Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PPY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE1_W03

- potrafi scharakteryzować główne kierunki psychologii

PE1_W04

- zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych;

- rozumie metodologię przeprowadzania badań i możliwości interpretacyjne z niej wynikające, zna i rozumie mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

- zna przedmiot psychologii

- potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka;

- zna podstawowe procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i prawidłowości nimi rządzące, jak również główne teorie osobowości

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emocjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki

PE1_U03

- potrafi wykorzystać znajomość koncepcji psychologicznych w prezentowaniu zasad oddziaływań pedagogicznych na jednostkę do wyjaśniania funkcjonowania procesów poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych oraz ich zaburzeń

PE1_U08

- posiada umiejętność tworzenia planu uczenia się z wykorzystaniem znajomości procesów uczenia się i pamięci

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- uświadamia sobie potrzebę rozwoju wiedzy pogłębiającej znajomość prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka dla rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Maria Jankowska, Sławomir Postek, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boguszewski
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Halina Dubczak, Maria Jankowska, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin testowy

Pełny opis:

Wykład służy wprowadzeniu studentów do tego, czym zajmuje się psychologia akademicka oraz stosowana. Kolejne spotkania poświęcone są poszczególnym szkołom i nurtom psychologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak ustalenia tych szkół moga pomoć w wykonywaniu pracy wychowawczej przyszłym pedagogom.

WYKŁAD

1. Wprowadzenie - czym zajmuje się psychologia, główne szkoły psychologiczne

2. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu

3. Procesy poznawcze

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – struktury mózgowe zaangażowane w procesy uwagi, funkcje uwagi, uwaga a świadomość, testy

- Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Myślenie i rozwiązywanie problemów – podstawowe operacje umysłowe, narzędzia myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

4. Inteligencja – pomiar, testy, pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

5. Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, neurobiologiczne podłoże popędów i motywacji, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

6. Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mózgowe mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, badania przeżywania emocji PET i fMRI, płeć emocji, rozwój emocjonalny

7. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej

- Agresja

- Depresja

- Zaburzenia lękowe

8. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu – anatomiczne i fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

9. Osobowość i różnice indywidualne – teorie i modele osobowości, środowiskowe i genetyczne determinanty różnic indywidualnych, ich wykrywanie i pomiar

10. Temperament jako biologiczny składnik osobowości – historyczne i współczesne teorie temperamentu, korelaty fizjologiczne i biochemiczne, metody badania i funkcjonalne znaczenie temperamentu

ĆWICZENIA

ĆWICZENIA 1.

Wprowadzenie – organizacja zajęć. Definicja, przedmiot psychologii, miejsce psychologii ogólnej wśród innych nauk psychologicznych. Opis metod badawczych w psychologii, przedstawienie procesu badawczego, metod korelacyjnych.

ĆWICZENIA 2.

Koncepcje psychologiczne człowieka

Koncepcje: psychodynamiczna . behawiorystyczna, humanistyczna, poznawcza.

Literatura

- Kozielecki J, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

- Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

ĆWICZENIA 3.

Wrażenia zmysłowe i percepcja. Proces organizujące percepcję. Procesy sensoryczne

Dyskusja: Od czego zależy proces spostrzegania?

Literatura:

- Mietzel G. (1999), Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP, R. 3,4,5,6,

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C, s.39-67

- Maruszewski, T. (2000). Pojęcia. W: J. Strelau (red.), Psychologia – podręcznik akademicki. Tom II – Psychologia ogólna, Gdańsk: GWP. s. 205-230

ĆWICZENIA 4.

Procesy uczenia się i pamięci. Myślenie i rozwiązywanie problemów

Procesy warunkowania klasycznego i instrumentalnego -

Koncepcje poznawcze uczenia się. Determinanty uczenia się – od czego zależy uczenie się – cechy ucznia, cechy nauczyciela, warunki zewnętrzne

Pojęcie pamięci i funkcje pamięci. Rodzaje pamięci. Fazy procesu pamięciowego - Teorie zapominania

Dyskusja: jak się uczyć, by nie zapominać?

Dyskusja: o nowoczesnych metodach nauczania. Myślenie i rozwiązywanie problemów

Literatura:

- Mietzel G. (1999), Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP, R. 4,5,6,

- Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2006). Psychologia i życie. Wydanie Nowe. Warszawa: WN PWN, s. 94-103; s. 122-139; 262-279

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C, s. 68-102

- Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP; Rozdz. 1, s. 11 – 34; Rozdz. 3, s. 53-75; Rozdz. 6, s. 121 – 143;

ĆWICZENIA 5.

Procesy emocjonalne i motywacyjne

Pojęcie i funkcje emocji. Przykłady przeżywanych emocji

Ekspresja emocji i ćwiczenia rozpoznawania przeżywanych emocji.

Dyskusja: Czy łatwo jest mówić o przeżywanych emocjach? Skąd biorą się deficyty emocjonalne?

