Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MPO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy moduł dla IIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1 _U09 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod i procedur do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1 _U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

PE1_K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie metodyki wczesnej edukacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Treści przedmiotu dotyczą najważniejszych problemów polonistycznej edukacji. Studenci poznają cele, treści, metody nauczania literatury, kultury i języka, tak, by potrafili samodzielnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zajęcia z języka polskiego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej.

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - podstawy glottodydaktyki

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka,red. K.Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć s. 107-133

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Wiśniewska-Kin M., Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, "Problemy Wczesnej Edukacji" 2014 nr 4, s.45-54.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje dotyczące kształcenia polonistycznego w ogólnopolskich badaniach umiejętności trzecioklasistów (OBUT z lat 2006-2015)

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Przygotowanie konspektu zajęć - 15h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Treści przedmiotu dotyczą najważniejszych problemów polonistycznej edukacji. Studenci poznają cele, treści, metody nauczania literatury, kultury i języka, tak, by potrafili samodzielnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zajęcia z języka polskiego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - podstawy glottodydaktyki

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka,red. K.Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć s. 107-133

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Wiśniewska-Kin M., Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, "Problemy Wczesnej Edukacji" 2014 nr 4, s.45-54.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje dotyczące kształcenia polonistycznego w ogólnopolskich badaniach umiejętności trzecioklasistów (OBUT z lat 2006-2015)

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 45, wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Przygotowanie konspektu zajęć - 45h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Edukacja polonistyczna w pierwszym okresie nauki szkolnej pełni funkcję wiodącą w rozwijaniu dziecięcych umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Treści przedmiotu dotyczą najważniejszych problemów polonistycznej edukacji. Studenci poznają cele, treści, metody nauczania literatury, kultury i języka, tak, by potrafili samodzielnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zajęcia z języka polskiego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - elementy metodyki.

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D., Walczewska-Klimczak G., Dziecko w dialogu z tekstem literackim, Warszawa 2015.

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje OBUT 2014 i lata późniejsze

Literatura uzupełniająca:

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym , [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B.Niesporek-Szamburska, Wydaw. Nauk. Uniw. Śląskiego, Katowice 2012, s.45-57.

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka, red. K. Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć, Wydawnictwo B&G, Warszawa, s. 107-133.

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

Polański E., Rychlik A., Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym, Mysłowice 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 45, wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Przygotowanie konspektu zajęć - 45h

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS –3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza studentów jest sprawdzana w formie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi. Umiejętności i kompetencje metodyczne w trakcie prezentacji przygotowanych w małych grupach projektów zajęć polonistycznych. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym są weryfikowane w trakcie hospitowania zajęć w szkole. Kompetencje społeczne studentów zostaną sprawdzone w toku dyskusji i interakcji podejmowanych w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - elementy metodyki.

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D., Walczewska-Klimczak G., Dziecko w dialogu z tekstem literackim, Warszawa 2015.

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje OBUT 2014 i lata późniejsze

Literatura uzupełniająca:

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym , [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B.Niesporek-Szamburska, Wydaw. Nauk. Uniw. Śląskiego, Katowice 2012, s.45-57.

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka, red. K. Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć, Wydawnictwo B&G, Warszawa, s. 107-133.

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

Polański E., Rychlik A., Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym, Mysłowice 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS –3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza studentów jest sprawdzana w formie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi. Umiejętności i kompetencje metodyczne w trakcie prezentacji przygotowanych w małych grupach projektów zajęć polonistycznych. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym są weryfikowane w trakcie hospitowania zajęć w szkole. Kompetencje społeczne studentów zostaną sprawdzone w toku dyskusji i interakcji podejmowanych w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Projektowanie zajęć z języka polskiego. Warsztat pracy nauczyciela - konstruowanie programów, planów pracy, konspektów i scenariuszy zajęć, dobór środków dydaktycznych.Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości dziecka. Uczeń w świecie tekstu, dźwięku i obrazu. Elementy edukacji filmowej, muzycznej i plastycznej w kształceniu polonistycznym.

6. Komponent interkulturowy w edukacji polonistycznej. Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności.

7. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji, metody i środki opracowywania materiału ortograficznego. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych. Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych.

8. Język polski jako obcy - elementy metodyki.

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

10. Hospitowanie zajęć edukacji polonistycznej w klasach młodszych. Analiza i ocena w formie sprawozdań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D., Walczewska-Klimczak G., Dziecko w dialogu z tekstem literackim, Warszawa 2015.

Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek, Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej : książka pedagogiczno-metodyczna dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, Toruń 2006

Zabawa K., Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych, Kraków 2017

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Raporty i rekomendacje OBUT 2014 i lata późniejsze

Literatura uzupełniająca:

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym , [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B.Niesporek-Szamburska, Wydaw. Nauk. Uniw. Śląskiego, Katowice 2012, s.45-57.

Krasuska-Betiuk M., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego [w:] W trosce o edukację dziecka, red. K. Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć, Wydawnictwo B&G, Warszawa, s. 107-133.

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

Polański E., Rychlik A., Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym, Mysłowice 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS –3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.