Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka ogólna i zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-EOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka ogólna i zawodowa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W15 Wyjaśnia genezę etyki i jej usytuowanie w obszarze nauk filozoficznych

PC1_KK_W15 Definiuje podstawowe pojęcia i dystynkcje w etyce oraz określić istotę – odrębność, specyfikę myślenia filozoficznego w obszarze etyki

PC1_KK_W15 Przedstawia i charakteryzuje reprezentatywne sposoby myślenia o człowieku i jego moralnych zobowiązaniach na gruncie etyki od jej narodzin po współczesność

PC1_KK_W15 Definiuje zasadnicze dylematy etyczno-moralne współczesności i dokonać ich ogólnej charakterystyki

PC1_KK_W15 Definiuje etykę zawodową – jej istotę i genezę

PC1_KK_U06 Przedstawia główne zagadnienia etyczne towarzyszące pracy pedagoga specjalnego

PC1_KK_U06 Definiuje zasadnicze dylematy i wyzwania etyczne pojawiające się na gruncie pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega etyczny wymiar własnej egzystencji Udział w dyskusji

PC1_KK_U06 Identyfikuje problemy etyczne związane z obszarem pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega rolę etyki w działalności profesjonalnej - etyczne dylematy opieki socjalnej, rehabilitacji i resocjalizacji.

PC1_KK_U06 Dostrzega znaczenie etyki zawodowej dla profesjonalno-etycznego wypełniania obowiązków zawodowych i dla całości życia społecznego

PC1_KK_U06 Analizuje teksty etyczne, w szczególności kodeksy etyczne

PC1_KK_K04 Rozumie siebie i otaczający go świat Udział w dyskusji

PC1_KK_K04 Ma świadomość konieczności prezentowania postawy otwartej, tolerancyjnej, odpowiedzialnej, opiekuńczej, fachowej w praktyce zawodowej

PC1_KK_K04 Ma świadomość swojej szczególnej roli, skutków swojej działalności i ich etycznych konsekwencji

PC1_KK_K04 Jest zorientowany na zachowanie wysokich standardów etycznych w działalności profesjonalnej

PC1_KK_K02 Wyraża chęć do podejmowania współpracy z innymi przedstawicielami zawodu pedagoga specjalnego oraz innych zawodów istotnych ze względu na dobro podopiecznego i wychowanka

PC1_KK_K04 Jest wrażliwy na potrzeby człowieka specjalnej troski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na wykładzie: egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujących wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagający wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium lub odpowiedź ustną na dyżurze.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne: geneza etyki; pojęcie etyki; etyka a moralność; struktura etyki; człowiek jako istota moralna

2. Wybrane teorie etyczne: etyka cnót (Sokrates, Arystoteles)

3. Wybrane teorie etyczne: imperatyw kategoryczny jako podstawa wyborów moralnych (Immanuel Kant)

4. Wybrane teorie etyczne: etyka utylitarystyczna (J.S. Mill)

5. Bioetyka: problematyka wartości życia ludzkiego

6. Etyka środowiskowa: przyroda jako przedmiot zobowiązań moralnych

7. Czy etyka potrzebuje kodeksów? Wprowadzenie w problematykę etyki zawodowej

8. Podsumowanie.

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę etyczną. Etyka ogólna a etyka zawodowa (2 godz.)

2. Wybrane problemy etyki ogólnej (2 godz.)

3. Prezentacja wybranych teorii etycznych (Arystoteles, Kant, Mill) (4 godz.)

4. Wybrane problemy etyki środowiskowej (2 godz.)

5. Wybrane problemy z zakresu bioetyki (2 godz.)

6. Kodeksy etyczne (2 godz.)

7. Podsumowanie

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, (różne wydania).

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998, s. 29-40.

8. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", fragmenty, (różne wydania).

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyczna analiza tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie do zajęć - 15 h

- przygotowanie do egzaminu - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, krytyczna analiza

tekstu) lub odpowiedź ustna w czasie dyżuru; prezentacja; kolokwium. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

1. Źródła nakazów moralnych. Geneza etyki. Pojęcie etyki.

2. Imperatyw kategoryczny podstawą wyborów moralnych

3. Etyka utylitarystyczna

4. Warsztaty z wzorów osobowych

5. Wpływ okoliczności na działania moralne

6. Wartość życia ludzkiego

7. Etyka środowiskowa

Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. - Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998, s. 29-40.

Teksty uzupełniające:

1. Z. Bauman, O pożytkach z wątpliwości, rozmowa druga: „Etyka i wartości”.

2. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, [w:] „Książeczka o człowieku”, Wyd. Literackie, Kraków 1998.

3. L. Kołakowski., Etyka bez kodeksu, [w:] tegoż, „Kultura i fetysze”, PWN, Warszawa 2000, s. 139-17

Podręczniki i inne opracowania do treści wykładu

1. H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Warszawa 2006

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

3. E. Modzelewski, Etyka a polityka, Warszawa 2006

4. E. Modzelewski, Globalizacja w optyce etyki i filozofii polityki, „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoły Wyższej”, 2010, nr 3.

5. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2000

6. J. Woleński, J. Hartman,, Wiedza o etyce, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- dyskusja

- analiza przypadków

- krytyka tekstu

- praca w grupach

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 24 h

- przygotowanie do zajęć - 15 h

- przygotowanie do egzaminu - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)