Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka ogólna i zawodowa 10-2F-EOZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, (różne wydania).

4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

5. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

6. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998, s. 29-40.

8. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", fragmenty, (różne wydania).

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W15 Wyjaśnia genezę etyki i jej usytuowanie w obszarze nauk filozoficznych

PC1_KK_W15 Definiuje podstawowe pojęcia i dystynkcje w etyce oraz określić istotę – odrębność, specyfikę myślenia filozoficznego w obszarze etyki

PC1_KK_W15 Przedstawia i charakteryzuje reprezentatywne sposoby myślenia o człowieku i jego moralnych zobowiązaniach na gruncie etyki od jej narodzin po współczesność

PC1_KK_W15 Definiuje zasadnicze dylematy etyczno-moralne współczesności i dokonać ich ogólnej charakterystyki

PC1_KK_W15 Definiuje etykę zawodową – jej istotę i genezę

PC1_KK_U06 Przedstawia główne zagadnienia etyczne towarzyszące pracy pedagoga specjalnego

PC1_KK_U06 Definiuje zasadnicze dylematy i wyzwania etyczne pojawiające się na gruncie pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega etyczny wymiar własnej egzystencji Udział w dyskusji

PC1_KK_U06 Identyfikuje problemy etyczne związane z obszarem pedagogiki specjalnej

PC1_KK_U06 Dostrzega rolę etyki w działalności profesjonalnej - etyczne dylematy opieki socjalnej, rehabilitacji i resocjalizacji.

PC1_KK_U06 Dostrzega znaczenie etyki zawodowej dla profesjonalno-etycznego wypełniania obowiązków zawodowych i dla całości życia społecznego

PC1_KK_U06 Analizuje teksty etyczne, w szczególności kodeksy etyczne

PC1_KK_K04 Rozumie siebie i otaczający go świat Udział w dyskusji

PC1_KK_K04 Ma świadomość konieczności prezentowania postawy otwartej, tolerancyjnej, odpowiedzialnej, opiekuńczej, fachowej w praktyce zawodowej

PC1_KK_K04 Ma świadomość swojej szczególnej roli, skutków swojej działalności i ich etycznych konsekwencji

PC1_KK_K04 Jest zorientowany na zachowanie wysokich standardów etycznych w działalności profesjonalnej

PC1_KK_K02 Wyraża chęć do podejmowania współpracy z innymi przedstawicielami zawodu pedagoga specjalnego oraz innych zawodów istotnych ze względu na dobro podopiecznego i wychowanka

PC1_KK_K04 Jest wrażliwy na potrzeby człowieka specjalnej troski

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na wykładzie: egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujących wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagający wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie metodologiczne: geneza etyki; pojęcie etyki; etyka a moralność; struktura etyki; człowiek jako istota moralna

2. Wybrane teorie etyczne: etyka cnót (Sokrates, Arystoteles)

3. Wybrane teorie etyczne: imperatyw kategoryczny jako podstawa wyborów moralnych (Immanuel Kant)

4. Wybrane teorie etyczne: etyka utylitarystyczna (J.S. Mill)

5. Bioetyka: problematyka wartości życia ludzkiego

6. Etyka środowiskowa: przyroda jako przedmiot zobowiązań moralnych

7. Czy etyka potrzebuje kodeksów? Wprowadzenie w problematykę etyki zawodowej

8. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza przypadków, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 3083 (aula A)
Iwona Stachowska 200/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.