Zachowanie człowieka w konfliktach motywacyjnych. W grupach przykłady i zachowania człowieka przeżywającego konflikt Unikanie-unikanie, Dążenie-dążenie, Unikanie- dążenie

Literatura:

- Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2006). Psychologia i życie. Wydanie Nowe. Warszawa: WN PWN, s. 384-397 (emocje); s 352-383 (motywacje)

- Goleman D., (1999), Inteligencja emocjonalna Poznań: Media Rodzina

ĆWICZENIA 6.

Różnice indywidualne. Determinanty różnic indywidualnych

Inteligencja – pojęcie, koncepcje i pomiar. Przykłady testów psychologicznych od skal Bineta do współcześnie stosowanych testów Ravena, baterii APIS-Z i skal Wechslera - prezentacja

Dyskusja: Co to znaczy być inteligentnym?

Temperament – pojęcie, typy, uwarunkowania, pomiar.

Literatura:

- Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu, Warszawa: PWN; Rozdz. 1, str. 15 – 73; Rozdz. 2.3 i 2.4, str. 91-114;

- Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura – Funkcje; Gdańsk: GWP; Rozdz. 1 i 2, str. 15 – 45;

- Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka; Warszawa: Wydawnictwo Żak; Rozdz. 1 i 2, str. 14 – 40;

ĆWICZENIA 7.

Kolokwium. Prezentacja filmu pt "Mózg"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kosslyn S.M. &Rosenberg R.S. (2006) Psychologia. Mózg.Człowiek.Świat: Kraków, Znak

- Strelau J.& Doliński D. (red) (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

- Zimbardo, P.G., Johnson R.L., McCain V. (2011) Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Górska T. , Grabowska A, Zagrodzka J. (red), (2005) Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

- G.W. Kalat (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Uwagi:

METODY NAUCZANIA

wykład (prezentacja multimedialna)

ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia; 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin testowy

Pełny opis:

Wykłady mają na celu wprowadzenie studentów Pedagogiki w podstawowe zagadnienia współczesnej psychologii, począwszy od jej historii jako dziedziny naukowej. Oprócz przedstawienia różnych kierunków i szkół psychologicznych, omówione zostają także podstawowe modele i narzędzia badawcze. Funkcjonowanie człowieka w aspekcie poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i społecznym przedstawione jest nie tylko z perspektywy psychologicznej, ale także neurobiologicznej. W ramach psychologii różnic indywidualnych zostają omówione różne teorie osobowości i temperamentu, inteligencja i zdolności specjalne oraz niepełnosprawność intelektualna i style poznawcze.

1. Wprowadzenie - czym zajmuje się psychologia, główne kierunki w psychologii i psychologiczne koncepcje człowieka, metodologia badan psychologicznych

2. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu

3. Procesy poznawcze

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – funkcje uwagi, uwaga a świadomość, - Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Myślenie i rozwiązywanie problemów – podstawowe operacje umysłowe, narzędzia myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

4. Inteligencja – pomiar, testy, pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

5. Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, neurobiologiczne podłoże popędów i motywacji, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

6. Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, badania przeżywania emocji PET i fMRI, płeć emocji, rozwój emocjonalny

7. Relacje interpersonalne – agresja, konformizm, empatia, altruizm

8. Stresu – fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

9. Osobowość i różnice indywidualne – teorie i modele osobowości, środowiskowe i genetyczne determinanty różnic indywidualnych, ich wykrywanie i pomiar, temperament jako biologiczny składnik osobowości, style funkcjonowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kosslyn S.M. &Rosenberg R.S. (2006) Psychologia. Mózg.Człowiek.Świat: Kraków, Znak

- Strelau J.& Doliński D. (red) (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

- Zimbardo, P.G., Johnson R.L., McCain V. (2011) Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Górska T. , Grabowska A, Zagrodzka J. (red), (2005) Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

- G.W. Kalat (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Uwagi:

METODY NAUCZANIA

wykład (prezentacja multimedialna)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład; 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 15-20 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Halina Dubczak, Maria Jankowska, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin testowy

Pełny opis:

Wykład służy wprowadzeniu studentów do tego, czym zajmuje się psychologia akademicka oraz stosowana. Kolejne spotkania poświęcone są poszczególnym szkołom i nurtom psychologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak ustalenia tych szkół moga pomoć w wykonywaniu pracy wychowawczej przyszłym pedagogom.

