Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii 10-1F-PPY1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kosslyn S.M. &Rosenberg R.S. (2006) Psychologia. Mózg.Człowiek.Świat: Kraków, Znak

- Strelau J.& Doliński D. (red) (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

- Zimbardo, P.G., Johnson R.L., McCain V. (2011) Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Górska T. , Grabowska A, Zagrodzka J. (red), (2005) Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

- G.W. Kalat (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE1_W03

- potrafi scharakteryzować główne kierunki psychologii

PE1_W04

- zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych;

- rozumie metodologię przeprowadzania badań i możliwości interpretacyjne z niej wynikające, zna i rozumie mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

- zna przedmiot psychologii

- potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka;

- zna podstawowe procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i prawidłowości nimi rządzące, jak również główne teorie osobowości

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki

PE1_U03

- potrafi wykorzystać znajomość koncepcji psychologicznych w prezentowaniu zasad oddziaływań pedagogicznych na jednostkę do wyjaśniania funkcjonowania procesów poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych oraz ich zaburzeń

PE1_U08

- posiada umiejętność tworzenia planu uczenia się z wykorzystaniem znajomości procesów uczenia się i pamięci

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- uświadamia sobie potrzebę rozwoju wiedzy pogłębiającej znajomość prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka dla rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu testowego jednokrotnego wyboru

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład, 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Zakres tematów:

WYKŁAD

1. Wprowadzenie - czym zajmuje się psychologia, główne szkoły psychologiczne

2. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu

3. Procesy poznawcze

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – struktury mózgowe zaangażowane w procesy uwagi, funkcje uwagi, uwaga a świadomość, testy

- Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Myślenie i rozwiązywanie problemów – podstawowe operacje umysłowe, narzędzia myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

4. Inteligencja – pomiar, testy, pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

5. Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, neurobiologiczne podłoże popędów i motywacji, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

6. Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mózgowe mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, badania przeżywania emocji PET i fMRI, płeć emocji, rozwój emocjonalny

7. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej

- Agresja

- Depresja

- Zaburzenia lękowe

8. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu – anatomiczne i fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

9. Osobowość i różnice indywidualne – teorie i modele osobowości, środowiskowe i genetyczne determinanty różnic indywidualnych, ich wykrywanie i pomiar

10. Temperament jako biologiczny składnik osobowości – historyczne i współczesne teorie temperamentu, korelaty fizjologiczne i biochemiczne, metody badania i funkcjonalne znaczenie temperamentu

Metody dydaktyczne:

METODY NAUCZANIA

wykład (prezentacja multimedialna)

ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 3139 (aula C)
Sławomir Postek 153/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.