Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna [PY-5F-PSP] Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia społeczna [PY-5F-PSP]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:20 - 16:55
sala 2225
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Michał Szulawski
Literatura:

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar

Zakres tematów:

1.Organizacja zajęć

2.Psychologia społeczna – przedmiot badań i podejścia teoretyczne

Definicja psychologii społecznej. Dziedziny i typowa problematyka badań społeczno-psychologicznych: poznanie społeczne, wpływ społeczny, relacje społeczne.

Perspektywy teoretyczne w badaniach społeczno-psychologicznych: społeczno-kulturowa, ewolucyjna, społecznego uczenia się, społeczno-poznawcza.

Znaczenie i rodzaje interakcji osoba-sytuacja w wyjaśnianiu genezy zachowań społecznych.

Podstawowe motywy zachowań społecznych. Zachowania społeczne, jako celowe działania.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (s. 29-51)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 17-26)

3.Poznanie społeczne

Wiedza społeczna a regulacja zachowania: warunki wpływu schematu/skryptu na regulację zachowania. Znaczenie dostępności poznawczej schematu/skryptu i zjawisko wzbudzenia schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających.

Rekonstrukcja skryptów wybranych sytuacji społecznych.

Heurystyki formułowania sądów: dostępności, zakotwiczenia/dostosowania, symulacji, reprezentatywności.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (Rozdz. 3)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 57-68 oraz 80-88)

4.Spostrzeganie osób

Deformacje procesu atrybucji: podstawowy błąd atrybucji, asymetria atrybucji aktora i obserwatora, egotyzm (atrybucje w służbie ego) i egocentryzm atrybucyjny, efekt fałszywej powszechności, atrybucje obronne oraz nierealistyczny optymizm i wiara w sprawiedliwy świat.

Ukryte teorie osobowości – rekonstrukcja.

Tendencyjne sprawdzanie hipotez – strategia diagnostyczności a strategia konfirmacji i zjawisko samospełniającej się przepowiedni.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 4)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 99-116 oraz 128-133)

5.Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz tożsamość społeczna

„Zegar stereotypów”.

Modyfikacja stereotypów: hipoteza kontaktu i warunki, kiedy kontakt modyfikuje stereotypy i łagodzi uprzedzenia.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 13)

6.Samowiedza, samoocena, samoregulacja i prezentowanie siebie

„20 razy Jestem/Chcę/Powinienem...” - Autoschemat (schemat Ja oraz Ja realne). Ja idealne. Ja powinnościowe.

Koncepcja samooceny jako socjometru: dyskusja na temat implikacji tej koncepcji.

Asertywne taktyki autoprezentacji: ingracjacja (oraz dylematy lizusa i zróżnicowanej publiczności), autopromocja (oraz dylematy skromności i autentyczności).

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (rozdział 4)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 164-174)

7.Kolokwium

8.Postawy i zmiana postaw (perswazja)

Postawa a przewidywanie zachowań spontanicznych oraz zamierzonych.

Wyznaczniki zmiany postaw: cechy nadawcy i odbiorcy oraz treść, organizacja i środek przekazu.

Trwałość zmiany postaw. Uodparnianie postawy. Teoria reaktancji i bumerangowy efekt perswazji.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 7)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 212-243)

9.Wpływ społeczny

Mechanizmy wywierania wpływu: zaangażowanie, słuszność, lubienie, wzajemność, niedostępność

Techniki wpływu społecznego: stopa w drzwiach, ukryte koszty i znikająca przynęta, nieproszone ustępstwo, „A to nie wszystko” i odwrócenie uwagi, huśtawka emocjonalna, uwikłanie w dialog.

Obrona przed niepożądanym wpływem innych: asertywność, przerywanie automatyzmów.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (rozdział 7)

10.Wpływ społeczny 2

Klasyczne eksperymenty psychologii społecznej (Ash, Millgram, Zimbardo)

Techniki wpływu społecznego odwołujące się do mechanizmów egotystycznych i autoprezentacyjnych

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar (rozdział 5)

11.Atrakcyjność interpersonalna, przyjaźń i bliskie związki

Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. Lubienie, podobieństwo i interakcja jako wzajemnie wzmacniające się procesy.

Od znajomości do przyjaźni: przejście od związku wymiany do związku wspólnoty, rola odsłaniania siebie. Bliskie związki: współzależność poznawcza, behawioralna i afektywna – dyskusja.

Trójskładnikowa teoria miłości: namiętność, intymność, zobowiązanie – rodzaje miłości.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 10)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 281-308)

12.Zachowania pomocne (prospołeczne) i współpraca

Decyzyjny model interwencji w sytuacji kryzysowej i zwiększanie prawdopodobieństwa interwencji świadków nagłych wypadków.

Rozwiązywanie dylematów społecznych: dylemat ograniczonych zasobów/pułapka społeczna, dylemat dóbr publicznych/bariera społeczna.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane. Tajemnice. Gdańsk: GWP. (rozdział 13)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 313-317 oraz 330-341)

13.Grupa i procesy grupowe

Facylitacja i hamowanie społeczne.

Przesunięcie ryzyka oraz polaryzacja grupowa. Tendencyjna komunikacja informacji podzielanych.

Próżniactwo społeczne: uwarunkowania i przeciwdziałanie.

Syndrom myślenia grupowego.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (s. 244-259)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 386-398)

14.Kolokwium

15.Agresja interpersonalna i konflikty międzygrupowe

Wyznaczniki agresji: prowokacja i odwet, pobudzenie emocjonalne, ból i niewygoda, przemoc w mass mediach, bodziec wyzwalający agresję (efekt broni), normy społeczne, alkohol, czynniki genetyczne.

Hamowanie agresji.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo. (rozdział 12)

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. (s. 356-373)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - czytanie i dyskusja literatury, warsztat, praca w grupie, prezentacja miniraportów z badań

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Kolokwia zaliczeniowe – dwa kolokwia – testy jednokrotnego wyboru

(możliwa poprawa jednego, wybranego kolokwium)

Raport z badań – krótkie przedstawienie badania z zakresu psychologii społecznej,

Wejściówki, Obecności,

Zaliczenie 21 punkty,

Dodatkowe 0,5 oceny na egzaminie dla 10% osób z najwyższą liczbą punktów.

Punktacja:

Kolokwium: maksymalnie 15 punktów,

Raport: maksymalnie 5 punktów,

Wejściówka: + 1 / -1 punkt,

Wszystkie obecności: 2 punkty dodatkowe,

Jedna nieobecność: 1 punkt dodatkowy,

Dwie nieobecności: -------------------------

Trzy nieobecności: - 3 punkty,

Warunkiem otrzymania obecności na zajęciach zdalnych jest wysłanie notatki podsumowującej

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu z wykładu.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa I DMPY 1

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w postaci

Asynchronicznej:

Poprzez email mszulawski@aps.edu.pl

1. Prowadzący przesyła literaturę dodatkową, filmy do obejrzenia oraz inne materiały do zapoznania się;

2. Studenci otrzymują instrukcje do zadań (aktywności) które wykonują w podgrupach w oparciu o literaturę z sylabusa, dodatkową literaturę i materiały. Studenci wysyłają notatkę z aktywności według wysłanego szablonu

3. Prowadzący przekazuje informację o ważnych terminach - czas na przeczytanie literatury i wykonanie zadania, wysłania notatek podsumowujących oraz czas oddania pracy zaliczeniowej

4. Prowadzący przekazuje informację o zaliczeniu przedmiotu (spójne w stosunku do tego co jest zamieszczone w USOS)

5. Prowadzący nadzoruje wykonane prace oraz udziela informacji zwrotnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)