeczne

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 4: Przekonania społeczne (s. 97-123).

Wpływ społeczny i perswazja

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 11: Wpływ społeczny (s. 276-300).

Postawy i zmiana postaw

Literatura:

- Aronson E., Wilson T. D. i Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Rozdział 8: Postawy i zmiany postaw: wpływanie na myśli i uczucia (s. 310-353).

Moralność

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 9: Moralność (s. 225-249).

Szczęście

Literatura:

- Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 10: Szczęście (s. 250-275).

Prezentacja streszczeń artykułów naukowych

Prezentacja streszczeń artykułów naukowych - cd.

Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

1. Praca na zajęciach: obligatoryjna, metody pracy: praca na kanałach, praca na forum grupy.

2. Testy wyboru:

• I. test wyboru – 10 pytań.

• II. test wyboru – 10 pytań.

3. *Opcjonalnie – wejściówki:

• wejściówka – 3 pytania,

• liczba ewentualnych wejściówek – 3 niezapowiedziane wejściówki w trakcie całego semestru.

4. Streszczenie artykułu naukowego (empirycznego) z zakresu psychologii społecznej:

• obligatoryjne,

• prezentacja na forum grupy,

• czas wystąpienia: 10 min,

• zespoły 2-osobowe,

• struktura prezentowanego streszczenia: a) krótkie tło teoretyczne, b) cele badań, c) uczestnicy badań i procedura, d) wyniki badań.

Lista przykładowych czasopism naukowych, z których można prezentować raporty:

Psychologia społeczna, Studia psychologiczne, Roczniki psychologiczne, Czasopismo psychologiczne, Przegląd psychologiczny oraz inne czasopisma naukowe (również anglojęzyczne).

Proszę jeszcze, aby: a) artykuły, które będziecie Państwo streszczać pochodziły co najmniej z roku 2015 (chociaż możliwe są z lat wcześniejszych np. 2012 – jeżeli są bardzo interesujące), b) jakiś czas przed przygotowaniem streszczenia i prezentacją artykułu przesłać mi go (tzn. sam artykuł) do wglądu (na adres: kgSD6@aps.edu.pl).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Łukasz Baka 28/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Łukasz Baka 27/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Łukasz Baka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)