Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) 20-3P-PKL2
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) 20-3P-PKL2
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Zakres tematów:

ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

1. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną

2. Wykorzystanie przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej, tzn. metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej jednostki oferującej pomoc psychologiczną.

3. Poznanie stosowanych przez psychologów sposobów prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat:

-specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami

-sposobów przeprowadzenia wywiadów z klientami wyżej wymienionych placówek

-sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem.

-skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do sytuacji życiowej pacjenta/ klienta.

4. Przejawianie samodzielności i inicjatywy w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Metody dydaktyczne:

1. Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10x8 godzin).

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta. On też w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, bądź innych narzędzi charakterystycznych dla wybranej placówki.

3. Studenci:

-opracują wspólnie z psychologiem plan pobytu w ośrodku;

-sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

4. Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Metody i kryteria oceniania:

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”, dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów (prawidłowo uzupełnionych) oraz przygotowanie pracy pisemnej na podstawie odbytych praktyk i stanowiąca opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod. .

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

b. umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

c. przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

a. ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

b. ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

c. odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

d. rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla IV ZM/PY-PKL 2 - praktyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.