Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej 10-0S-MPO1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka,red. K.Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć s. 107-133

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje OBUT 2014 i wcześniejsze lata

Literatura uzupełniająca:

Mnich M., , Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

Sochacka K., Rozwój umiejętności czytania, Białystok 2004

Edward Polański, Adam Rychlik, Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym, Mysłowice 2006.

J. Stasica J., 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III, Kraków 2001

Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995

A. Jurek, Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012

Efekty uczenia się:

K_W23 ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów; posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja aktywności dyskusyjnej studentów inspirowanej zalecaną literaturą przedmiotu

Zaangażowanie w pracy grupowej

Przygotowanie w formie pisemnej i prezentacja w trakcie ćwiczeń projektu, obejmującego cykl zajęć zintegrowanych, zogniskowanych wokół konkretnego problemu edukacji polonistycznej

Problematyka/tematy projektów na zaliczenie ćwiczeń

1. W poszukiwaniu przyjaźni

2. Nasze spotkania z Innym.

3. Rodzina dawniej i dziś.

4. Wędrówki po Polsce.

5. Z wizytą u naszych przyjaciół na wsi.

6. My w Europie i świecie.

7. W poszukiwaniu odpowiedzi na filozoficzne pytania.

8. Dziecko i sztuka. (teatr, film, muzyka , plastyka).

9. Tabu w sztuce ( i w literaturze) dla dziecka.

10. Twórca/osobowość kultury (np. pisarz, kompozytor, pedagog)

Pisemny egzamin w tygodniu poprzedzającym ostatnie zajęcia.

Zagadnienia egzaminacyjne:

I. Cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego. Osiągnięcia absolwenta edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia polonistycznego – zakładane w podstawie programowej i rzeczywiste ( ujawniane w raportach ogólnopolskich badaniach umiejętności trzecioklasistów (OBUT).

II. Psycholingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Etapy nabywania umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem. Wybrane metody czytania i pisania. (obowiązuje znajomość 3 metod).

III. Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

IV. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji utworów poetyckich i prozatorskich.

V. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych i syntaktycznych, redakcyjnych i ortograficznych. Dłuższe formy wypowiedzi –opowiadanie, opis i inne

Zakres tematów:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - elementy metodyki.

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, praca w małych grupach, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Marta Krasuska-Betiuk 18/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3090/3092
Marta Krasuska-Betiuk 22/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.