WYKŁAD

1. Wprowadzenie - czym zajmuje się psychologia, główne szkoły psychologiczne

2. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu

3. Procesy poznawcze

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – struktury mózgowe zaangażowane w procesy uwagi, funkcje uwagi, uwaga a świadomość, testy

- Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Myślenie i rozwiązywanie problemów – podstawowe operacje umysłowe, narzędzia myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

4. Inteligencja – pomiar, testy, pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

5. Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, neurobiologiczne podłoże popędów i motywacji, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

6. Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mózgowe mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, badania przeżywania emocji PET i fMRI, płeć emocji, rozwój emocjonalny

7. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej

- Agresja

- Depresja

- Zaburzenia lękowe

8. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu – anatomiczne i fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

9. Osobowość i różnice indywidualne – teorie i modele osobowości, środowiskowe i genetyczne determinanty różnic indywidualnych, ich wykrywanie i pomiar

10. Temperament jako biologiczny składnik osobowości – historyczne i współczesne teorie temperamentu, korelaty fizjologiczne i biochemiczne, metody badania i funkcjonalne znaczenie temperamentu

ĆWICZENIA

ĆWICZENIA 1.

Wprowadzenie – organizacja zajęć. Definicja, przedmiot psychologii, miejsce psychologii ogólnej wśród innych nauk psychologicznych. Opis metod badawczych w psychologii, przedstawienie procesu badawczego, metod korelacyjnych.

ĆWICZENIA 2.

Koncepcje psychologiczne człowieka

Koncepcje: psychodynamiczna . behawiorystyczna, humanistyczna, poznawcza.

ĆWICZENIA 3.

Wrażenia zmysłowe i percepcja. Proces organizujące percepcję. Procesy sensoryczne

Dyskusja: Od czego zależy proces spostrzegania?

Literatura:

- Mietzel G. (1999), Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP, R. 3,4,5,6,

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C, s.39-67

- Maruszewski, T. (2000). Pojęcia. W: J. Strelau (red.), Psychologia – podręcznik akademicki. Tom II – Psychologia ogólna, Gdańsk: GWP. s. 205-230

ĆWICZENIA 4.

Procesy uczenia się i pamięci. Myślenie i rozwiązywanie problemów

Procesy warunkowania klasycznego i instrumentalnego -

Koncepcje poznawcze uczenia się. Determinanty uczenia się – od czego zależy uczenie się – cechy ucznia, cechy nauczyciela, warunki zewnętrzne

Pojęcie pamięci i funkcje pamięci. Rodzaje pamięci. Fazy procesu pamięciowego - Teorie zapominania

Dyskusja: jak się uczyć, by nie zapominać?

Dyskusja: o nowoczesnych metodach nauczania. Myślenie i rozwiązywanie problemów

Literatura:

- Mietzel G. (1999), Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP, R. 4,5,6,

- Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2006). Psychologia i życie. Wydanie Nowe. Warszawa: WN PWN, s. 94-103; s. 122-139; 262-279

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C, s. 68-102

- Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP; Rozdz. 1, s. 11 – 34; Rozdz. 3, s. 53-75; Rozdz. 6, s. 121 – 143;

ĆWICZENIA 5.

Procesy emocjonalne i motywacyjne

Pojęcie i funkcje emocji. Przykłady przeżywanych emocji

Ekspresja emocji i ćwiczenia rozpoznawania przeżywanych emocji.

Dyskusja: Czy łatwo jest mówić o przeżywanych emocjach? Skąd biorą się deficyty emocjonalne?

Zachowanie człowieka w konfliktach motywacyjnych. W grupach przykłady i zachowania człowieka przeżywającego konflikt Unikanie-unikanie, Dążenie-dążenie, Unikanie- dążenie

Literatura:

- Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2006). Psychologia i życie. Wydanie Nowe. Warszawa: WN PWN, s. 384-397 (emocje); s 352-383 (motywacje)

- Goleman D., (1999), Inteligencja emocjonalna Poznań: Media Rodzina

ĆWICZENIA 6.

Różnice indywidualne. Determinanty różnic indywidualnych

Inteligencja – pojęcie, koncepcje i pomiar. Przykłady testów psychologicznych od skal Bineta do współcześnie stosowanych testów Ravena, baterii APIS-Z i skal Wechslera - prezentacja

Dyskusja: Co to znaczy być inteligentnym?

Temperament – pojęcie, typy, uwarunkowania, pomiar.

Literatura:

- Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu, Warszawa: PWN; Rozdz. 1, str. 15 – 73; Rozdz. 2.3 i 2.4, str. 91-114;

- Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura – Funkcje; Gdańsk: GWP; Rozdz. 1 i 2, str. 15 – 45;

- Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka; Warszawa: Wydawnictwo Żak; Rozdz. 1 i 2, str. 14 – 40;

ĆWICZENIA 7.

Kolokwium. Prezentacja filmu pt "Mózg"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kosslyn S.M. &Rosenberg R.S. (2006) Psychologia. Mózg.Człowiek.Świat: Kraków, Znak

- Strelau J.& Doliński D. (red) (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

- Zimbardo, P.G., Johnson R.L., McCain V. (2011) Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa, PWN

Literatura uzupełniająca:

- Górska T. , Grabowska A, Zagrodzka J. (red), (2005) Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

- G.W. Kalat (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

- Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Uwagi:

METODY NAUCZANIA

wykład (prezentacja multimedialna)

ćwiczenia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia; 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.