Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka ogólna i zawodowa 10-2F-EOZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. I. Lazarii-Pawłowska, "Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych,

2. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", rozdz. 1,2, różne wydania.

3. I. Kant, "Uzasadnienie metafizyki moralności", Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11-19, 30-49.

4. J.S. Mill, "Utylitaryzm", PWN, Warszawa 2006, rozdz. II, s. 9-35.

5. H. Jonas, "Zasada odpowiedzialności", Kraków 1996, s. 58-77.

6. P. Singer, "Etyka praktyczna", rozdz. 7, s. 170-208, różne wydania.

7. M. Środa, "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej", [w:] "Etyka" nr 27/1994, s. 167-195.

8. Kodeks Etyki Nauczyciela, Kodeks Etyki Lekarskiej.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W15 Definiuje podstawowe pojęcia i dystynkcje w etyce oraz określić istotę – odrębność, specyfikę myślenia filozoficznego w obszarze etyki

PC1_KK_W15 Przedstawia i charakteryzuje reprezentatywne sposoby myślenia o człowieku i jego moralnych zobowiązaniach na gruncie etyki od jej narodzin po współczesność

PC1_KK_W15 Definiuje zasadnicze dylematy etyczno-moralne współczesności i dokonać ich ogólnej charakterystyki

PC1_KK_W15 Definiuje etykę zawodową – jej istotę i genezę

PC1_KK_U06 Przedstawia główne zagadnienia etyczne towarzyszące pracy pedagoga specjalnego

PC1_KK_U06 Definiuje zasadnicze dylematy i wyzwania etyczne pojawiające się na gruncie pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega etyczny wymiar własnej egzystencji Udział w dyskusji

PC1_KK_U06 Identyfikuje problemy etyczne związane z obszarem pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega rolę etyki w działalności profesjonalnej - etyczne dylematy opieki socjalnej, rehabilitacji i resocjalizacji.

PC1_KK_U06 Dostrzega znaczenie etyki zawodowej dla profesjonalno-etycznego wypełniania obowiązków zawodowych i dla całości życia społecznego

PC1_KK_U06 Analizuje teksty etyczne, w szczególności kodeksy etyczne

PC1_KK_K04 Rozumie siebie i otaczający go świat Udział w dyskusji

PC1_KK_K04 Ma świadomość konieczności prezentowania postawy otwartej, tolerancyjnej, odpowiedzialnej, opiekuńczej, fachowej w praktyce zawodowej

PC1_KK_K04 Ma świadomość swojej szczególnej roli, skutków swojej działalności i ich etycznych konsekwencji

PC1_KK_K04 Jest zorientowany na zachowanie wysokich standardów etycznych w działalności profesjonalnej

PC1_KK_K02 Wyraża chęć do podejmowania współpracy z innymi przedstawicielami zawodu pedagoga specjalnego oraz innych zawodów istotnych ze względu na dobro podopiecznego i wychowanka

PC1_KK_K04 Jest wrażliwy na potrzeby człowieka specjalnej troski

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium lub odpowiedź ustną na dyżurze.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę etyczną. Etyka ogólna a etyka zawodowa (2 godz.)

2. Wybrane problemy etyki ogólnej (2 godz.)

3. Prezentacja wybranych teorii etycznych (Arystoteles, Kant, Mill) (4 godz.)

4. Wybrane problemy etyki środowiskowej (2 godz.)

5. Wybrane problemy z zakresu bioetyki (2 godz.)

6. Kodeksy etyczne (2 godz.)

7. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

dyskusja, krytyczna analiza tekstów, analiza przypadków, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Mateusz Kucz 25/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Iwona Stachowska 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1115/1116
Katarzyna Łukaszewska 23/ szczegóły
4 każda środa, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3016
Helena Ciążela 27/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3016
Katarzyna Łukaszewska 20/ szczegóły
6 każda środa, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3631
Mateusz Kucz 18/ szczegóły
7 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Iwona Stachowska 13/ szczegóły
8 każda środa, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3016
Helena Ciążela 28/ szczegóły
9 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3628/3629
Katarzyna Łukaszewska 24/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.